Drukuj

Informacja o nowych zasadach zgłaszania kandydatów na ławników

 

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

NA KADENCJĘ 2012 - 2015

Zgodnie z art.158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.)

o sądach powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Informacja o liczbach ławników wybieranych do poszczególnych sądów

I. Do Sądu Rejonowego w Opocznie

OGÓŁEM:  1

II. Do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.

do sądu pracy:  1

III. Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

OGÓŁEM:  1

Wyżej wymieniona liczba ławników została ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na posiedzeniu w dniu 9 maja 2011 r.

Kandydatów na ławników zgłaszają radzie gminy:

- prezesi sądów,

- stowarzyszenia,

- organizacje związkowe,

- organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej pięćdziesiąciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie właściwej gminy.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Wzór karty dostępny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy, na stronie internetowej bip.poswietne.pl w zakładce wybory ławników lub na stronie www.ms.gov.pl .

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona),

nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis

każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

dowodów osobistych;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania

funkcji ławnika wydane przez lekarza wpisanego do rejestru wpisanego do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne na podstawie przepisów art. 229 Kp

5) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia co najmniej średniego

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie

poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa dnia 30 czerwca 2011 r.

godz. 16. 00.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w ustawie, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Druki:

1)     karty zgłoszenia,

2)     oświadczenia kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

3)     informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

4)     listy popierającej - jeżeli zgłoszenie kandydata następuje przez co najmniej 50 obywateli,

udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Poświętnem.

Listy wybranych ławników wraz z ich danymi zostaną przesłane przez Radę Gminy prezesom właściwych sądów do 10 listopada br.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (L I S T A1.doc)Lista_osóbLista osób zgłaszających kandydata87 kB1452011-06-16 12:01
Pobierz plik (karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika_2.pdf)karta_zgloszeniaKarta zgłoszenia kandydata na ławnika148 kB1452011-06-16 12:01
Nadrzędna kategoria: Informacje dla interesantów
Odsłony: 1433