Gospodarka odpadami


Szanowni Goście Naszej Gminy


Uprzejmie informuję, że wypełniając zapisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. dokonując stosownych analiz, podejmując wymagane mocą ustawy – uchwały; przeprowadzając  procedurę przetargową) z początkiem miesiąca lipca Gmina Poświętne zapewni odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości rekreacyjnych (letniskowych).

Zgodnie z ww. ustawą oraz podjętymi uchwałami Rady Gminy wszyscy właściciele nieruchomości rekreacyjnych (letniskowych) zobowiązani są od dnia 25.06.2015 - w pierwszej kolejności - do złożenia do Wójta Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie do ponoszenia na rzecz gminy ustalonej przez Radę Gminy ryczałtowej rocznej stawki opłaty (ustawa nie dopuszcza innej metody i formy jej ustalenia!!!).

Stawka niniejszej opłaty wynosi 110 zł (dla nieruchomości, na których prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów z podziałem na cztery frakcje: 1 - papier i tektura; 2 – łącznie plastik, tworzywa sztuczne, metale; 3 - szkło; 4 - odpady zmieszane) lub 155 zł (w przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany czyli bez prowadzenia tzw. segregacji u źródła).

W ramach ponoszonej opłaty Gmina Poświętne zapewni odbiór następujących frakcje odpadów komunalnych: papier i tektura, plastik, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odpady zmieszane. Ponadto w miesiącu sierpniu (w terminie, który zostanie podany w późniejszym czasie) zostanie zorganizowana również zbiórka odpadów wielkogabarytowych (mebli) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Formularz deklaracji jest dostępny w Urzędzie Gminy Poświętne, budynek A, pok. nr 6 lub sekretariat oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne (bip.poswietne.pl) w zakładce „Gospodarka odpadami” lub bezpośrednio pod adresem.

Deklarację należy składać w Urzędzie Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne w dniach i godzinach pracy urzędu tj. środa godz. 9.00 – 17.00, w pozostałe dni godz. 7.45 – 15.45 w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Wyrażam przy tym nadzieję, że przy obustronnej dobrej woli, zrozumieniu oraz udanej współpracy rozwiązanie istniejącego od dwóch lat problemu gospodarki odpadami pochodzącymi z nieruchomości rekreacyjnych będzie naszym wspólnym sukcesem.

                                                                               

                                                                                                    Wójt Gminy Poświętne

                                                                                                              Michał Franas

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (belka_JPG.jpg)belka_JPG.jpg 37 kB802019-08-29 01:01
Pobierz plik (Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok.pdf)Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015Treść dokumentu223 kB1522016-05-18 11:06
Pobierz plik (Analiza_2014.pdf)Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2014Tekst dokumentu203 kB1232015-04-30 15:39

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poświętne

Jak wszyscy doskonale wiemy w lipcu 2013 roku dokonała się w całym kraju tzw. rewolucja śmieciowa. Od tego czasu wszystkie gminy przejęły obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Bieżący rok przyniósł kolejne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Wskutek przeprowadzonej przez polski parlament nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wiele przepisów uległo zmianie, w wyniku czego przed wszystkimi gminami postawione zostały nowe  zadania. 

Gmina Poświętne wypełniając swe ustawowe obowiązki podjęła trud przeprowadzenia pierwszych z koniecznych zmian. Efektem tych działań są podjęte w dniu 17 marca 2015 r. przez Radę Gminy Poświętne uchwały, których celem jest dostosowanie gminnego sytemu gospodarki odpadami do wymogów określonych w znowelizowanej ustawie. Nie wypełniając niniejszych obowiązków nasza Gmina naraziłaby się na szereg negatywnych konsekwencji ze strony organów nadzorczych i kontrolnych tj. Wojewody Łódzkiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 Mając na uwadze fakt, że wszelkie zmiany przepisów prawa są Naszą wspólną sprawą oraz nie są łatwe dla nikogo, pragniemy przekazać Państwu niniejszą informację, która – jak mamy nadzieję -  przybliży i wyjaśni przyczyny oraz następstwa zaszłych zmian.

NOWY SPOSÓB NALICZENIA OPŁAT

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła istotne zmiany w sposobie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany te w sposób szczególny dotknęły naszą Gminę. Dotychczas stosowana metoda ustalania opłaty od gospodarstwa domowego z zróżnicowaniem od liczby osób zamieszkujących nieruchomość - w myśl nowych przepisów ogólnokrajowych - jest niedopuszczalna. Zachowując dalej przedmiotową metodę Rada Gminy zostałaby „zmuszona” do ustalenia jednej równej (stałej) stawki opłaty dla wszystkich gospodarstw domowych bez względu na liczbę osób wchodzących w skład danego gospodarstwa.

Uwzględniając ogólną sprawiedliwość społeczną oraz promocję prorodzinną Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie metody ustalania opłat. Od dnia 1 maja 2015 roku opłaty będą naliczane od osoby z odpowiednim zróżnicowaniem stawek, tak aby zmiana ta była jak najmniej dotkliwa dla wszystkich mieszkańców.

KOSZTY SYSTEMU GOSPODARKI ODPDAMI

Przez koszty systemu gospodarki odpadami rozumie się przede wszystkim koszty odbioru, transportu, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty ponoszone w związku z administracją systemu. 

Faktem niepodważalnym jest, że koszty związane z zagospodarowaniem odpadów stale wzrastają. Jest to tendencja ogólnokrajowa i nie dotyczy tylko Gminy Poświętne.

Wzrost kosztów wynika przede wszystkim z ustawowych wymogów zmuszających firmy odbierające odpady oraz Gminy do osiągnięcia każdego roku odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Ponadto znaczącym jest, iż przedmiotowe poziomy zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska mają corocznie charakter wzrastający. Wszystko to w pierwszej kolejności powoduje wyższe koszty po stronie firm odbierających odpady, co z kolei w sposób pośredni oznacza  wzrost cen usług dla gmin.

Analizując kontekst sytuacji należy zaznaczyć, że w wszystkich gminach powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego, w których przeprowadzono w 2014 roku procedury przetargowe (celem wyłonienia wykonawcy usług odbioru i zagospodarowania odpadów) odnotowano znaczne podwyżki cen tj. gmina Drzewica – 31% (podwyżki), gmina Opoczno – 34%, gmina Białaczów – 35%, gmina Mniszków – 56%, gmina Rzeczyca – 25%, gmina Czerniewice – 37%, gmina Inowłódz – 57%, gmina Lubochnia – 58%, gmina Ujazd – 62%. Sytuacja ta ma charakter ogólnokrajowy i stała się udziałem wielu samorządów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawem zamówień publicznych, w związku z wygasającą z dniem 31 grudnia 2014 roku umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu naszej Gminy, na przełomie listopada i grudnia 2014 r. przeprowadzona została obowiązkowa procedura przetargowa w ramach której wyłoniono wykonawcę usług w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Wybrana najniższa oferta opiewa na wartość 333 000 zł i jest wyższa od wartości umowy obowiązującej od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. o 97 000 zł, co oznacza dla gminy podwyżkę ceny usługi rzędu 40,8%. Warto podkreślić, że dwie pozostałe złożone oferty były zdecydowanie wyższe i przy wyborze oznaczałyby podwyżkę odpowiednio 76% i 122%!

Cały obraz niniejszej sytuacji pokazuje smutną prawdę tj. bezsilność gmin wobec przepisów prawa oraz rosnących cen w sektorze gospodarki odpadami.

KOSZTY OPŁAT

Ustalając stawki opłat zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy zobowiązana jest uwzględnić: liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych odpadów oraz koszty funkcjonowania systemu. Bardzo ważnym jest, że według zapisów ustawy środki wpływu z opłat wnoszonych przez mieszkańców powinny bilansować (wyrównać) wszelkie wydatki związane z systemem gospodarki odpadami.

W kontekście powyższych przepisów Rada Gminy Poświętne została postawiona przed koniecznością podjęcia decyzji o ustaleniu stawek opłat na poziomie, który pozwoli z opłat mieszkańców pokryć część kosztów ponoszonych przez Gminę. Nie podjęcie decyzji o zmianie stawek opłat skutkowałoby szeregiem negatywnych konsekwencji dla Gminy ze strony organów kontrolnych i nadzorczych. 

