Drukuj

Poświętne, 05 lipca 2011 r.

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE

O G Ł A S Z A

przetarg ustny nieograniczony w piątym terminie na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 108/11 o powierzchni ogólnej 0,4087 ha, położonej w obrębie miejscowości Ponikła gm, Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie, dla której w Sądzie Rejonowym w Opocznie urządzona jest księga wieczysta KW 53514.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2011 roku /poniedziałek/ o godz.1200 w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4 (budynek B - sala konferencyjna).

Poprzednie przetargi odbyły się 20 października 2010 r., 10 lutego 2011 r., 24 marca 2011 r.,

30 maja 2011 r.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10b

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

3.  Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 10%

ceny wywoławczej (tj. 5000 zł), do dnia 04 sierpnia 2011  r. na rachunek Gminy Poświętne

Nr 86898500040030030669760007  /liczy się data wpływu przelewu na konto/.

4.  Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

- dowodu wniesienia wadium,

- dokumentu tożsamości osoby obecnej na przetargu - w przypadku osób fizycznych.

- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),

5.  Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno

być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

6. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową

wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub

pisemna zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości.

W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu

przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.

7.  Wadium ulegnie przepadkowi w razie, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od

zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

8. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie

o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, regulaminem przetargu, jego warunkach i

przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i

technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o przyjęciu go bez zastrzeżeń.

9.  Nieruchomość nie posiada obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

10. Nieruchomość stanowi działka nieogrodzona, częściowo z drzewostanem leśnym, zabudowana

budynkiem drewnianym po byłej szkole krytym blachą, o powierzchni zabudowy 144 2m..

11. Wymieniona działka nie jest objęta planem miejscowym, położona jest w luźnej zabudowie

wiejskiej, otoczona nieruchomościami letniskowo-rekreacyjnymi, stanowi część terenów

oznaczonych symbolem ML/UT i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-letniskową

z usługami turystyki. Przy granicy działki od strony północnej projektowane jest przyłącze

energetyczne do innych nieruchomości.

12. Wójt Gminy Poświętne zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania

z uzasadnionej przyczyny.

13.  Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne,

(pok. nr 4) od poniedziałku do piątku w godz.8-16, lub telefonicznie pod nr /044/756-40-34.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (mapa_dzialki.pdf)mapa_dzialkiMapa działki60 kB1862011-07-15 09:02
Nadrzędna kategoria: Informacje dla interesantów
Odsłony: 1284