Szanowni Goście Naszej Gminy


Uprzejmie informuję, że wypełniając zapisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. dokonując stosownych analiz, podejmując wymagane mocą ustawy – uchwały; przeprowadzając  procedurę przetargową) z początkiem miesiąca lipca Gmina Poświętne zapewni odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości rekreacyjnych (letniskowych).

Zgodnie z ww. ustawą oraz podjętymi uchwałami Rady Gminy wszyscy właściciele nieruchomości rekreacyjnych (letniskowych) zobowiązani są od dnia 25.06.2015 - w pierwszej kolejności - do złożenia do Wójta Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie do ponoszenia na rzecz gminy ustalonej przez Radę Gminy ryczałtowej rocznej stawki opłaty (ustawa nie dopuszcza innej metody i formy jej ustalenia!!!).

Stawka niniejszej opłaty wynosi 110 zł (dla nieruchomości, na których prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów z podziałem na cztery frakcje: 1 - papier i tektura; 2 – łącznie plastik, tworzywa sztuczne, metale; 3 - szkło; 4 - odpady zmieszane) lub 155 zł (w przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany czyli bez prowadzenia tzw. segregacji u źródła).

W ramach ponoszonej opłaty Gmina Poświętne zapewni odbiór następujących frakcje odpadów komunalnych: papier i tektura, plastik, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odpady zmieszane. Ponadto w miesiącu sierpniu (w terminie, który zostanie podany w późniejszym czasie) zostanie zorganizowana również zbiórka odpadów wielkogabarytowych (mebli) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Formularz deklaracji jest dostępny w Urzędzie Gminy Poświętne, budynek A, pok. nr 6 lub sekretariat oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne (bip.poswietne.pl) w zakładce „Gospodarka odpadami” lub bezpośrednio pod adresem.

Deklarację należy składać w Urzędzie Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne w dniach i godzinach pracy urzędu tj. środa godz. 9.00 – 17.00, w pozostałe dni godz. 7.45 – 15.45 w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Wyrażam przy tym nadzieję, że przy obustronnej dobrej woli, zrozumieniu oraz udanej współpracy rozwiązanie istniejącego od dwóch lat problemu gospodarki odpadami pochodzącymi z nieruchomości rekreacyjnych będzie naszym wspólnym sukcesem.

                                                                               

                                                                                                    Wójt Gminy Poświętne

                                                                                                              Michał Franas