Informacje

HARMONOGRAM  ODBIORU

ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

dla miejscowości: ANIELIN, BUCZEK, DĘBA, DĘBORZECZKA,  KOZŁOWIEC,

PONIKŁA, STEFANÓW

 

 

MIESIĄC/2014 R

 

DATA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

STYCZEŃ

20

LUTY

17

MARZEC

17

KWIECIEŃ

14

MAJ

12

CZERWIEC

9

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZE PROSIMY WYSTAWIAĆ OD GODZ. 6:30

 

HARMONOGRAM  ODBIORU

ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

dla miejscowości: MAŁOSZYCE, PORĘBY, POŚWIĘTNE, STUDZIANNA

 

 

MIESIĄC/2014 R

 

DATA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

STYCZEŃ

21

LUTY

18

MARZEC

18

KWIECIEŃ

15

MAJ

13

CZERWIEC

10

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZE PROSIMY WYSTAWIAĆ OD GODZ. 6:30

 

 

 

HARMONOGRAM  ODBIORU

ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

dla miejscowości: BRUDZEWICE, BRUDZEWICE KOLONIA, GAPININ, GAPININ KOLONIA, MYSIAKOWIEC, WÓLKA KULIGOWSKA

 

 

MIESIĄC/2014 R

 

DATA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

STYCZEŃ

22

LUTY

19

MARZEC

19

KWIECIEŃ

16

MAJ

14

CZERWIEC

11

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZE PROSIMY WYSTAWIAĆ OD GODZ. 6:30

 

 

 

HARMONOGRAM  ODBIORU

ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

dla miejscowości: INOWŁÓDZ, FRYSZERKA - GM.INOWŁÓDZ, FRYSZERKA – GM. POŚWIĘTNE

 

MIESIĄC/2014 R

 

DATA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

STYCZEŃ

13

LUTY

10

MARZEC

10

KWIECIEŃ

7

MAJ

19

CZERWIEC

16

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZE PROSIMY WYSTAWIAĆ OD GODZ. 6:30

 

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOBABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ZUŻYTYCH OPON ODBĘDZIE SIĘ
W TERMINIE, O KTÓRYM ZOSTANIECIE PAŃSTWO POINFORMOWANI ODDZIELNĄ INFORMACJĄ

Informacja o osiągniętych przez Gminę Poświętne poziomach recyklingu, odzysku i ograniczenia składowania odpadów komunalnych

 

W związku z art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku Gmina Poświętne zobowiązana jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poniższe tabele stanowią zestawienie wymaganych i osiągniętych przez Gminę Poświętne poziomów w ramach określonego postępowania z odpadami:

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Rok kalendarzowy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany minimalny poziom (%)

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

75,0

27,9

26,6

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2014 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji odpadów jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości 26,6 % przy wymaganej minimalnej wielkości 14 %.

            Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Rok kalendarzowy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany minimalny poziom (%)

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

0,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2014 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100 % przy wymaganej minimalnej wielkości 38 %.

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2013

Wymagany maksymalny poziom (%)

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

51,9

29,5

31,39

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2014 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku w wysokości 31,39 % przy dopuszczalnej maksymalnej wielkości 50 %.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

W związku z art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku Gmina Poświętne zobowiązana jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poniższe tabele stanowią zestawienie wymaganych i osiągniętych przez Gminę Poświętne poziomów w ramach określonego postępowania z odpadami:

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Rok kalendarzowy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany minimalny poziom (%)

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

75

-

-

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2012 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji odpadów jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości 75 % przy wymaganej minimalnej wielkości 10 %.

            Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Rok kalendarzowy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany minimalny poziom (%)

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2012 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 0 % przy wymaganej minimalnej wielkości 30 %.

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2013

Wymagany maksymalny poziom (%)

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

51,9

-

-

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2012 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku w wysokości 51,9 % przy wymaganej maksymalnej wielkości 75 %.

W związku z art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 tekst jedn.), podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zawsze zobowiązany do:

·         przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, przeznaczonych do składowania - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi danego regionu;

·         przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXXVIII/726/13 z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, firma Zakład Usług Komunalnych „HAK" Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25,               97-300 Piotrków Trybunalski przekazuje zebrane z tereny Gminy Poświętne odpady do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  PGK Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko .

W okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z nieruchomości stale zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne będzie świadczyć wybrana w drodze przetargu firma:

Zakład Usług Komunalnych „HAK" Stanisław Burczyński

ul. Próchnika 25  97-300 Piotrków Trybunalski.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. Nr 391 j.t) oraz w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b podmioty nie objęte gminnym systemem zobowiązane są do zawarcia umowy indywidualnej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Poświętne.

Stosowne zezwolenia w ramach wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Poświętne posiadają następujące firmy:

·         A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.,

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,   tel. (32) 376-34-50;

·         JUKO Sp. z o.o.,

ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Tryb., tel. (44) 732-69-63 do 65;

·         P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie,

ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, tel. (44) 754-76-11;

·         P.G.K.iM. Sp. z o.o. w Drzewicy,

ul. Warszawska 11, 26-340 Drzewica, tel. (48) 375-62-30;

·         VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A.,

ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Maz.,  tel. (44) 724-41-71;

·         Z.U.K. „HAK" Stanisław Burczyński,

ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Tryb., tel. (44) 649-96-84;

Załącznik

do Zarządzenia Nr 29/2013

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 7 sierpnia 2013 roku

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE POŚWIĘTNE

 

 

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.

§ 2

 1. 1.PSZOK zlokalizowany jest przy Zakładzie Usług Komunalnych w Poświętnem – Stefanów 2a.
 2. 2.PSZOK prowadzony jest przez Gminę Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.
 3. 3.Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. 8 - 15 w okresie od kwietnia do końca listopada.

§ 3

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady zebrane i dostarczone w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

 1. 1)przeterminowane leki i chemikalia;
 2. 2)opakowania po farbach i lakierach;
 3. 3)zużyte baterie i akumulatory;
 4. 4)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 5. 5)meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 6. 6)zużyte opony.

3. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju odpadu.

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

§ 4

Przyjęcia odpadów dokonuje osoba upoważniona po sprawdzeniu ich składu, czystości oraz zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów zdefiniowanym w § 3 ust. 2.

§ 5

 1. 1.Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dostarczają wskazane odpady komunalne na własny koszt i umieszczają je w odpowiednim miejscu (oznaczonych kontenerach, pojemnikach lub boksach) przy pomocy własnych środków technicznych pod nadzorem pracownika PSZOK.
 2. 2.Właściciele nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązani są do okazania na żądanie osoby przyjmującej odpady dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Poświętne za ostatni okres rozliczeniowy wrazdokumentem tożsamości.
 3. 3.Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
  1. 1)przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, a w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
  2. 2)zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia.