Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół

Wójt Gminy Poświętne ogłasza konkursy na stanowiska:

1. Dyrektora Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach, Brudzewice Kolonia 59,

2. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem, ul. Szkolna 2a.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdf 132 kB5282017-05-08 13:17

Wójt Gminy Poświętne informuje, że dnia 4 lipca 2012 r. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Brudzewicach i Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem.

W wyniku postępowania konkursowego dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brudzewicach ponownie wybrana została Pani Elżbieta GRZEGORSKA, natomiast dyrektorem Zespołu Szół Samorządowych w Poświętnem wybrany został Pan Bogusław FIDELUS.

Życzymy sukcesów w kierowaniu placówkami oświatowymi, wysokich wyników uczniów oraz jak najlepszej współpracy z gronem pedagogicznym i rodzicami uczniów.

Wójt Gminy

(-) Mieczysław Stępień

Zarządzenie Nr 16/2012

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 18 maja 2012 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm. ) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1.1. Ogłasza się konkursy na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem i Szkoły Podstawowej w Brudzewicach. 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne – bip.poswietne.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Poświętnem, na tablicach ogłoszeń w placówkach oświatowych funkcjonujących w Gminie Poświętne oraz na stronie BIP Kuratorium Oświaty w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE

ogłasza konkurs na stanowiska

D Y R E K T O R Ó W:


1. Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem, ul. Szkolna 2a, 26-315 Poświętne,

2. Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Brudzewicach, 26-315 Poświętne, Brudzewice 59.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły ( zespołu szkół ), której dotyczy oferta,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkcie 3),

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

7) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zmianami) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami),

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zmianami ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły ( dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku ),

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) lub w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zmianami) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Konkurs na stanowisko dyrektora – i odpowiednia nazwa szkoły – zespołu szkół " z podanym adresem do korespondencji, w terminie do 15 czerwca 2012 roku do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Poświętne.

O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani pisemnie.