OGŁOSZENIE O NABORZE

Urząd Gminy Poświętne

ogłasza nabór kandydatów

na samodzielne stanowisko ds. rozwoju gminy

w Urzędzie Gminy

Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne


Wymiar czasu pracy : pełny wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2014 r.

Termin składania dokumentów: 05.09.2014 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: powyżej 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:

● praca biurowa w siedzibie Urzędu,

● praca przy komputerze,

● obsługa urządzeń kopiujących, drukujących, skanujących

● praca poza siedzibą Urzędu – teren administracyjny Gminy Poświętne, delegacje służbowe.

I. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku zagospodarowanie przestrzenne, budowlano-geodezyjne, architektoniczno-urbanistyczne, inżynieria środowiska.

f) minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej

g) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

II. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- ustawy o samorządzie gminnym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o infrastrukturze informacji przestrzennej, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie środowiska, o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Kodeks postępowania administracyjnego. - Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Gminy Poświętne,

b) mile widziane doświadczenie w sporządzaniu i realizacji programów współfinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

c) biegła znajomość obsługi komputera, w tym programu Word, Excel, Internetu oraz umiejętność sporządzania dokumentów w wersji elektronicznej,

d) umiejętność współpracy, planowania i organizowania pracy, komunikatywność,

e) odpowiedzialność, dokładność i sumienność, zdolność analitycznego myślenia.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym obejmuje:

● zapewnienie zadań z zakresu rozwoju Gminy w tym:

1. kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy, w tym spraw dotyczących:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- określanie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- opracowanie analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych,

2. podejmowanie lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów,

3. uczestniczenie w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności gminy,

4. planowanie rozwoju infrastruktury technicznei i rozwoju usług, w tym usług publicznych,

5. prowadzenie spraw dotyczących opiniowania wstępnego projektu podziału nuieruchomości,

6. prowadzenie spraw dotyczących wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

7. wyszukiwanie projektów i programów pozwalających na pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, przygotowywanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju gminy,

8. monitorowanie funduszy pomocowych, w tym unijnych, w celu dostarczania szczegółowych informacji na temat istniejących możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań gminy ,

● innych wynikających z Regulaminu Organizacyjnego dotyczących w szczególności :

1. prowadzenie spraw z zakresu transportu zbiorowego,

2. zarządzanie siecią dróg gminnych,

3. sprawy związane z ochroną zabytków,

IV. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kwestionariusz osobowy – do pobrania w Sekretariacie – pok. nr 3,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo, dyplom odbytych

studiów, zaświadczenia o innych ewentualnych uprawnieniach),

e) kserokopię dokumentów potwierdzających staż pracy,

e) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni

praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.

zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.

Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

h) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

List motywacyjny, cv, kwestionariusz osobowy, oświadczenia oraz spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem ( brak własnoręcznego podpisu na wyżej wymienionych dokumentach powoduje niepełnienie wymagań formalnych).

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „ Nabór na stanowisko ds. rozwoju gminy w Urzędzie Gminy w Poświętnem", w terminie do dnia 05 września 2014 r. do godziny 12.00.

- osobiście w Urzędzie Gminy w Poświętnem, w Sekretariacie – pok. nr 3 lub

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy, ul. Akacjowa 4, 26–315 Poświętne (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy ).

VI. Inne informacje:

● Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone lub wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

● Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Poświętne. Z tymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

● Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Poświętne.

● Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

● Kontakt w sprawie naboru z Sekretarzem Gminy - pok. nr 2, tel. 44 756 40 34.