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym oraz formalno-prawnym, przeprowadzeniu wielopłaszczyznowej i szczegółowej analizy możliwości rozwiązania problemu z uwzględnieniem aspektów socjalnych i interesu społecznego, a także biorąc pod uwagę odbiór społeczny zmian Rady Gminy Poświętne w dniu 17 marca 2015 r. podjęła uchwałę zgodnie, z którą nowe stawki opłat zostały ustalone od mieszkańca z zróżnicowaniem w wysokości, względem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Przedmiotowe stawki będą obowiązywać od 1 maja 2015 r. (do końca kwietnia opłaty będą naliczane według dotychczasowych wartości), a ich wysokość przedstawia poniższa tabela:

Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (osoby)

Stawka opłaty od 1 mieszkańca (zł)

ODPADY SELEKTYWNE (SEGREGOWANE)

ODPADY NIESELETYWNE (ZMIESZANE)

1

9,00

18,00

2

9,00

18,00

3

7,00

14,00

4

5,50

11,00

5

5,00

10,00

6

4,50

9,00

7

4,00

8,00

8

3,50

7,00

9

3,20

6,40

10 i więcej

2,90

5,80

 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI

 

Zmiana metody ustalania stawki opłaty oraz ich wysokości powoduje powstanie obowiązku złożenia do Urzędu Gminy Poświętne przez wszystkich właścicieli nieruchomości nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie od 1 do 15 maja 2015 roku.

Serdecznie prosimy właścicieli nieruchomości o wypełnienie swego obowiązku (złożenia deklaracji) co pozwoli uniknąć niepożądanych dla nikogo konsekwencji.

Dla osób, które nie złożą w wskazanym terminie deklaracji - w myśl obowiązujących przepisów ustawy - zostanie określona dwukrotnie wyższa stawka opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, a jeżeli stan prawny własności jest nieuregulowany, wówczas faktyczni użytkownicy nieruchomości. W deklaracji należy podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, przez które rozumie się zarówno osoby dorosłe i dzieci przebywające na nieruchomości. Zwolnionymi z płatności są osoby, które stale przebywają i uiszczają opłaty za odpady komunalne w innym miejscu zamieszkania. Osoby te powinny przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające dokonywanie opłat w innym miejscu.

Aby ułatwić obowiązek złożenia deklaracji wszystkim właścicielom nieruchomości przekazujemy bezpośrednio do domu formularze dokumentu. Przedmiotowe druki są dostępne również w Urzędzie Gminy Poświętne (pokój nr 6 i sekretariat), u sołtysów oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Poświętne w zakładce Gospodarka odpadami lub bezpośrednio pod adresem: http://www.bip.poswietne.pl/gospodarka-odpadami/deklaracje.html

 

 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI

1)      część A „CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI”

– w pozycji 1 osoba zobowiązana  zaznacza znakiem „x” pole „NOWA DEKLARACJA”, a jako datę zmiany danych wpisuje „01.05.2015 r.” wg przykładu:

 nowa deklracja

- w pozycji 2 znakiem „x” zaznacza tytuł/rodzaj własności nieruchomości np. WŁAŚCICIEL;

2)      część B „DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ”

– w pozycjach 3-28 należy podać dane osobowo-adresowe tj. nr PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż zamieszkania;

3)      część C „ADRES NIERUCHOMOŚCI”

– w pozycjach 29-32 należy podać adres nieruchomości, z której są odbierane odpady komunale i której dotyczą płatności;

4)      część D „OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT”

– w pozycji 33 składający oświadcza o sposobie gromadzenia odpadów (selektywny bądź zmieszany) zaznaczając odpowiednią opcję znakiem „x”;

– w pozycji 34 podaje liczbę osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C np. 5 (osób);

5)      część E „WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI”

– w pozycji 35 składający deklarację podaje stawkę opłaty za osobę (mieszkańca)  wg stawek określonych w uchwale Rady Gminy Poświętne (tj zgodnie z tabelą podaną na stronie 2 niniejszej ulotki informacyjnej lub poniżej); np. jeżeli na nieruchomości zamieszkuje 5 osób, a właściciel deklaruje selektywną zbiórkę odpadów wówczas stawka opłaty od mieszkańca wynosi 5,00 zł;

 stawki

- w pozycji 36 należy ponownie podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość; np. 5 (osób);

- w pozycji 37 składający podaje wysokość miesięcznej opłaty tj. iloczyn (wartość mnożenia) stawki opłaty określonej w pozycji 35 oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanej w pozycji 36;

- w pozycji 38 należy podać wysokość stawki kwartalnej tj. za okres rozliczeniowy czyli trzykrotność wysokości opłaty podanej w pozycji 37;

6)      część F „PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ”

- w pozycjach 39-41 należy podać kolejno imię, nazwisko składającego deklarację oraz datę wypełnienia deklaracji, natomiast w pozycji 42 właściciel nieruchomości składa swój podpis.

 

Uwaga !!!

Informacje podane w deklaracji (w szczególności liczba osób) będą weryfikowane. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych danych stawka opłaty będzie ustalana w drodze decyzji.

NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNE (DZIAŁKI LETNISKOWE)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyniosła również inne zmiany. Najważniejsza z nich dotyczy nieruchomości rekreacyjnych.

Już w bieżącym roku działki te będą obowiązkowo objęte gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. W myśl zapisów ustawy dla tego typu nieruchomości ustalane są roczne stawki opłat bez względu na czas pobytu czy też liczbę osób przebywających na danej posesji. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Poświętne właściciele działek rekreacyjnych w 2015 roku zapłacą 110 zł od swej nieruchomości w przypadku prowadzonej segregacji odpadów lub 155 zł przy gromadzeniu odpadów w sposób niesegregowany.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poświętne!

 

Jak wszyscy doskonale wiemy w lipcu 2013 roku dokonała się w całym kraju tzw. rewolucja śmieciowa. Od tego czasu wszystkie gminy przejęły obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Bieżący rok przyniósł kolejne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. W skutek przeprowadzonej przez polski parlament nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wiele przepisów uległo zmianie, w wyniku czego przed wszystkimi gminami postawione zostały nowe  zadania. 

Gmina Poświętne wypełniając swe ustawowe obowiązki podjęła trud przeprowadzenia pierwszych z koniecznych zmian. Efektem tych działań są podjęte w dniu 17 marca 2015 r. przez Radę Gminy Poświętne uchwały, których celem jest dostosowanie gminnego sytemu gospodarki odpadami do wymogów określonych w znowelizowanej ustawie. Nie wypełniając niniejszych obowiązków nasza Gmina naraziłaby się na szereg negatywnych konsekwencji ze strony organów nadzorczych i kontrolnych tj. Wojewody Łódzkiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 Mając na uwadze fakt, że wszelkie zmiany przepisów prawa są Naszą wspólną sprawą oraz nie są łatwe dla nikogo, pragniemy przekazać Państwu niniejszą ulotkę informacyjną, która – jak mamy nadzieję -  przybliży i wyjaśni przyczyny oraz następstwa zaszłych zmian.

NOWY SPOSÓB NALICZENIA OPŁAT

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła istotne zmiany w sposobie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany te w sposób szczególny dotknęły nasza Gminę. Dotychczas stosowana metoda ustalania opłaty od gospodarstwa domowego z zróżnicowaniem od liczby osób zamieszkujących nieruchomość - w myśl nowych przepisów ogólnokrajowych - jest niedopuszczalna. Zachowując dalej przedmiotową metodę Rada Gminy zostałaby „zmuszona” do ustalenia jednej równej (stałej) stawki opłaty dla wszystkich gospodarstw domowych bez względu na liczbę osób wchodzących w skład danego gospodarstwa.

Uwzględniając ogólną sprawiedliwość społeczną oraz promocję prorodzinną Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie metody ustalania opłat. Od dnia 1 maja 2015 roku opłaty będą naliczane od osoby z odpowiednim zróżnicowaniem stawek, tak aby zmiana ta była jak najmniej dotkliwa dla wszystkich mieszkańców.

