Drukuj

W związku z upływem w bieżącym roku kadencji i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2020-2023 na podstawie art.161 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r.poz.52 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości liczbę ławników  w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku br. przez Radę Gminy Poświętne:

1. do Sądu Rejonowego w Opocznie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: 1 ławnik

2. do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim do Wydziału Pracy : 1 ławnik

3. do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – 6 ławników

Wyżej wymieniona liczba ławników została ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2019r.

Zgodnie z art.158 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy :

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie.docTreść dokumentu45 kB512019-05-20 21:24
Pobierz plik (WZór KARTY ZGŁOSZENIA-1.doc)WZór KARTY ZGŁOSZENIA-1.docTreść dokumentu70 kB492019-05-20 21:24
Pobierz plik (Oswiadczenie kandydata.doc)Oswiadczenie kandydata.docTreść dokumentu14 kB432019-05-20 21:24
Pobierz plik (Lista osób zgłaszających -50.doc)Lista osób zgłaszających -50.docTreść dokumentu91 kB612019-05-20 21:24
Nadrzędna kategoria: Informacje dla interesantów
Odsłony: 174