Informacje dla interesantów

W związku z upływem w bieżącym roku kadencji i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2020-2023 na podstawie art.161 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r.poz.52 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości liczbę ławników  w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku br. przez Radę Gminy Poświętne:

1. do Sądu Rejonowego w Opocznie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: 1 ławnik

2. do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim do Wydziału Pracy : 1 ławnik

3. do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – 6 ławników

Wyżej wymieniona liczba ławników została ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2019r.

Zgodnie z art.158 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy :

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie.docTreść dokumentu45 kB02019-05-20 21:24
Pobierz plik (WZór KARTY ZGŁOSZENIA-1.doc)WZór KARTY ZGŁOSZENIA-1.docTreść dokumentu70 kB02019-05-20 21:24
Pobierz plik (Oswiadczenie kandydata.doc)Oswiadczenie kandydata.docTreść dokumentu14 kB02019-05-20 21:24
Pobierz plik (Lista osób zgłaszających -50.doc)Lista osób zgłaszających -50.docTreść dokumentu91 kB02019-05-20 21:24
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds inwestycji.pdf)Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds inwestycji.pdfTreść dokumentu1901 kB542019-05-14 20:15
Pobierz plik (klauzula informacyjna dla kandydata.doc)klauzula informacyjna dla kandydata.docTreść dokumentu36 kB172019-05-14 20:14
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.doc)OŚWIADCZENIE.docTreść dokumentu29 kB212019-05-14 20:14
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.doc)OŚWIADCZENIE.docTreść dokumentu29 kB22019-05-14 20:13
Pobierz plik (klauzula informacyjna dla kandydata.doc)klauzula informacyjna dla kandydata.docTreść dokumentu36 kB102019-05-14 20:11
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds rozwoju gminy.pdf)Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds rozwoju gminy.pdfTreść dokumentu2132 kB432019-05-14 20:10
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie z dnia 01.04.2019.pdf)Obwieszczenie z dnia 1.04.2019treść172 kB312019-04-02 15:13
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja o wynikach naboru.pdf)Informacja o wynikach naboru.pdfTreść dokumentu48 kB282019-04-15 13:20
Pobierz plik (nabór na asystenta rodziny.pdf)nabór na asystenta rodziny.pdfTreść dokumentu515 kB292019-03-27 18:44
Pobierz plik (oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdf)oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdfTreść dokumentu32 kB22019-03-27 18:44
Pobierz plik (oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.pdf)oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.pdfTreść dokumentu32 kB22019-03-27 18:44
Pobierz plik (oświadczenie o niekaralności.pdf)oświadczenie o niekaralności.pdfTreść dokumentu64 kB22019-03-27 18:43
Pobierz plik (oświadczenie o stanie zdrowia.pdf)oświadczenie o stanie zdrowia.pdfTreść dokumentu48 kB22019-03-27 18:43
Pobierz plik (oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdf)oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdfTreść dokumentu48 kB22019-03-27 18:43
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja o wynikach naboru.pdf)Informacja o wynikach naboru.pdfTreść dokumentu161 kB392019-04-12 22:34
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze.pdf)Ogłoszenie o naborze.pdfTreść dokumentu1752 kB532019-03-25 14:32
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.doc)OŚWIADCZENIE.docTreść dokumentu29 kB42019-03-25 14:31
Pobierz plik (Klauzula informacyjna dla kandydata.doc)Klauzula informacyjna dla kandydata.docTreść dokumentu36 kB72019-03-25 14:31
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie z Wód Polskich-19.02.2019.pdf)Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniatreść316 kB392019-03-01 09:05
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzji.pdf)Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzjitreść 142 kB192019-02-12 14:58
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf)Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 08.02.2019treść 166 kB232019-02-12 14:56
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Plan postępowań na 2019.pdf)Plan postępowań na 2019 r.treść dokumentu315 kB672019-01-24 08:22
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wyniki naboru.pdf)wyniki naboru.pdfTreść dokumentu48 kB492019-02-04 15:46
Pobierz plik (oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdf)oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdfTreść dokumentu48 kB62019-01-11 14:05
Pobierz plik (oświadczenie o stanie zdrowia.pdf)oświadczenie o stanie zdrowia.pdfTreść dokumentu48 kB62019-01-11 14:05
Pobierz plik (oświadczenie o niekaralności.pdf)oświadczenie o niekaralności.pdfTreść dokumentu64 kB62019-01-11 14:04
Pobierz plik (oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.pdf)oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.pdfTreść dokumentu32 kB52019-01-11 14:04
Pobierz plik (oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdf)oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdfTreść dokumentu32 kB62019-01-11 14:04
Pobierz plik (nabór na asystenta rodziny.pdf)nabór na asystenta rodziny.pdfTreść dokumentu531 kB522019-01-11 14:03

Podkategorie