Informacje dla interesantów

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (komunikat_powiatowego_lekarza_weterynarii.pdf)Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w OpocznieTreść komunikatu78 kB1562015-06-09 09:26


Wójt Gminy Poświętne informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych z terenu gminy Poświętne na 2015 rok, w trybie uchwały nr XXXVII/239/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 28.08.2014 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Poświętne, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania. Szczegółowe warunki dotyczące wniosku o udzielenie doatacji, zasady zawarcia umowy i rozliczania dotacji zawarte sa ww. uchwale.

W bieżącym roku zgodnie z uchwałą nr IV/17/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2015, dotacja może byc przeznaczona na realizację zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Gminy Poświętne (zarządzanymi przez spółkę wodną zgodnie z zadaniami statutowymi), a kwota przydzielonych środków na ww. zadanie wynosi 8.000,00 zł. Celem zadania jest utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz zachowanie właściwej gospodarki wodnej. 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4 w terminie do dnia 12.06.2015 r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania wniosków.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (dotacje_dla_spolek_wodnych.pdf)Informacja dot. dotacji dla spółek wodnychTekst informacji27 kB992015-06-08 14:07

Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim pismem z dnia 7 maja 2015 roku ogłosił nabór na ławników na kadencję 2016-2019. Poniżej prezentujemy procedurę zgłaszania kandydatów. Informujem rownież, że do przyjmowania zgłoszeń kandydatów uprawnionym jest Pan Bolesław Kośka inspektor ds. obsługi Rady Gminy. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Poświętne w pokoju Nr 3 budynek B do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Wyciąg z pisma Departamentu Sadów Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2015 r. Nr DSO-V-5030-1j15

1. Tryb zgłaszania kandydatów na ławników

Zgodnie z art. 162 § 1 usp kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na terenie gminy dokonującej wyboru.

Jak wynika z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693), zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się dokumenty, o których mowa wart. 162 § 2-4 usp.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika stanowi załącznik do wymieniowego powyżej rozporządzenia i umożliwia ona uzyskanie jednolitych, wszechstronnych informacji o kandydacie przez wszystkie organy weryfikujące zgłoszenia. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia są również wykorzystywane przez administrację sądu.

Karta zgłoszenia składa się z trzech części:

Część A -wypełniana jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej gminy (zgodnie z art. 158 § l pkt 4 usp),

Część B -wypełniana przez kandydata -obejmuje dane personalne i teleadresowe oraz inne istotne informacje o kandydacie (m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej, motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach). W części tej kandydat wskazuje również do orzekania w którym sądzie jest proponowany oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (jeśli tak, to dodatkowo wpisuje zwięzłe uzasadnienie potwierdzające szczególną znajomość praw pracowniczych),

Część C -wypełniana przez przedstawiciela podmiotu zgłaszającego kandydata -obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej. Prezes sądu zgłaszający kandydata wypełnia w tej części tylko rubrykę nr l.

W karcie zgłoszenia znajduje się pouczenie, że zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego wart. 162 § l ustawy lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2 ustawy i rozporządzenia, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone w terminie 30 dni. Zgodnie z art. 162 § 2 usp do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: - informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

- oświadczenie kandydata, ze nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, o którym mowa wart. 55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późno zm.),

- trzy zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (§ 7 ust, 1-3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212).

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

-aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 usp) -jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa

- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób -gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 usp). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 usp).

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 usp).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie (art 162 § 7 i 8 usp).

 

2. Liczba ławników do wyboru

Zgodnie z art. 161 § 2 usp prezes sądu okręgowego podaje liczbę ławników do wiadomości poszczególnym radom gmin najpóźniej na trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów.

Mając na uwadze art. 170 § l usp, który stanowi, że ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku, Departament zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy liczby spraw, w których ławnicy biorą udział w orzekaniu i zgłoszenie optymalnej liczby ławników do wyboru przez rady gminy.

 

3. Wybór ławników przez radę gminy

Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego (art. 162 § 9 usp). Kwestia ta uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego (Dz. U. poz. 332).

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie (art. 163 § 2 usp).

Z uwagi na rolę jaką ławnik pełni w polskim wymiarze sprawiedliwości, Departament zwraca się z prośbą o umożliwienie udziału sędziów bądź pracowników sądów w pracach zespołów opiniujących kandydatów na ławników, w przypadku gdy rady gminy wystąpią o wskazanie takich osób.

Najpóźniej w październiku 2015 r. rady gminy dokonują wyboru ławników.

