Zarządzenie nr  5/2011

Wójta Gminy  POŚWIĘTNE

z dnia

01 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy  Poświętne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 22 statutów sołectw Gminy  Poświętne  stanowiących załączniki do  Uchwały Nr X/49/03 Rady Gminy  Poświętne z dnia  19 sierpnia 2003 r. ( Dz.Urz. Woj.  Łódzk. Nr  317 poz.  2680 )  zarządzam, co następuje:

§1. Zarzadzam zwołanie zebrań wiejskich na terenie gminy Poświętne dla wyboru sołtysów i rad sołeckich.

§ 2.Ustalam terminy i miejsce przeprowadzenia zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy  Poświętne  dla wyboru sołtysów i rad sołeckich  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalam porządek zebrań wiejskich zwołanych w celu przeprowadzenia wyborów :

1.Otwarcie zebrania wiejskiego i stwierdzenie prawomocności do podejmowania  uchwał;

2.Wybór przewodniczącego zebrania.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4.Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5.Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru   określonymi w rozdziale V statutu sołectwa

6.Wybór  (w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego;

7.Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

8.Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej,

9.Dyskusja i wolne wnioski.

10.Zamknięcie zebrania wiejskiego.

§ 4. Terminy i miejsce przeprowadzenia zebrań wyborczych podane zostaną do wiadomości publicznej poprzez:  zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Poświętnem, na tablicach ogłoszeniowych poszczególnych sołectw i Urzędu Gminy  Poświętne.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2011

Wójta Gminy Poświętne z dnia 01 lutego 2011 r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY POŚWIĘTNE

LP.

Miejscowość/miejsce

Data/dzień

Godzina

Osoba obsługująca

1.

ANIELIN

Świetlica wiejska

09 lutego 2011r.

środa

18.00

P. Anna Kacprzak

2.

MAŁOSZYCE

Szk. Podst. w Poświętnem

11 lutego 2011 r.

piątek

18.00

P. Elżbieta Lasota

3.

DĘBORZECZKA

Mieszkanie sołtysa wsi

13 lutego 2011 r.

niedziela

18.00

P. Marcin Wójcicki

4.

BRUDZEWICE

Szk. Podst. w Brudzewicach

15 lutego 2011 r.

wtorek

18.00

P. Marian Pisarski

5.

BRUDZEWICE KOL.

Szk. Podst. w Brudzewicach

17 lutego 2011 r.

czwartek

18.00

P. Marian Pisarski

6.

BUCZEK

Mieszkania sołtysa wsi

19 lutego 2011 r.

sobota

18.00

P. Elżbieta Podlasek

7.

DĘBA

Świetlica wiejska

20 lutego 2011 r.

niedziela

18.00

P. Stanisław Barul

8.

POŚWIĘTNE

Szk. Podst. w Poświętnem

22 lutego 2011 r.

wtorek

18.00

P. Elżbieta Sobczyk

9.

GAPININ

Remiza OSP

24 lutego 2011 r.

czwartek

18.00

P. Aleksandra Kupis

10

WÓLKA KULIGOWSKA

Remiza OSP w Gapininie

25 lutego 2011 r.

piątek

18.00

P. Barbara Anioł

11.

PORĘBY

Świetlica wiejska

28 lutego 2011 r.

poniedziałek

18.00

P. Maria Grzybek

12.

MYSIAKOWIEC

Mieszkanie sołtysa wsi

02 marca 2011 r.

środa

18.00

P. Bolesław Kośka

13.

STUDZIANNA

Świetlica wiejska w GOSR

04 marca 2011 r.

piątek

18.00

P. Marcin Wójcicki

14.

PONIKŁA

Mieszkanie sołtysa wsi

07 marca 2011 r.

poniedziałek

18.00

P. Gabriela Bogusiak

15.

STEFANÓW

Mieszkanie sołtysa wsi

09 marca 2011 r.

środa

18.00

P. Grażyna  Krakowiak

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa  Anielin  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Anielin , że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  09 lutego 2011 r. ( środa) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Proponowany porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji,

2.Wybór przewodniczącego zebrania.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,

4.Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5.Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Anielin,

6.Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego,

7.Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8.Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9.Dyskusja i wolne wnioski

10. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  09 lutego 2011 r.  (środa ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień