Drukuj

STAROSTA OPOCZYŃSKI           

     AB.I.67401.5.2016                                                                 Opoczno, dn. 08.08.2016r.

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23 z późn. zm.) – zawiadamia się – że w dniu 12.07.2016r. na wniosek Wójta Gminy Poświętne - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej dojazdowej do łąk tzw. „ Błota Brudzewskie” gm. Poświętne.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany .

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a (niski parter) pokój nr 03 w godzinach od 730 - 1530

 

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

Działki pasa drogowego:

Obręb Gapinin Kolonia gm. Poświętne : działka nr ewid. 317, 1358

Obręb Wólka Kuligowska gm. Poświętne : działka nr ewid. 749/1, 750/2

 

Zawiadomienie niniejsze uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Nadrzędna kategoria: Informacje dla interesantów
Odsłony: 520