Po przeprowadzeniu wyborów rada gminy przesyła niezwłocznie właściwemu sądowi karty zgłoszenia kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami, wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz informacje o wybranych ławnikach uzyskane od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji (§ 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia).

Listę wybranych ławników wraz z dokumentami, rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października 2015 r. Spośród ławników znajdujących się na liście wybranych ławników rady gmin wskazują ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (art, 164 § l usp).

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (LISTA POPARCIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.doc)LISTA POPARCIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.docFormularz dokumentu56 kB1102015-05-15 12:36

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (skan_informacja.pdf)Informacja PUP w OpocznieTekst informacji3720 kB1512015-05-15 08:18

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie z dnia 12 maja 2015r..pdf)Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ŁodziTekst obwieszczenia78 kB982015-05-15 08:07

W związku z planowanym udziałem Gminy Poświętne w konkursie na dofinansowanie budowy prosumenckich mikroinstalacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013 zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do zamontowania w gospodarstwie domowym mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Powyższe mikroinstalacje fotowoltaiczne pozwolą na wytwarzanie energii elektrycznej z promieni słonecznych, co ograniczy zużycie energii elektrycznej pobieranej z sieci oraz znacząco obniży koszty korzystania z ww. energii. Instalacje fotowoltaiczne mogą być wykorzystywane tylko do produkcji energii elektrycznej na użytek gospodarstwa domowego, tzn. nie może być sprzedawana innym podmiotom. Każde gospodarstwo domowe chcące zamontować instalację fotowoltaiczną do własnego użytku poniesie tylko koszt związany z wkładem własnym w wysokości 10% wartości netto instalacji fotowoltaicznej oraz koszt podatku VAT w zależności od mocy instalacji (ok. 1200,00 zł dla instalacji o mocy max około 1.2 kWp).  

Pozostałe koszty zostaną sfinansowane w ramach PROW WK-P na lata 2007-2013.

Osoby chętne do montażu instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych mogą się zgłaszać do dnia 13.05.2015 roku w Urzędzie Gminy w Poświętnem w pokoju nr 7. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie spełnienie warunków technicznych dot. montażu instalacji fotowoltaicznej (wg ankiety) oraz komisyjne losowanie (w przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w projekcie).

Wszelkie niezbędne informacje dot. instalacji fotowoltaicznych można uzyskać w pokoju nr 7. Urzędu Gminy Poświętne lub dzwonić pod numer telefonu: 44 756 40 34 wew.25. Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pani Alicja Korycka.

Jednocześnie informujemy, że montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Poświętne. uzależniony będzie od uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013 w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski.


Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ANKIETA.doc)Ankieta dla Mieszkańców Gminy zainteresowanych uczestnictwem w programieFormularz ankiety46 kB1812015-05-08 13:06

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zabieg agro.pdf)Informacja Nadleśnictwa OpocznoTekst informacji6328 kB1702015-04-30 09:03

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (komunikat23042015.pdf)komunikatTekst komunikatu41 kB982015-04-23 15:27

Poświętne, 09 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Poświętne informuje, że w dniu 9 kwietnia 2015 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań publicznych w Gminie Poświętne w 2015 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W wyznaczonym terminie tj. 31 marca 2015 r. wpłynęła jedna oferta, którą złożył Klub Sportowy „POŚWIĘTNE", ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

Powołana na tę okoliczność komisja stwierdziła, że w/w oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria wynikające z ogłoszenia. Złożona oferta została przyjęta.

W budżecie gminy na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 40.000 zł.

Wójt Gminy

(-) Michał Franas

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (IA-I.746.25.2015.RJ.pdf)ia-i.746.2015.rjObwieszczenie Wojewody Łódzkiego27 kB872015-03-31 08:01

Poświętne, 27 marca 2015 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

 

            Działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat w trybie bezprzetargowym.

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

(wieś, nr działki, nr księgi wieczystej)

Powierzchnia

nieruchomości

 

Powierzchnia   oddana  

w najem

Przeznaczenie

nieruchomości

Wysokość opłat z tut. wynajmu za 1 m2

Termin płatności

 

1.

 

Stefanów

Działka nr 493/3

KW PT1O/00048754/3

 

0,3850 ha

 

270 m2

Brak miejscowego planu – pomieszczenie magazynowe

 

 

1 zł netto + VAT

 

Czynsz płatny

miesięcznie

1. Wysokość czynszu została ustalona na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 15/2015      

     z dnia 25 marca 2015 r.

2. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

   Poświętne na okres 21 dni tj. od dnia 27 marca 2015 r. do 16 kwietnia 2015 r.

Podkategorie