Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE

Urząd Gminy Poświętne

ogłasza nabór kandydatów

na samodzielne stanowisko ds. inwestycji

w Urzędzie Gminy

Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

Wymiar czasu pracy : 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2014 r.

Termin składania dokumentów: 05.09.2014 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: powyżej 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:

● praca biurowa w siedzibie Urzędu,

● praca przy komputerze,

● obsługa urządzeń kopiujących, drukujących, skanujących

● praca poza siedzibą Urzędu – teren administracyjny Gminy Poświętne, delegacje służbowe.

I. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

e) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku budownictwo,

f) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i instalacyjno-inżynieryjnej,

g) minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej.

II. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość regulacji prawnych:

- ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn.zm.), - ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), - ustawy z dnia 7.06. 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), - ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

b) znajomość zasad kosztorysowania,

c) doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do prowadzenia inwestycji budowlanych,

d) mile widziane doświadczenie w prowadzeniu inwestycji dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

e) biegła znajomość obsługi komputera, w tym programu Word, Excel, Internetu,

f) umiejętność pracy w zespole,

g) odpowiedzialność, dokładność i sumienność,

h) komunikatywność,

i) zdolność analitycznego myślenia.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym obejmuje:

● zapewnienie realizacji zadań z zakresu inwestycji zgodnie z planami inwestycyjnymi i planowanymi wydatkami budżetowymi określonymi w uchwale budżetowej Gminy, w tym:

opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz propozycji ich aktualizacji,

kompleksowe przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych począwszy od przygotowania dokumentacji techniczno-prawnej inwestycji, sporządzania umów z wykonawcami robót projektowych, budowlanychn i dostawcami usług, kompletowanie niezbędnych pozwoleń, opinii wynikających z procedury procesu inwestycyjnego oraz prawa budowlanego, zamówień publicznych, organizowania i zapewnienia nadzoru inwestorskiego poprzez ich wykonawstwo, kontrolę realizacji inwestycji aż do zakończenia realizacji inwestycji, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i ich odbioru oraz oddania do użytkowania.

IV. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kwestionariusz osobowy – do pobrania w Sekretariacie – pok. nr 3,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo, dyplom odbytych

studiów, uprawnienia budowlane, świadectwo OIIB),

e) kserokopię dokumentów potwierdzających staż pracy,

e) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni

praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.

zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.

Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

h) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

List motywacyjny, cv, kwestionariusz osobowy, oświadczenia oraz spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem ( brak własnoręcznego podpisu na wyżej wymienionych dokumentach powoduje niepełnienie wymagań formalnych).

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „ Nabór na stanowisko ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Poświętnem", w terminie do dnia 05 września 2014 r. do godziny 12.00.

- osobiście w Urzędzie Gminy w Poświętnem, w Sekretariacie – pok. nr 3 lub

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy, ul. Akacjowa 4, 26–315 Poświętne (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy ).

VI. Inne informacje:

● Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone lub wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

● Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Poświętne Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

● Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Poświętne.

● Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

● Kontakt w sprawie naboru z Sekretarzem Gminy - pok. nr 2, tel. 44 756 40 34.

Nadrzędna kategoria: Informacje dla interesantów
Odsłony: 768