Drukuj

KOMUNIKAT Wójta Gminy Poświętne

 

w    sprawie zasięgnięcia   opinii  jednostek  pomocniczych (sołectw) dotyczących projektu uchwały  Rady Gminy Poświętne  w sprawie  ustalenia  na terenie  gminy  Poświętne  maksymalnej  liczby zezwoleń  na sprzedaż  poszczególnych  rodzajów  napojów alkoholowych przeznaczonych do  spożycia  poza miejscem sprzedaży, w miejscu  sprzedaży  oraz zasad usytuowania  na terenie  gminy miejsc  sprzedaży  i  podawania   napojów alkoholowych.

 

Obowiązek zasięgnięcia  opinii  jednostek  pomocniczych wynika  z art. 12 ust. 5 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz ustawy  o bezpieczeństwie  imprez masowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 310).

Zasięgnięcie opinii  jednostek  pomocniczych  nastąpi na zebraniach  mieszkańców
w poszczególnych sołectwach.

 

Niniejszy komunikat zostaje podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Nadrzędna kategoria: Informacje dla interesantów
Odsłony: 324