Gospodarka odpadami

„SEGREGACJA – TO SIĘ OPŁACI”

Gmina Poświętne

Szanowni Mieszkańcy!

Od dnia 1 lipca 2013 r. czekają nas duże zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w znaczny sposób przekształciła obecny system. W myśl tej regulacji Nasza Gmina przejmie obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w granicach administracyjnych gminy Poświętne.
Pamiętajmy, że odpady to Nasza wspólna sprawa, gdyż wszyscy je wytwarzamy i wszyscy wspólnie musimy nauczyć się postępować z nimi w sposób właściwy.   
Mając na uwadze fakt, że wszelkie zmiany są trudne dla wszystkich, pragniemy przekazać Państwu niniejszą ulotkę informacyjną przedstawiającą podstawowe założenia nowego systemu.

NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM?
Najważniejszą zmianą nowego systemu, jest założenie, że podmiotem odpowiedzialnym za właściwe odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest Gmina, a nie jak dotychczas firma odbierająca odpady. W związku z przejęciem tych obowiązków stosowne opłaty za gospodarkę odpadami będą ponoszone przez właścicieli nieruchomości na rzecz Gminy Poświętne.
Nowy system obejmie wyłącznie nieruchomości stale zamieszkałe. Osoby prawne, podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będą obowiązywać dotychczasowe zasady tj. model indywidualnej umowy z firmą wywozową. W ramach realizacji nowego systemu zostanie wybrany przez Gminę – w formie przetargu - podmiot gospodarczy (przedsiębiorca), odbierający i zagospodarujący odpady komunalne, z terenu całej Gminy.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany w terminie do 30 kwietnia 2013 r. do złożenia w Urzędzie Gminy Poświętne pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której określi m.in. ilość i wykaz osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, sposób gromadzenia odpadów (selektywny -segregowany lub nieselektywny - niesegregowany), wysokość miesięcznej opłaty.
Formularze niniejszej deklaracji są udostępnione w budynku Urzędu Gminy (pokój nr 6) i do pomocy w ich wypełnieniu służą wyznaczeni pracownicy, ponadto u sołtysów oraz  w miejscach ogólnie dostępnych (sklepy wiejskie, poczta i bank w Poświętnem). Można je również pobrać w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Poświętne w zakładce Gospodarka odpadami lub bezpośrednio pod adresem: http://www.bip.poswietne.pl/gospodarka-odpadami/deklaracje.html.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Poświętne określi w drodze decyzji zastępczej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiana sposobu gromadzenia odpadów) właściciel nieruchomości składa kolejną deklarację, będącą korektą poprzedniej. Zgłoszenia w tej formie należy dokonać w terminie 14 dni od dnia, w którym wystąpiła zmiana. Deklarację należy złożyć również w terminie 14 dni, w sytuacji zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.


METODA I STAWKI NALICZENIA OPŁAT


Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Poświętne stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest od gospodarstwa domowego i została zróżnicowana na trzy grupy w zależności od ilości osób wchodzących w skład tego gospodarstwa. W przypadku gdy odpady będą gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny (niesegregowany) stawki będą stosownie wyższe niż w sytuacji selektywnej (segregowanej) zbiórki odpadów. Przedmiotowe stawki opłat prezentują się w następujący sposób:

Wielkość gospodarstwa domowego 

  Stawki przy selektywnej

(segregowanej) zbiórce odpadów (miesięczne)

Stawki przy nieselektywnej (niesegregowanej)

zbiórce odpadów (miesięczne)

1 osobowe   8 zł 16 zł
od 2 do 5 osób 16 zł 26 zł
6 osób i powyżej 22 zł  32 zł

 
           

Selektywna zbiórka oznacza segregację kilku wskazanych frakcji odpadów (szkła, tworzyw sztucznych, papieru, tektury, metalu), natomiast nieselektywną (niesegregowaną) zbiórkę należy rozumieć jako brak podjęcia tych działań i ujęcie wszystkich odpadów w formie zmieszanej.
Opłata powinna być uiszczać kwartalnie, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału w kasie Urzędu Gminy Poświętne lub w formie przelewu na rachunek bankowy

nr 54 8985 0004 0030 0306 6976 0001.

Termin pierwszej płatności upływa 20 października 2013 r.  

SEGREGACJA

Segregacja odpadów komunalnych oznacza ich zbiórkę do specjalnych pojemników (worków), z podziałem na rodzaj materiałów z jakiego zostały wyprodukowane.

