Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Poświętne jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina  Poświętne:

I. Rejestr instytucji kultury prowadzi  Referat organizacyjny i spraw społecznych   Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 , 26-315 Poświętne, Tel. +48 (44) 756-40-34.

II. Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora,

2.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

- otwarty dostęp do zawartości rejestru,

- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu( § 10ust. 2 pkt.1 rozporządzenia), jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie w/w Referatu .

5.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez  przesłanie na adres wskazany we wniosku, bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

IV. Wydanie odpisu o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie  z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. t.j. 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy.

V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty ( chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej ( zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)

VI. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto Gminy Poświętne:

PBS Tomaszów Maz. Filia w Poświętnem      Nr 54 8985 0004 0030 0306 6976 0001

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.pdf)Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.pdftreść dokumentu158 kB642020-07-14 09:04
Pobierz plik (Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem.pdf)Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem.pdftreść dokumentu151 kB682020-07-14 09:04
Pobierz plik (zarz_60_2016.pdf)zarz_60_2016.pdfZarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Poświętne149 kB2062016-12-05 14:34
Pobierz plik (Wniosek.doc)Wniosek.docWniosek36 kB1742016-12-05 14:28