Drukuj

Poświętne 2011. 10. 27

Nr 6733.CP-02.11

OBWIESZCZENIE

O DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Z DNIA 2011.10.27

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że na żądanie WINDPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26A/1 z dnia 24.08.2011 r. wydano decyzję nr 6733.CP-02.2011 z dnia 27.10.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przedłużeniu istniejącego przepustu drogowego w ciągu rowu odwadniającego, na działce o nr ewid. 479 (droga gminna relacji Dęba – Buczek), obręb Buczek, gm. Poświętne

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Poświętne w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Poświętnem ul. Akacjowa 4, (pokój nr 8).

Zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Mieczysław Stępień

Wójt Gminy Poświętne

Nadrzędna kategoria: Informacje dla interesantów
Odsłony: 927