W oddzielnych pojemnikach będą gromadzone następujące rodzaje odpadów:
1)    tworzywa sztuczne (plastik), papier, tektura, metale;
•    plastikowe butelki typu PET, zgniecione, bez nakrętek,
•    czyste torebki foliowe i reklamówki,
•    plastikowe, czyste opakowania po kosmetykach, szamponach i artykułach spożywczych,
•    folie opakowaniowe, gazety, książki, czasopisma kolorowe, zeszyty,
•    prospekty, foldery, katalogi,
•    torby i worki papierowe, pudełka kartonowe, tekturę,
•    opakowania stalowe i aluminiowe (puszki po napojach),
•    opakowania kartonowe po sokach, mleku,
2)    szkło;
•    czyste szklane butelki bez nakrętek,
•    czyste słoiki po sokach i przetworach, bez kapsli i nakrętek,
•    stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń,
3)    zmieszane odpady komunalne, czyli wszystkie pozostałe odpady nie nadające się do segregacji.

Należy przy tym pamiętać, że do pojemników z punktu 1) i 2)  mogą być wrzucane tylko odpady czyste i suche.

Wyodrębnieniu podlegają odpady, których nie wolno gromadzić w pojemnikach:
•    odpady niebezpieczne (przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony);
•    odpady zielone;
•    meble i inne podobne odpady wielkogabarytowe.

Selektywna zbiórka i odpowiednie zagospodarowanie odpadami komunalnymi są bardzo istotnymi elementami nowego systemu. Celem wprowadzonych zmian, oprócz objęcia wszystkich mieszkańców nowymi rozwiązaniami jest również zwiększenie poziomu przetwarzania i odzysku odpadów zbieranych selektywnie. Pamiętajmy ponadto, że zbiórka odpadów komunalnych prowadzona w sposób selektywny wiąże się z niższymi opłatami dla właścicieli nieruchomości w porównaniu z sytuacją gromadzenia ich w formie zmieszanej.
W konsekwencji wynika z tego, iż wyższy poziom segregacji przekłada się w sposób bezpośredni na niższy koszt funkcjonowania systemu. Wobec powyższego warto mieć świadomość, że „SEGREGACJA SIĘ OPŁACI”. Dla właściciela nieruchomości oznacza to niższą miesięczną opłatą, a dla Gminy przyczynia się do osiągnięcia właściwych poziomów recyklingu (Gmina nie poniesie wysokich kar za brak właściwych poziomów odzysku). Mamy zatem nadzieję, że każdy Mieszkaniec włączy się w procedurę segregacji odpadów.
POJEMNIKI I ODBIÓR ODPADÓW
Gmina Poświętne przejmuje obowiązek  wyposażenia nieruchomości w pojemniki (lub worki) służące do zbierania odpadów komunalnych. Koszty związane z wypełnieniem tego zobowiązania zostaną pokryte z miesięcznych opłat (płaconych kwartalnie) pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zatem Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadną dodatkową należnością z tego tytułu.
Odpady niesegregowane (zmieszane) będą odbierane przez wskazanego w drodze przetargu przedsiębiorcę raz w miesiącu, odpady zbierane selektywnie (papier, tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne) – co najmniej raz na dwa miesiące. Odpady niebezpieczne (przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony), meble i wielkogabarytowe będą odbierane przez przedsiębiorcę dwa razy w roku, natomiast odpady ulegające biodegradacji należy zbierać i zagospodarować we własnym zakresie w kompostowniach przydomowych.
Wywóz odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, który zostanie określony w późniejszym terminie.  
UWAGA!!!
Jeżeli pojawiają się nadal jakieś wątpliwości dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami prosimy o kontakt:
•    osobisty – Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, Budynek A, pok. nr 6
•    telefoniczny – (44) 756 40 34
•    lub e-mail -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od dnia 1 lipca 2013 r. czekają nas duże zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w znaczny sposób przekształciła obecny system. W myśl tej regulacji Nasza Gmina przejmie obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w granicach administracyjnych gminy Poświętne.
Pamiętajmy, że odpady to Nasza wspólna sprawa, gdyż wszyscy je wytwarzamy i wszyscy wspólnie musimy nauczyć się postępować z nimi w sposób właściwy.    
Mając na uwadze fakt, że wszelkie zmiany są trudne dla wszystkich, pragniemy przekazać Państwu niniejszą ulotkę informacyjną przedstawiającą podstawowe założenia nowego systemu.

NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM?
Najważniejszą zmianą nowego systemu, jest założenie, że podmiotem odpowiedzialnym za właściwe odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest Gmina, a nie jak dotychczas firma odbierająca odpady. W związku z przejęciem tych obowiązków stosowne opłaty za gospodarkę odpadami będą ponoszone przez właścicieli nieruchomości na rzecz Gminy Poświętne.
Nowy system obejmie wyłącznie nieruchomości stale zamieszkałe. Osoby prawne, podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będą obowiązywać dotychczasowe zasady tj. model indywidualnej umowy z firmą wywozową. W ramach realizacji nowego systemu zostanie wybrany przez Gminę – w formie przetargu - podmiot gospodarczy (przedsiębiorca), odbierający i zagospodarujący odpady komunalne, z terenu całej Gminy.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany w terminie do 30 kwietnia 2013 r. do złożenia w Urzędzie Gminy Poświętne pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której określi m.in. ilość i wykaz osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, sposób gromadzenia odpadów (selektywny -segregowany lub nieselektywny - niesegregowany), wysokość miesięcznej opłaty.
Formularze niniejszej deklaracji są udostępnione w budynku Urzędu Gminy (pokój nr 6) i do pomocy w ich wypełnieniu służą wyznaczeni pracownicy, ponadto u sołtysów oraz  w miejscach ogólnie dostępnych (sklepy wiejskie, poczta i bank w Poświętnem). Można je również pobrać w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Poświętne w zakładce Gospodarka odpadami lub bezpośrednio pod adresem: http://www.bip.poswietne.pl/gospodarka-odpadami/deklaracje.html.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Poświętne określi w drodze decyzji zastępczej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiana sposobu gromadzenia odpadów) właściciel nieruchomości składa kolejną deklarację, będącą korektą poprzedniej. Zgłoszenia w tej formie należy dokonać w terminie 14 dni od dnia, w którym wystąpiła zmiana. Deklarację należy złożyć również w terminie 14 dni, w sytuacji zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
METODA I STAWKI NALICZENIA OPŁAT
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Poświętne stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest od gospodarstwa domowego i została zróżnicowana na trzy grupy w zależności od ilości osób wchodzących w skład tego gospodarstwa. W przypadku gdy odpady będą gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny (niesegregowany) stawki będą stosownie wyższe niż w sytuacji selektywnej (segregowanej) zbiórki odpadów. Przedmiotowe stawki opłat prezentują się w następujący sposób:
Wielkość gospodarstwa domowego    Stawki przy selektywnej (segregowanej) zbiórce odpadów (miesięczne)    Stawki przy nieselektywnej (niesegregowanej) zbiórce odpadów (miesięczne)
1 osobowe    8 zł    16 zł
od 2 do 5 osób    16 zł    26 zł
6 osób i powyżej    22 zł    32 zł

Selektywna zbiórka oznacza segregację kilku wskazanych frakcji odpadów (szkła, tworzyw sztucznych, papieru, tektury, metalu), natomiast nieselektywną (niesegregowaną) zbiórkę należy rozumieć jako brak podjęcia tych działań i ujęcie wszystkich odpadów w formie zmieszanej.
Opłata powinna być uiszczać kwartalnie, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału w kasie Urzędu Gminy Poświętne lub w formie przelewu na rachunek bankowy nr 54 8985 0004 0030 0306 6976 0001.
Termin pierwszej płatności upływa 20 października 2013 r.   
SEGREGACJA
Segregacja odpadów komunalnych oznacza ich zbiórkę do specjalnych pojemników (worków), z podziałem na rodzaj materiałów z jakiego zostały wyprodukowane.

W oddzielnych pojemnikach będą gromadzone następujące rodzaje odpadów:
1)    tworzywa sztuczne (plastik), papier, tektura, metale;
•    plastikowe butelki typu PET, zgniecione, bez nakrętek,
•    czyste torebki foliowe i reklamówki,
•    plastikowe, czyste opakowania po kosmetykach, szamponach i artykułach spożywczych,
•    folie opakowaniowe, gazety, książki, czasopisma kolorowe, zeszyty,
•    prospekty, foldery, katalogi,
•    torby i worki papierowe, pudełka kartonowe, tekturę,
•    opakowania stalowe i aluminiowe (puszki po napojach),
•    opakowania kartonowe po sokach, mleku,
2)    szkło;
•    czyste szklane butelki bez nakrętek,
•    czyste słoiki po sokach i przetworach, bez kapsli i nakrętek,
•    stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń,
3)    zmieszane odpady komunalne, czyli wszystkie pozostałe odpady nie nadające się do segregacji.

Należy przy tym pamiętać, że do pojemników z punktu 1) i 2)  mogą być wrzucane tylko odpady czyste i suche.

