Drukuj

Poświętne, 26 października 2016 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

 

            Działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 1 roku  w trybie bezprzetargowym.

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

KW PT1O/00038080/4

Obręb: Małoszyce, działka nr 864/10.

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,3018 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, sklasyfikowana jako RIVa-0,0988 ha i RIVb-0,2030 ha.

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka wydzierżawiana na cele rolnicze.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 1 roku.

6.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Według wartości 5,7 dt. pszenicy za grunt kl. IVa oraz 4,3 dt. pszenicy za grunt kl. IVb, za I półrocze roku poprzedzającego.

7.

Terminy wnoszenia opłat

Do 31 marca każdego roku.

 

Wysokość czynszu została ustalona na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 62/2016        z dnia 21 października 2016 r.

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

Poświętne przez okres 21 dni tj. od 26 października 2016 r. do 15 listopada 2016 r.

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                         (-) Michał Franas

Nadrzędna kategoria: Informacje dla interesantów
Odsłony: 539