Informacje dla interesantów

Wójt Gminy Poświętne informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2016 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.


Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pokoju nr 4 (budynek B) w terminie do 9 maja 2016 r. Formularz wniosku dostepny jest poniżej.

Osobami do kontaktu w powyższej sprawie są: Elżbieta Sobczyk – kierownik referatu inwestycji i zamówień publicznych oraz Anna Jakubczyk – referent ds. obsługi mieszkańca. Wszelkie informacje można uzyskać osobiście lub pod nr telefonu 44 756 40 34.

Uruchomienie programu usuwania wyrobów azbestowych uzależnione będzie od uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na niniejszy cel.


Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wniosek_azbest.pdf)Wniosek_azbest.pdfFormularz wniosku - plik pdf146 kB962016-04-13 14:53
Pobierz plik (Wniosek_azbest.doc)Wniosek_azbest.docFormularz wniosku - plik doc32 kB912016-04-13 14:51

Poświętne, 23 marca 2016 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

            Działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat w trybie bezprzetargowym.

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

(wieś, nr działki, nr księgi wieczystej)

Powierzchnia

nieruchomości

 

Powierzchnia   oddana  

w najem

Przeznaczenie

nieruchomości

Wysokość opłat z tut. wynajmu za 1 m2

Termin płatności

 

1.

 

Stefanów

Działka nr 493/3

KW PT1O/00048754/3

 

0,3850 ha

 

270 m2

Brak miejscowego planu – pomieszczenie magazynowe

 

 

1 zł netto + VAT

 

Czynsz płatny

miesięcznie

1. Wysokość czynszu została ustalona na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 15/2015 z dnia 25 marca 2015 r.

2. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne na okres 21 dni tj. od dnia 23 marca 2016 r. do 12 kwietnia 2016 r.

                                                                                             

                                                                                                                     Wójt Gminy Poświętne

                                                                                        (-) Michał Franas

Zarządzenie Nr 11/2016

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 9 marca 2016 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2016

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2015, poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w ust. 1. stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania zadania z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne

3) na stronie internetowej Gminy Poświętne

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2016

Wójta Gminy Poświętne

             z dnia 9 marca 2016 roku


Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowanych w 2016 roku


Rodzaj zadania

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Poświętne poprzez organizację szkolenia i współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej

2. Organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych

3. Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Poświętne na realizację zadania  w 2016 roku wynosi 45.000 zł


Zasady przyznawania dotacji:

1. Do konkursu mogą przystępować następujące podmioty:

1) organizacje pozarządowe (niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankamispółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi)

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisóo stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) spółdzielnie socjalne,

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.sporcie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 715), które nie działają  w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, jeżeli prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.

2.Dotację na realizację zadania publicznego otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości,którą występuje oferent, w takim przypadku oferentowi przysługuje prawo proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z realizacji zadania.

5. W przypadku, gdy przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, realizator konkursu i oferent dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.

6. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowanie wnioskowanej kwoty dotacji, Wójt może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji.

7. Wkład własny powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł) – nie może to być wyłącznie tzw. wkład osobowy rozumiany jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

8. W przypadku akceptacji przez oferenta przyznania niższej kwoty dotacji, oferent przedkłada kosztorys, uwzględniający zmniejszenie kwoty dotacjiz ewentualną proporcjonalną do kwoty proponowanej dotacji korektą wysokości wkładu własnego i/lub skorygowany harmonogram realizacji zadania.

9. Wszystkie oferty składane do konkursów bez względu na ich rozstrzygnięcie, pozostają w dokumentacji realizatora konkursu.

10. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Poświętne a oferentem.

 

 Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

1) w ramach kosztów merytorycznych:

a) wynagrodzenie kadry szkoleniowej,

b) obsługa sędziowska i medyczna,

c) zakup pucharów, dyplomów i nagród,

d) transport (zawody, zgrupowania, obozy sportowe) i delegacje,

e) noclegi i wyżywienie dla zawodników i trenerów (zawody, zgrupowania, obozy sportowe),

f) napoje dla zawodników,

g) zabezpieczenie imprez sportowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz.504, z późn. zm.),

h) koszty usług m. in. wynajmu obiektów sportowych, kabin wc, nagłośnienia, sprzętu, bieżące przygotowanie obiektu do realizacji zadania itp,

i) opłaty regulaminowe,

j) badania lekarskie,

k) ubezpieczenia zawodników,

l) stypendia sportowe dla zawodników (dotyczy tylko dyscyplin strategicznych),

ł) zakup sprzętu sportowego, utrzymania lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu,

2) w ramach kosztów obsługi zadania (w wysokości nie większej niż 10% kwoty udzielonej dotacji):

a) obsługa księgowa zadania,

b) obsługa administracyjna zadania,

3) w ramach innych kosztów, w tym kosztów wyposażenia i promocji:

a) materiały biurowe, reklamowe itp.,

b) usługi promocyjne.