KOSZTY SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Przez koszty systemu gospodarki odpadami rozumie się przede wszystkim koszty odbioru, transportu, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty ponoszone w związku z administracją systemu. 

Faktem niepodważalnym jest, że koszty związane z zagospodarowaniem odpadów stale wzrastają. Jest to tendencja ogólnokrajowa i nie dotyczy tylko Gminy Poświętne.

Wzrost kosztów wynika przede wszystkim z ustawowych wymogów zmuszających firmy odbierające odpady oraz Gminy do osiągnięcia każdego roku odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Ponadto znaczącym jest, iż przedmiotowe poziomy zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska mają corocznie charakter wzrastający. Wszystko to w pierwszej kolejności powoduje wyższe koszty po stronie firm odbierających odpady, co z kolei w sposób pośredni oznacza  wzrost cen usług dla gmin.

Analizując kontekst sytuacji należy zaznaczyć, że w wszystkich gminach powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego, w których przeprowadzono w 2014 roku procedury przetargowe (celem wyłonienia wykonawcy usług odbioru i zagospodarowania odpadów) odnotowano znaczne podwyżki cen tj. gmina Drzewica – 31% (podwyżki), gmina Opoczno – 34%, gmina Białaczów – 35%, gmina Mniszków – 56%, gmina Rzeczyca – 25%, gmina Czerniewice – 37%, gmina Inowłódz – 57%, gmina Lubochnia – 58%, gmina Ujazd – 62%. Sytuacja ta ma charakter ogólnokrajowy i stała się udziałem wielu samorządów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawem zamówień publicznych, w związku z wygasającą z dniem 31 grudnia 2014 roku umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu naszej Gminy, na przełomie listopada i grudnia 2014 r. przeprowadzona została obowiązkowa procedura przetargowa w ramach której wyłoniono wykonawcę usług w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Wybrana najniższa oferta opiewa na wartość 333 000 zł i jest wyższa od wartości umowy obowiązującej od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. o 97 000 zł, co oznacza dla gminy podwyżkę ceny usługi rzędu 40,8%. Warto podkreślić, że dwie pozostałe złożone oferty były zdecydowanie wyższe i przy wyborze oznaczałyby podwyżkę odpowiednio 76% i 122%!

Cały obraz niniejszej sytuacji pokazuje smutną prawdę tj. bezsilność gmin wobec przepisów prawa oraz rosnących cen w sektorze gospodarki odpadami.

STAWKI OPŁAT

Ustalając stawki opłat zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy zobowiązana jest uwzględnić: liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych odpadów oraz koszty funkcjonowania systemu. Bardzo ważnym jest, że według zapisów ustawy środki wpływu z opłat wnoszonych przez mieszkańców powinny bilansować (wyrównać) wszelkie wydatki związane z systemem gospodarki odpadami.

W kontekście powyższych przepisów Rada Gminy Poświętne została postawiona przed koniecznością podjęcia decyzji o ustaleniu stawek opłat na poziomie, który pozwoli z opłat mieszkańców pokryć część kosztów ponoszonych przez Gminę. Nie podjęcie decyzji o zmianie stawek opłat skutkowałoby szeregiem negatywnych konsekwencji dla Gminy ze strony organów kontrolnych i nadzorczych. 

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym oraz formalno-prawnym, przeprowadzeniu wielopłaszczyznowej i szczegółowej analizy możliwości rozwiązania problemu z uwzględnieniem aspektów socjalnych i interesu społecznego, a także biorąc pod uwagę odbiór społeczny zmian Rady Gminy Poświętne w dniu 17 marca 2015 r. podjęła uchwałę zgodnie, z którą nowe stawki opłat zostały ustalone od mieszkańca z zróżnicowaniem w wysokości, względem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Przedmiotowe stawki będą obowiązywać od 1 maja 2015 r. (do końca kwietnia opłaty będą naliczane według dotychczasowych wartości), a ich wysokość przedstawia poniższa tabela:

Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (osoby)

Stawka opłaty od 1 mieszkańca (zł)

ODPADY SELEKTYWNE (SEGREGOWANE)

ODPADY NIESELETYWNE (ZMIESZANE)

1

9,00

18,00

2

9,00

18,00

3

7,00

14,00

4

5,50

11,00

5

5,00

10,00

6

4,50

9,00

7

4,00

8,00

8

3,50

7,00

9

3,20

6,40

10 i więcej

2,90

5,80

OWOBIĄZEK ZŁOŻNIA NOWEJ DEKLARCJI

I INSTRUKCJA JEJ WYPEŁNIENIA

 

Zmiana metody ustalania stawki opłaty oraz ich wysokości powoduje powstanie obowiązku złożenia do Urzędu Gminy Poświętne przez wszystkich właścicieli nieruchomości nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie od 1 do 15 maja 2015 roku.

Serdecznie prosimy właścicieli nieruchomości o wypełnienie swego obowiązku (złożenia deklaracji) co pozwoli uniknąć niepożądanych dla nikogo konsekwencji.

Dla osób, które nie złożą w wskazanym terminie deklaracji - w myśl obowiązujących przepisów ustawy - zostanie określona dwukrotnie wyższa stawka opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, a jeżeli stan prawny własności jest nieuregulowany, wówczas faktyczni użytkownicy nieruchomości. W deklaracji należy podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, przez które rozumie się zarówno osoby dorosłe i dzieci przebywające na nieruchomości. Zwolnionymi z płatności są osoby, które stale przebywają i uiszczają opłaty za odpady komunalne w innym miejscu zamieszkania. Osoby te powinny przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające dokonywanie opłat w innym miejscu.

Aby ułatwić obowiązek złożenia deklaracji wszystkim właścicielom nieruchomości przekazujemy bezpośrednio do domu formularze dokumentu. Przedmiotowe druki są dostępne również w Urzędzie Gminy Poświętne (pokój nr 6 i sekretariat), u sołtysów oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Poświętne w zakładce Gospodarka odpadami lub bezpośrednio pod adresem: http://www.bip.poswietne.pl/gospodarka-odpadami/deklaracje.html

 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI

1)      część A „CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI”

– w pozycji 1 osoba zobowiązana  zaznacza znakiem „x” pole „NOWA DEKLARACJA”, a jako datę zmiany danych wpisuje „01.05.2015 r.” wg przykładu:

- w pozycji 2 znakiem „x” zaznacza tytuł/rodzaj własności nieruchomości np. WŁAŚCICIEL;

2)      część B „DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ”

– w pozycjach 3-28 należy podać dane osobowo-adresowe tj. nr PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż zamieszkania;

3)      część C „ADRES NIERUCHOMOŚCI”

– w pozycjach 29-32 należy podać adres nieruchomości, z której są odbierane odpady komunale i której dotyczą płatności;

4)      część D „OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT”

– w pozycji 33 składający oświadcza o sposobie gromadzenia odpadów (selektywny bądź zmieszany) zaznaczając odpowiednią opcję znakiem „x”;

– w pozycji 34 podaje liczbę osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C np. 5 (osób);

5)      część E „WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI”

– w pozycji 35 składający deklarację podaje stawkę opłaty za osobę (mieszkańca)  wg stawek określonych w uchwale Rady Gminy Poświętne (tj zgodnie z tabelą podaną na stronie 2 niniejszej ulotki informacyjnej lub poniżej); np. jeżeli na nieruchomości zamieszkuje 5 osób, a właściciel deklaruje selektywną zbiórkę odpadów wówczas stawka opłaty od mieszkańca wynosi 5,00 zł;

- w pozycji 36 należy ponownie podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość; np. 5 (osób);

- w pozycji 37 składający podaje wysokość miesięcznej opłaty tj. iloczyn (wartość mnożenia) stawki opłaty określonej w pozycji 35 oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanej w pozycji 36;

- w pozycji 38 należy podać wysokość stawki kwartalnej tj. za okres rozliczeniowy czyli trzykrotność wysokości opłaty podanej w pozycji 37;

6)      część F „PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ”

- w pozycjach 39-41 należy podać kolejno imię, nazwisko składającego deklarację oraz datę wypełnienia deklaracji, natomiast w pozycji 42 właściciel nieruchomości składa swój podpis.

