Poświętne, 31 stycznia 2011 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 19997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.z 2010 r.nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Wykaz ten dotyczy niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 51/1 o powierzchni ogólnej 0,0086 ha położonej w obrębie wsi Kozłowiec, stanowiącej własność Gminy Poświętne, dla której w Sądzie Rejonowym w Opocznie urządzona jest księga wieczysta KW 52781.

Gmina Poświętne nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Poświętne nr XXVIII/189/2002 z dnia 26.04.2002 r. w/w nieruchomość  leży w terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne i zagrodowe.

Cena przedmiotowej nieruchomości wg operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1.284 zł netto.

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, zgodnie z ustawą

z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość oznaczona nr 51/1 o pow. 0,0086 ha zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne na okres 21 dni tj. od dnia 01.02.2011 r. do 21.02.2011 r., opublikowany na stronie internetowej bip.poswietne.pl i rozesłany do wszystkich sołectw. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie również w prasie lokalnej.