      

Stypendia sportowe w dyscyplinach strategicznych mogą być wypłacane tylko i wyłącznie na podstawie wewnętrznego regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, opracowanego przez dany podmiot.


Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania ustala się do 31 grudnia 2016 rok.

2. Termin określony w ofercie na realizację zadań powinien uwzględniać również działania przygotowawcze, podsumowujące i rozliczeniowe.

3. Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące realizacji zadania muszą zostać wystawione i opłacone do dnia zakończenia zadania.

4. Zadania winny być zrealizowane na rzecz mieszkańców Gminy Poświętne w okresie wskazanym w pkt 1 z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie.

5 .Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodniezawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.


Termin i warunki składania ofert:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w określonym terminie pisemnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne lub drogą pocztową na w/w adres.

2. Termin składania ofert wynosi 21 dni od daty ukazania się ogło konkursie tj. do dnia 30 marca 2016r. do godziny 15.30 (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy).

3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznejdnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

5. Ofertę należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu,zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku”

 

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

2. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, zysków i strat, informację dodatkową) za ostatni rok działalności, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres (z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Pańdo Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego),

3. Aktualny statut oferenta, w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian
lub ubiegania się o dotację po raz pierwszy,

4. Pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów,
w przypadku ubiegania się o dotację przez jednostkę (oddział), która nie posiada osobowości prawnej.

5. Zastrzega się możliwość wezwania oferenta do złożenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do pozytywnego rozpatrzenia oferty.

Uwaga:

Każda strona kopii dokumentów składanych z ofertą musi być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez oferenta (osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę).


Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Poświętne, zgodnie z rozdziałem XII uchwałyXVI/93/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 22  grudnia 2015 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

2. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

3. Dopuszcza się uzupełnienia następujących braków formalnych:

1) uzupełnienia brakujących załączników,

2) podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji, w której organizacja jest reprezentowana tylko przez jedną osobę),

3) uzupełnienia potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii załączonych dokumentów.

4. Uzupełnienia braków formalnych wymienionych w pkt 4, do których wzywa komisja, można dokonać w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wezwania.

5. Dopuszcza się wybranie więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.

6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednego zadania konkursowego.

7. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta, komisja zobliguje oferenta do wyboru tylko jednej oferty, która będzie brała udział
w konkursie.

8. Pozostałe oferty tego podmiotu pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Komisja przygotowuje protokół z opinią ofert wraz z określeniem wysokościi przedstawia rozstrzygnięcie konkursu do akceptacji Wójta Gminy Poświętne.

10. Decyzja Wójta o wyborze oferentów nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

11. Od podjętych decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

12. Decyzja Wójta stanowi podstawę do zawarcia umów z podmiotami, których oferty zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.

13. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego bez podania przyczyny, jednak nie później niż do dnia planowanego zatwierdzenia wyników konkursu.

 

Wyniki otwartego konkursu ogłasza się:

- w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.poswietne.pl w dziale „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”;

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Poświętne,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne.

 

Oferta nie podlega rozpatrzeniu z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie,

2) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

3) złożenie oferty przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej
w dziedzinie objętej konkursem,

4) niewypełnienie wszystkich wymaganych punktów w ofercie,

5) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu,

6) złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi
w ogłoszeniu o konkursie,

7) złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Gminy Poświętne lub jego Mieszkańców,

8) złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

9) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione,

10) nieuzupełnienie w terminie braków formalnych.


Oferty odrzucone pod względem formalnym nie podlegają rozpatrzeniu pod względem merytorycznym.


Oferty pod względem merytorycznym oceniane będą według następujących kryteriów:

1) znaczenie zadania dla realizacji przyjętego przez Gminę Poświętne celu publicznego z zakresu sportu tj. ciągłej poprawy warunków uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz podnoszenia poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych,

2) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

3) zadeklarowana przez oferenta jakość wykonania zadania gwarantująca jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając niezbędne do realizacji zadania zasoby ludzkie i rzeczowe,

4) kalkulacja i kwalifikowalność kosztów realizacji zadania, w tym wdo zakresu rzeczowego zadania,

5) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,

6) zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji,

7) realizacja zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środkó(o ile oferent realizował już zadania ze środków budżetu miasta),

8) zaproponowana przez oferenta wysokość dotacji w stosunku do finansowegorzeczowego wkładu własnego.

 

Środki finansowe Gminy Poświętne przekazane na powyższe zadania w 2014 i 2015 roku wyniosły:

Lp.

Rodzaj zadania

kwota przekazana       w 2014r.

kwota przekazana       w 2015r.

1.

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

49.000 zł.

40.000 zł.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja_2.pdf)Informacja_2.pdfTekst informacji87 kB1752016-03-08 15:21
Pobierz plik (Informacja_1.pdf)Informacja_1.pdfTekst informacji694 kB942016-03-08 15:20

Wójt Gminy Poświętne informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195) wnioski o świadczenie wychowawcze będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem, ul. Szklolna 2a od 1 kwietnia 2016 roku w  nastepujących godzinach:

Poniedziałek 8.00-14.45

Wtorek 8.00-14.45

Środa 11.00-17.00

Czwartek 8.00-14.45

Piątek 8.00-14.45


Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł i 1200 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci w rodzinie przysługuje niezależnie od dochodu.

Pierwszy okres na jaki będzie ustalane prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku.

Podstawą ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko stanowią dochody rodziny z 2014 roku (netto).

Wszelkie informacje w zakresie nabycia prawa do świadczenia wychowawczego można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pod numerem telefonu 44 756 40 61.

Wójt Gminy Poświętne wraz z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem uprzejmie informują, iż do 30 kwietnia 2016 r. został wydłużony okres dystrybucji artykułów żywnościowych w ramach Podprogramu 2015, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Wójt Gminy Poświętne zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Poświętne. Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo - znaku identyfikacji wizualnej, które zostanie wykorzystane we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych Gminy.

Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą wziąć w nim udział zarówno artyści, graficy, plastycy specjaliści zajmujący się projektowaniem reklamowym, architekci, a także inni pasjonaci, studenci czy uczniowie. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy zgodnej z obowiązującym regulaminem oraz przesłanie jej na adres Organizatora do 31 marca 2016 roku.

Propozycja logo powinna budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i specyfikę Gminy Poświętne. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace.

Regulamin konkursu dostępny jest w wersji elektroniocznej poniżej oraz na stronie Gminy www.poswietne.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne oraz w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Poświętne.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł brutto.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 15 kwietnia 2016 r na stronie internetowej www.poswietne.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Maria Grzybek - Zastępca Wójta 447564034

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (załącznik 2 - prawa autorskie.doc)załącznik 2 - prawa autorskie 29 kB402016-02-22 14:05
Pobierz plik (załącznik 3 - oświadczenie niepełnoletni.doc)załącznik 3 - oświadczenie niepełnoletni.doc 29 kB1032016-02-22 14:05
Pobierz plik (załącznik 1 - karta zgłoszeniowa.doc)załącznik 1 - karta zgłoszeniowa.doc 28 kB912016-02-22 14:05
Pobierz plik (REGULAMIN KONKURSU  A PROJEKT GRAFICZNY.doc)REGULAMIN KONKURSU A PROJEKT GRAFICZNY.doc 61 kB1462016-02-22 14:05

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (punkty.pdf)punkty.pdf 39 kB1112016-02-18 14:37

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdfTekst obwieszczenia24 kB1102016-02-16 11:27

Przypominamy wszystkim rolnikom, że zbliża się termin składania wniosków do wójta celem uzyskania zwrotu części środków przeznaczonych na olej napędowy używany do produkcji rolnej wraz z odpowiednimi fakturami VAT.

W terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Natomiast w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

- 1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

- 1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wszystkie powyższe kwestie reguluje ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.doc)Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.docFormularz wniosku189 kB892016-01-28 08:49
Pobierz plik (Załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1.docZałącznik do wniosku57 kB1062016-01-28 08:34

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie w danym roku z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, ze zm.), przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek:

- złożenia do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim - art. 11 ust. 4,

- w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku - art. 11 ust. 7.

Więcej informacji znajduje się w załączonym pliku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Oświadczenie o sprzedaży alkoholu za  2015 r..doc)Oświadczenie o sprzedaży alkoholu za 2015 r..docFormularz oświadczenia31 kB1032016-01-13 09:57
Pobierz plik (Informacja szczegółowa.pdf)Informacja szczegółowa.pdfTreść informacji47 kB1062016-01-13 09:57

Podkategorie