Poświętne 2011.03.17

Nr 6733.CP.01.2011

OBWIESZCZENIE

O PRZYGOTOWANIU PROJEKTU DECYZJI

Działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 5, 52 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w wyniku prowadzonego na żądanie Gminy Poświętne z siedzibą w Poświętnem przy ul Akacjowej 4 postępowania administracyjnego wynikającego z wniosku  wniesionego w dniu 04.01.2011 r. w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poświętne” - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami (odgałęzieniami) do granicy własności, pompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz odbudowa pasów drogowych, na działkach o nr ewid. 131, 102, 207, 173, 690, 298, 701, 299, 246, 325, 489, 488, 486, 505, 504, 508, 506, 507/1, 510, 672, 487/2, 347/1, 346/1, 519, 528, 702, 706, 707, 60, 186, 348, 675/2, 343/2, 342, 341/2 i 429, obręb Poświętne, gm. Poświętne; na działkach o nr ewid.  835/1, 712, 836, 769, 548, 924, 864/18, 836, obręb Małoszyce, gm. Poświętne; na działce  o nr ewid. 13, obręb Poręby; na działkach o nr ewid. 624, 606 i 30, obręb Studzianna, gm. Poświętne.

został przygotowany projekt ww. decyzji. 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia                      w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem                          ul. Akacjowa 4.

mgr inż. Mieczysław Stępień

Wójt Gminy Poświętne