Drukuj

Poświętne 2011.09.27

Nr 6733.CP-02.11

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Z DNIEM 2011.09.27

Działając na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 5, 52 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że zostało wszczęte na żądanie WINDPROJEKT Sp. z o.o.   z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26A/1 postępowanie administracyjne wynikające z wniosku wniesionego w dniu 24.08.2011 r. w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

przedłużeniu istniejącego przepustu drogowego w ciągu rowu odwadniającego, na działce o nr ewid. 479 (droga gminna relacji Dęba – Buczek), obręb Buczek, gm. Poświętne.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem ul. Akacjowa 4.

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 § 4 k.p.a. nastąpi do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku nie załatwienia sprawy w wyżej określonym terminie, strony postępowania zostaną zawiadomione o przyczynie zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy co wynika z art. 36 k.p.a.

Do terminu 2 miesięcy nie wlicza się, zgodnie z art. 106 k.p.a. okresu związanego   z zajęciem stanowiska przez organy opiniujące i uzgadniające.

………………………………………

Nadrzędna kategoria: Informacje dla interesantów
Odsłony: 874