Poświętne, 25.08.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Poświętnem

ul. Akacjowa 4

Informacja

o wyniku naboru przeprowadzonego w Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem

Poświętne, ul. Akacjowa 4

na stanowisko urzędnicze pracownika socjalnegoInformuję, że nabór na stanowisko pracownika socjalnego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Kandydatka, która złożyła swoją ofertę na w/w stanowisko, nie spełniała wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym, nabór zastał zakończony bez rozstrzygnięcia.

Elżbieta Podlasek

Kierownik GOPS

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

ogłasza nabór na stanowisko pracownia socjalnego w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony do 30.06.2015r.

1.Wymagania niezbędne::

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

niekaralność za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone w 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. .Dz. U.z 2013r., poz.182 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

ukończone kolegium pracowników służb społecznych;

ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Zgodnie z art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej :

Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów , zachowują uprawnienia do do wykonywania zawodu.

Osoby, które przed dnie 1 maja 2004 roku ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, które przed dniem 1 maja 2004r. rozpoczęły studia licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Osoby, zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej , które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia,politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

2. Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów odnoszących się do pomocy społecznej,

prawo jazdy kategorii B

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

umiejętność pracy w zespole,

umiejętność organizowania pracy własnej,

samodzielność, zaangażowanie, kreatywność, obowiązkowość,

dyspozycyjność oraz możliwość swobodnego poruszania się na terenie gminy Poświętne.

Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych

3.Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

obsługa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w zakresie swojego stanowiska pracy,

realizowanie innych zadań należących do kompetencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawa.

4.Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

CV,

kserokopie świadectw pracy, dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,

oświadczenie o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2002r. nr.101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008r., nr.223, poz. 1458 z późn. zm.)

oświadczenie o treści: „ Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, nie byłam ( byłem ) karana ( karany ) za przestępstwo popełnione umyślnie"

oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.26-315 Poświętne, ul. Akacjowa 4, lub drogą pocztową na podany adres Ośrodka, z dopiskiem „ Nabór na stanowisko pracownika socjalnego" w terminie do dnia 20 sierpnia 2014r. do godz 15.00

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną w ciągu 3 dni powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne oraz tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

Elżbieta Podlasek