OGŁOSZENIE

o zatrudnieniu na stanowisko pomocnicze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko pracownika socjalnego z wykształceniem zgodnym z wymogami dla pracownika socjalnego określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj.Dz.U.z 2015, poz.163).

Osoby zainteresowane zatrudnieniem mogą składać dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie Ośrodka ul. Szkolna 2a. 26-315 Poświętne (budynek Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem) lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres jw. do dnia 14 sierpnia 2015 roku.

Mile widziane doświadczenie zawodowe.

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny;

cv;

dokumenty poświadczające wykształcenie;

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Poświętnem

Elżbieta Podlasek