Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez

Urząd Gminy w Poświętnem

Przepisy nakładają obowiązek prowadzenia i gromadzenia akt, rejestrów ewidencji i innych materiałów archiwalnych powstałych w czasie działalności urzędu. Dane osobowe udostępnia się na wniosek pisemny, odpowiednio udokumentowany. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące zakresu, przeznaczenia danych, oznaczenia zbioru danych oraz informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze danych osobowych.

Samodzielne stanowisko d/s  - Anna Kacprzak

organizacyjno - kadrowych

 1. rejestr skarg i wniosków
 2. rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 3. rejestr zarządzeń wójta
 4. książka kontroli
 5. ewidencja zatrudnionych pracowników w U.G.

Samodzielne stanowisko d/s  - Aleksandra Kupis

wymiaru podatków i opłat,

obsługi Kasy Urzędu

 1. ewidencja podatników
 2. rejestr zwolnień 5-cio letnich z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego.
 3. rejestr ulg inwestycyjnych
 4. rejestr ulg żołnierskich
 5. rejestr umorzeń zaległości podatkowych
 6. rejestr odroczeń zaległości podatkowych
 7. rejestr odroczeń terminów płatności
 8. ewidencja decyzji geodezyjnych w sprawie zmian powierzchni gruntów

Samodzielne stanowisko d/s  - Elżbieta Lasota

budownictwa

 1. rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – do dnia 10 lipca 2003
 2. rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym – od dnia 11 lipca 2003
 3. rejestr miejscowych planów zagospodarowania
 4. rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 5. rejestr zgłoszeń budynków które nie wymagają pozwoleń na budowę
 6. rejestr pozwoleń na użytkowanie i zmianę sposobu użytkowania
 7. rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
 8. rejestr oddanych obiektów do użytkowania
 9. książki obiektów budowlanych
 10. rejestr pozwoleń n budowę
 11. rejestr zamówień publicznych
 12. ewidencja dróg i móstów

Samodzielne stanowisko d/s  -  Elżbieta Sobczyk

obsługi Rady Gminy, gospodarki ziemią

 1. rejestr uchwał rady gminy
 2. rejestr interpelacji i wniosków radnych
 3. rejestr uchwał komisji rady gminy
 4. rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej
 5. rejestr wspólnot gruntowych
 6. wykaz gruntów komunalnych
 7. rejestr ulic i numeracji nieruchomości
 8. rejestr dodatków mieszkaniowych

Samodzielne stanowisko d/s  - Gabriela Bogusiak

obywatelskich i USC

 1. skorowidz alfabetyczny aktów urodzeń, małżeństw i zgonów – zakres dokumentów przez ostatnie sto lat
 2. rejestr wydawanych i utraconych dowodów osobistych od roku 1975
 3. rejestr wydawanych zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 4. rejestr wyborców

Samodzielne stanowisko d/s  - Stanisław Barul

rolnictwa i ochrony środowiska

 1. archiwum zakładowe

Samodzielne stanowisko d/s  - Barbara Anioł

działalności gospodarczej,

księgowości podatkowej

1. ewidencja podatników podatku od środków transportu

2. ewidencja zaległości w podatkach

3.rejestr podań o umorzenie podatku od środków transportu

4.rejestr zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

5.rejestr ewidencji działalności gospodarczej