Informacje dla interesantów

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zawiadomienie-12.06.2019.pdf)zawiadomienie RDOŚ w Łodzitreść159 kB572019-06-12 12:47
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (RAPORT o stanie Gminy Poświętne za 2018 rok.pdf)RAPORT o stanie Gminy Poświętne za 2018 rok.pdf 28126 kB572019-05-31 17:49

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wykaz_2018.pdf)Wykaz_2018.pdfTreść dokumentu249 kB452019-05-29 12:04
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wyniki naboru - asystent rodziny.pdf)Wyniki naboru - asystent rodziny.pdfTreść dokumentu48 kB472019-06-11 14:05
Pobierz plik (ogłoszenie o naborze.pdf)ogłoszenie o naborze.pdfTreść dokumentu515 kB432019-05-27 23:26
Pobierz plik (oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdf)oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdfTreść dokumentu32 kB232019-05-27 23:26
Pobierz plik (oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.pdf)oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.pdfTreść dokumentu32 kB212019-05-27 23:25
Pobierz plik (oświadczenie o niekaralności.pdf)oświadczenie o niekaralności.pdfTreść dokumentu64 kB252019-05-27 23:25
Pobierz plik (oświadczenie o stanie zdrowia.pdf)oświadczenie o stanie zdrowia.pdfTreść dokumentu48 kB232019-05-27 23:25
Pobierz plik (oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdf)oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdfTreść dokumentu48 kB232019-05-27 23:25

W związku z upływem w bieżącym roku kadencji i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2020-2023 na podstawie art.161 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r.poz.52 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości liczbę ławników  w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku br. przez Radę Gminy Poświętne:

1. do Sądu Rejonowego w Opocznie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: 1 ławnik

2. do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim do Wydziału Pracy : 1 ławnik

3. do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – 6 ławników

Wyżej wymieniona liczba ławników została ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2019r.

Zgodnie z art.158 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy :

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie.docTreść dokumentu45 kB292019-05-20 21:24
Pobierz plik (WZór KARTY ZGŁOSZENIA-1.doc)WZór KARTY ZGŁOSZENIA-1.docTreść dokumentu70 kB272019-05-20 21:24
Pobierz plik (Oswiadczenie kandydata.doc)Oswiadczenie kandydata.docTreść dokumentu14 kB252019-05-20 21:24
Pobierz plik (Lista osób zgłaszających -50.doc)Lista osób zgłaszających -50.docTreść dokumentu91 kB392019-05-20 21:24
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja o wynikach naboru.pdf)Informacja o wynikach naboru.pdfTreść dokumentu153 kB852019-06-11 14:10
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds inwestycji.pdf)Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds inwestycji.pdfTreść dokumentu1901 kB1322019-05-14 20:15
Pobierz plik (klauzula informacyjna dla kandydata.doc)klauzula informacyjna dla kandydata.docTreść dokumentu36 kB582019-05-14 20:14
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.doc)OŚWIADCZENIE.docTreść dokumentu29 kB532019-05-14 20:14
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds rozwoju gminy.pdf)Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds rozwoju gminy.pdfTreść dokumentu208 kB982019-06-27 13:41
Pobierz plik (Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne.pdf)Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne.pdfTreść dokumentu214 kB692019-06-11 14:08
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.doc)OŚWIADCZENIE.docTreść dokumentu29 kB302019-05-14 20:13
Pobierz plik (klauzula informacyjna dla kandydata.doc)klauzula informacyjna dla kandydata.docTreść dokumentu36 kB352019-05-14 20:11
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds rozwoju gminy.pdf)Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds rozwoju gminy.pdfTreść dokumentu2132 kB1482019-05-14 20:10
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie z dnia 01.04.2019.pdf)Obwieszczenie z dnia 1.04.2019treść172 kB632019-04-02 15:13
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja o wynikach naboru.pdf)Informacja o wynikach naboru.pdfTreść dokumentu48 kB542019-04-15 13:20
Pobierz plik (nabór na asystenta rodziny.pdf)nabór na asystenta rodziny.pdfTreść dokumentu515 kB502019-03-27 18:44
Pobierz plik (oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdf)oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdfTreść dokumentu32 kB212019-03-27 18:44
Pobierz plik (oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.pdf)oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.pdfTreść dokumentu32 kB222019-03-27 18:44
Pobierz plik (oświadczenie o niekaralności.pdf)oświadczenie o niekaralności.pdfTreść dokumentu64 kB242019-03-27 18:43
Pobierz plik (oświadczenie o stanie zdrowia.pdf)oświadczenie o stanie zdrowia.pdfTreść dokumentu48 kB222019-03-27 18:43
Pobierz plik (oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdf)oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdfTreść dokumentu48 kB202019-03-27 18:43
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja o wynikach naboru.pdf)Informacja o wynikach naboru.pdfTreść dokumentu161 kB1062019-04-12 22:34
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze.pdf)Ogłoszenie o naborze.pdfTreść dokumentu1752 kB1042019-03-25 14:32
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.doc)OŚWIADCZENIE.docTreść dokumentu29 kB232019-03-25 14:31
Pobierz plik (Klauzula informacyjna dla kandydata.doc)Klauzula informacyjna dla kandydata.docTreść dokumentu36 kB342019-03-25 14:31
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie z Wód Polskich-19.02.2019.pdf)Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniatreść316 kB822019-03-01 09:05

Podkategorie