STAROSTA OPOCZYŃSKI

Opoczno 18.11.2015r.

AB.I 67401.2.2015

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz 267.) – zawiadamia się – że w dniu 17.11.2015r. Starosta Opoczyński na wniosek Wójta Gminy Poświętne wydał decyzję nr 5/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie fragmentu drogi gminnej 107251E na odcinku Łęg - Mysiakowiec gm. Poświętne

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a ( niski parter) pokój nr 03 w godzinach od 730 - 1530

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości

Obręb Mysiakowiec działki nr ewid:

193/1 ( 193/5, 193/4*), 193/2 ( 193/7, 193/6*), 193/3 ( 193/9, 193/8*), 213 ( 213/1*, 213/2),

214 ( 214/1*, 214/2), 215 ( 215/1*, 215/2), 222 ( 222/1*, 222/2), 223 ( 223/1*, 223/2),

224 ( 224/1*, 224/2), 225 ( 225/1*, 225/2), 226 ( 226/1*, 226/2), 227 ( 227/1*, 227/2),

135 ( 135/1, 135/2*), 136 ( 136/1, 136/2*), 137 ( 137/1, 137/2*), 138 ( 138/1, 138/2*),

139 ( 139/1, 139/2*),140 ( 140/1, 140/2*),141 ( 141/1, 141/2*),144 ( 144/1, 144/2*),

145 ( 145/1, 145/2*),146 ( 146/1, 146/2*), 147 ( 147/1, 147/2*), 148 ( 148/1, 148/2*),

149 ( 149/1, 149/2*), 150 ( 150/1, 150/2*), 151( 151/1, 151/2*),152 ( 152/1, 152/2*),

153 ( 153/1, 153/2*),154 ( 154/1, 154/2*),155 ( 155/1, 155/2*),156 ( 156/1, 156/2*),

157 ( 157/1, 157/2*),158 ( 158/1, 158/2*),159 ( 159/1, 159/2*), 160 ( 160/1, 160/2*),

161 ( 161/1, 161/2*),162( 162/1, 162/2*),163 ( 163/1, 163/2*),164 ( 164/1, 164/2*),

166 ( 166/1, 166/2*),

[ symbolami X ( X, X*) oznaczono odpowiednio:

X – numer ewidencyjny działki przed podziałem

X*- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji

X- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela]

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

Działki pasa drogowego:

Obręb Mysiakowiec : działka nr 229, 279/2, 740

Zgodnie z art. 18 ust 1e ww ustawy „ W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego"

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.