Wyodrębnieniu podlegają odpady, których nie wolno gromadzić w pojemnikach:
•    odpady niebezpieczne (przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony);
•    odpady zielone;
•    meble i inne podobne odpady wielkogabarytowe.

Selektywna zbiórka i odpowiednie zagospodarowanie odpadami komunalnymi są bardzo istotnymi elementami nowego systemu. Celem wprowadzonych zmian, oprócz objęcia wszystkich mieszkańców nowymi rozwiązaniami jest również zwiększenie poziomu przetwarzania i odzysku odpadów zbieranych selektywnie. Pamiętajmy ponadto, że zbiórka odpadów komunalnych prowadzona w sposób selektywny wiąże się z niższymi opłatami dla właścicieli nieruchomości w porównaniu z sytuacją gromadzenia ich w formie zmieszanej.
W konsekwencji wynika z tego, iż wyższy poziom segregacji przekłada się w sposób bezpośredni na niższy koszt funkcjonowania systemu. Wobec powyższego warto mieć świadomość, że „SEGREGACJA SIĘ OPŁACI”. Dla właściciela nieruchomości oznacza to niższą miesięczną opłatą, a dla Gminy przyczynia się do osiągnięcia właściwych poziomów recyklingu (Gmina nie poniesie wysokich kar za brak właściwych poziomów odzysku). Mamy zatem nadzieję, że każdy Mieszkaniec włączy się w procedurę segregacji odpadów.
POJEMNIKI I ODBIÓR ODPADÓW
Gmina Poświętne przejmuje obowiązek  wyposażenia nieruchomości w pojemniki (lub worki) służące do zbierania odpadów komunalnych. Koszty związane z wypełnieniem tego zobowiązania zostaną pokryte z miesięcznych opłat (płaconych kwartalnie) pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zatem Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadną dodatkową należnością z tego tytułu.
Odpady niesegregowane (zmieszane) będą odbierane przez wskazanego w drodze przetargu przedsiębiorcę raz w miesiącu, odpady zbierane selektywnie (papier, tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne) – co najmniej raz na dwa miesiące. Odpady niebezpieczne (przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony), meble i wielkogabarytowe będą odbierane przez przedsiębiorcę dwa razy w roku, natomiast odpady ulegające biodegradacji należy zbierać i zagospodarować we własnym zakresie w kompostowniach przydomowych.
Wywóz odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, który zostanie określony w późniejszym terminie.   
UWAGA!!!
Jeżeli pojawiają się nadal jakieś wątpliwości dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami prosimy o kontakt:
•    osobisty – Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, Budynek A, pok. nr 6
•    telefoniczny – (44) 756 40 34
•    lub e-mail -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
UCHWAŁA NR XXIV/140/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIV_140_2013.pdf)uchw_XXIV_140_2013Tekst uchwały1087 kB1212013-04-03 11:19
Pobierz plik (uchw_XXIV_140_2013.pdf)uchw_XXIV_140_2013Tekst uchwały1087 kB1092013-04-03 11:19
Pobierz plik (uchw_XXIV_140_2013.pdf)uchw_XXIV_140_2013Tekst uchwały1087 kB1092013-04-03 11:19

UCHWAŁA NR XXIV/139/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIV_139_2013.pdf)uchw_XXIV_139_2013Tekst uchwały90 kB1022013-04-03 11:18
Pobierz plik (uchw_XXIV_139_2013.pdf)uchw_XXIV_139_2013Tekst uchwały90 kB1152013-04-03 11:18
Pobierz plik (uchw_XXIV_139_2013.pdf)uchw_XXIV_139_2013Tekst uchwały90 kB1062013-04-03 11:18

UCHWAŁA NR XXIV/137/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłat

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIV_137_2013.pdf)uchw_XXIV_137_2013Tekst uchwały91 kB1332013-04-03 11:17
Pobierz plik (uchw_XXIV_137_2013.pdf)uchw_XXIV_137_2013Tekst uchwały91 kB1012013-04-03 11:17
Pobierz plik (uchw_XXIV_137_2013.pdf)uchw_XXIV_137_2013Tekst uchwały91 kB992013-04-03 11:17

UCHWAŁA NR XXIV/138/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIV_138_2013.pdf)uchw_XXIV_138_2013Tekst uchwały100 kB1192013-04-03 11:15
Pobierz plik (uchw_XXIV_138_2013.pdf)uchw_XXIV_138_2013Tekst uchwały100 kB962013-04-03 11:15
Pobierz plik (uchw_XXIV_138_2013.pdf)uchw_XXIV_138_2013Tekst uchwały100 kB1422013-04-03 11:15

Podkategorie