 

Uwaga !!!

Informacje podane w deklaracji (w szczególności liczba osób) będą weryfikowane. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych danych stawka opłaty będzie ustalana w drodze decyzji.

NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNE (DZIAŁKI LETNISKOWE)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyniosła również zmiany pozytywne. Najważniejsza z nich dotyczy nieruchomości rekreacyjnych.

Już w bieżącym roku działki te będą obowiązkowo objęte gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. W myśl zapisów ustawy dla tego typu nieruchomości ustalane są roczne stawki opłat bez względu na czas pobytu czy też liczbę osób przebywających na danej posesji. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Poświętne właściciele działek rekreacyjnych w 2015 roku zapłacą 110 zł od swej nieruchomości w przypadku prowadzonej segregacji odpadów lub 155 zł przy gromadzeniu odpadów w sposób niesegregowany. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4


INFORMACJA

O ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABRYTOWYCH


 

Informujemy, że w następujących terminach:

 • 1 kwietnia 2015 r. (ŚRODA) w miejscowościach BUCZEK, DĘBA, DĘBORZECZKA, ANIELIN, STEFANÓW, PONIKŁA, KOZŁOWIEC, STUDZIANNA, POŚWIĘTNE, MAŁOSZYCE, PORĘBY,
 • 2 kwietnia 2015 r. (CZWARTEK) w miejscowościach BRUDZEWICE, BRUDZEWICE KOLONIA, GAPININ, GAPININ KOLONIA, WÓLKA KULIGOWSKA, MYSIAKOWIEC,

przeprowadzona zostanie zbiórka wymienionych niżej odpadów:

 • ODPADY WIELKOGABRYTOWE (np. wersalki, kanapy, fotele, materace, pufy z siedzisk, odpady drewniane (meble, kredensy, szafki),
 • ZUŻYTE URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE FREONY (np. lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),
 • ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE ZAWIERAJĄCE NIEBEZPIECZNE ELEMENTY (np. telewizory i monitory CRT, zasilacze awaryjne)
 • INNE ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE (np. sprzęt komputerowy: komputery, laptopy, monitory LCD, drukarki, platery, skanery, zasilacze; sprzęt biurowy: telefony, faksy, telefony komórkowe, kserokopiarki, niszczarki do dokumentów; elektronarzędzia: wiertarki, wkrętarki, pilarki; kamery przemysłowe i pozostałe urządzenia AGD i RTV),
 • ZUŻYTE OPONY (np. opony osobowe i od maszyn rolniczych).

Prosimy o wystawianie powyższych odpadów przed posesje do drogi dojazdowej.

 

Wójt Gminy Poświętne

      Michał Franas

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_VII_42_15.pdf)uchw_VII_42_15.pdfTekst uchwały37 kB1162015-03-18 12:55

UCHWAŁA NR VII/41/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomosci, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nietuchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Poświętne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_VII_41_15a.pdf)uchw_VII_41_15a.pdfTekst uchwały458 kB1002015-03-18 12:53

UCHWAŁA NR VII/40/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomosciach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nietuchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Poświętne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_VII_40_15a.pdf)uchw_VII_40_15a.pdfTekst uchwały54 kB1062015-03-18 12:48

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_VII_39_15a.pdf)uchw_VII_39_15a.pdfTekst uchwały449 kB1032015-03-18 12:43

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_VII_38_15a.pdf)uchw_VII_38_15a.pdfTekst uchwały109 kB1322015-03-18 12:38

HARMONOGRAMY ODBIORU

ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

STYCZEŃ – CZERWIEC 2015 ROK

 

dla miejscowości: ANIELIN, BUCZEK, DĘBA, DĘBORZECZKA, KOZŁOWIEC,

PONIKŁA, STEFANÓW

 

 

MIESIĄC/2015 R

 

DATA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

STYCZEŃ

19 (poniedziałek)

LUTY

16 (poniedziałek)

MARZEC

16 (poniedziałek)

KWIECIEŃ

20 (poniedziałek)

MAJ

18 (poniedziałek)

CZERWIEC

15 (poniedziałek)

          
 


dla miejscowości: MAŁOSZYCE, PORĘBY, POŚWIĘTNE, STUDZIANNA

 

 

MIESIĄC/2015 R

 

DATA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

STYCZEŃ

19 (poniedziałek)

LUTY

16 (poniedziałek)

MARZEC

16 (poniedziałek)

KWIECIEŃ

21(wtorek)

MAJ

18 (poniedziałek)

CZERWIEC

15 (poniedziałek)

          


dla miejscowości: BRUDZEWICE, BRUDZEWICE KOLONIA, GAPININ, GAPININ KOLONIA, MYSIAKOWIEC, WÓLKA KULIGOWSKA

 

 

MIESIĄC/2015 R

 

DATA ODBIORU ODPADÓW   KOMUNALNYCH I SUROWCÓW            WTÓRNYCH

STYCZEŃ

20 (wtorek)

LUTY

17 (wtorek)

MARZEC

17 (wtorek)

KWIECIEŃ

22 (środa)

MAJ

19 (wtorek)

CZERWIEC

16 (wtorek)

 dla miejscowości: FRYSZERKA – GM. POŚWIĘTNEMIESIĄC/2015 R

 

DATA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

STYCZEŃ

12 (poniedziałek)

LUTY

9 (poniedziałek)

MARZEC

9 (poniedziałek)

KWIECIEŃ

13 (poniedziałek)

MAJ

11 (poniedziałek)

CZERWIEC

8 (poniedziałek)

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOBABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ZUŻYTYCH OPON ODBĘDZIE SIĘ
W TERMINIE, O KTÓRYM ZOSTANIECIE PAŃSTWO POINFORMOWANI ODDZIELNĄ INFORMACJĄ

 

KOSZE I WORKI Z ODPADAMI PROSIMY WYSTAWIAĆ DO GODZ. 6:30

 

KONTAKT Z FIRMĄ WYWOZOWĄ:

Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński

97-300 Piotrków Tryb., ul. Próchnika 25

Biuro Obsługi Klienta, Tel. 44 649-96-84 w. 21 lub 22

INFORMACJA

O ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABRYTOWYCH

 

 

Informujemy, że w następujących terminach:

 • 15 października 2014 r. (ŚRODA) w miejscowościach BUCZEK, DĘBA, DĘBORZECZKA, ANIELIN, STEFANÓW, PONIKŁA, KOZŁOWIEC, STUDZIANNA, POŚWIĘTNE, MAŁOSZYCE, PORĘBY,
 • 16 października 2014 r. (CZWARTEK) w miejscowościach BRUDZEWICE, BRUDZEWICE KOLONIA, GAPININ, GAPININ KOLONIA, WÓLKA KULIGOWSKA, MYSIAKOWIEC,

przeprowadzona zostanie zbiórka wymienionych niżej odpadów:

 • ODPADY WIELKOGABRYTOWE (np. wersalki, kanapy, fotele, materace, pufy z siedzisk, odpady drewniane (meble, kredensy, szafki),
 • ZUŻYTE URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE FREONY (np. lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),
 • ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE ZAWIERAJĄCE NIEBEZPIECZNE ELEMENTY (np. telewizory i monitory CRT, zasilacze awaryjne)
 • INNE ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE (np. sprzęt komputerowy: komputery, laptopy, monitory LCD, drukarki, platery, skanery, zasilacze; sprzęt biurowy: telefony, faksy, telefony komórkowe, kserokopiarki, niszczarki do dokumentów; elektronarzędzia: wiertarki, wkrętarki, pilarki; kamery przemysłowe i pozostałe urządzenia AGD i RTV),
 • ZUŻYTE OPONY (np. opony osobowe i od maszyn rolniczych).

Prosimy o wystawianie powyższych odpadów przed posesje do drogi dojazdowej.

 

 

 

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

Podkategorie