Szanowni Mieszkańcy Gminy Poświętne

Jak wszyscy doskonale wiemy w lipcu 2013 roku dokonała się w całym kraju tzw. rewolucja śmieciowa. Od tego czasu wszystkie gminy przejęły obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Bieżący rok przyniósł kolejne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Wskutek przeprowadzonej przez polski parlament nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wiele przepisów uległo zmianie, w wyniku czego przed wszystkimi gminami postawione zostały nowe  zadania. 

Gmina Poświętne wypełniając swe ustawowe obowiązki podjęła trud przeprowadzenia pierwszych z koniecznych zmian. Efektem tych działań są podjęte w dniu 17 marca 2015 r. przez Radę Gminy Poświętne uchwały, których celem jest dostosowanie gminnego sytemu gospodarki odpadami do wymogów określonych w znowelizowanej ustawie. Nie wypełniając niniejszych obowiązków nasza Gmina naraziłaby się na szereg negatywnych konsekwencji ze strony organów nadzorczych i kontrolnych tj. Wojewody Łódzkiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 Mając na uwadze fakt, że wszelkie zmiany przepisów prawa są Naszą wspólną sprawą oraz nie są łatwe dla nikogo, pragniemy przekazać Państwu niniejszą informację, która – jak mamy nadzieję -  przybliży i wyjaśni przyczyny oraz następstwa zaszłych zmian.

NOWY SPOSÓB NALICZENIA OPŁAT

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła istotne zmiany w sposobie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany te w sposób szczególny dotknęły naszą Gminę. Dotychczas stosowana metoda ustalania opłaty od gospodarstwa domowego z zróżnicowaniem od liczby osób zamieszkujących nieruchomość - w myśl nowych przepisów ogólnokrajowych - jest niedopuszczalna. Zachowując dalej przedmiotową metodę Rada Gminy zostałaby „zmuszona” do ustalenia jednej równej (stałej) stawki opłaty dla wszystkich gospodarstw domowych bez względu na liczbę osób wchodzących w skład danego gospodarstwa.

Uwzględniając ogólną sprawiedliwość społeczną oraz promocję prorodzinną Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie metody ustalania opłat. Od dnia 1 maja 2015 roku opłaty będą naliczane od osoby z odpowiednim zróżnicowaniem stawek, tak aby zmiana ta była jak najmniej dotkliwa dla wszystkich mieszkańców.

KOSZTY SYSTEMU GOSPODARKI ODPDAMI

Przez koszty systemu gospodarki odpadami rozumie się przede wszystkim koszty odbioru, transportu, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty ponoszone w związku z administracją systemu. 

Faktem niepodważalnym jest, że koszty związane z zagospodarowaniem odpadów stale wzrastają. Jest to tendencja ogólnokrajowa i nie dotyczy tylko Gminy Poświętne.

Wzrost kosztów wynika przede wszystkim z ustawowych wymogów zmuszających firmy odbierające odpady oraz Gminy do osiągnięcia każdego roku odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Ponadto znaczącym jest, iż przedmiotowe poziomy zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska mają corocznie charakter wzrastający. Wszystko to w pierwszej kolejności powoduje wyższe koszty po stronie firm odbierających odpady, co z kolei w sposób pośredni oznacza  wzrost cen usług dla gmin.

Analizując kontekst sytuacji należy zaznaczyć, że w wszystkich gminach powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego, w których przeprowadzono w 2014 roku procedury przetargowe (celem wyłonienia wykonawcy usług odbioru i zagospodarowania odpadów) odnotowano znaczne podwyżki cen tj. gmina Drzewica – 31% (podwyżki), gmina Opoczno – 34%, gmina Białaczów – 35%, gmina Mniszków – 56%, gmina Rzeczyca – 25%, gmina Czerniewice – 37%, gmina Inowłódz – 57%, gmina Lubochnia – 58%, gmina Ujazd – 62%. Sytuacja ta ma charakter ogólnokrajowy i stała się udziałem wielu samorządów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawem zamówień publicznych, w związku z wygasającą z dniem 31 grudnia 2014 roku umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu naszej Gminy, na przełomie listopada i grudnia 2014 r. przeprowadzona została obowiązkowa procedura przetargowa w ramach której wyłoniono wykonawcę usług w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Wybrana najniższa oferta opiewa na wartość 333 000 zł i jest wyższa od wartości umowy obowiązującej od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. o 97 000 zł, co oznacza dla gminy podwyżkę ceny usługi rzędu 40,8%. Warto podkreślić, że dwie pozostałe złożone oferty były zdecydowanie wyższe i przy wyborze oznaczałyby podwyżkę odpowiednio 76% i 122%!

Cały obraz niniejszej sytuacji pokazuje smutną prawdę tj. bezsilność gmin wobec przepisów prawa oraz rosnących cen w sektorze gospodarki odpadami.

KOSZTY OPŁAT

Ustalając stawki opłat zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy zobowiązana jest uwzględnić: liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych odpadów oraz koszty funkcjonowania systemu. Bardzo ważnym jest, że według zapisów ustawy środki wpływu z opłat wnoszonych przez mieszkańców powinny bilansować (wyrównać) wszelkie wydatki związane z systemem gospodarki odpadami.

W kontekście powyższych przepisów Rada Gminy Poświętne została postawiona przed koniecznością podjęcia decyzji o ustaleniu stawek opłat na poziomie, który pozwoli z opłat mieszkańców pokryć część kosztów ponoszonych przez Gminę. Nie podjęcie decyzji o zmianie stawek opłat skutkowałoby szeregiem negatywnych konsekwencji dla Gminy ze strony organów kontrolnych i nadzorczych. 

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym oraz formalno-prawnym, przeprowadzeniu wielopłaszczyznowej i szczegółowej analizy możliwości rozwiązania problemu z uwzględnieniem aspektów socjalnych i interesu społecznego, a także biorąc pod uwagę odbiór społeczny zmian Rady Gminy Poświętne w dniu 17 marca 2015 r. podjęła uchwałę zgodnie, z którą nowe stawki opłat zostały ustalone od mieszkańca z zróżnicowaniem w wysokości, względem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Przedmiotowe stawki będą obowiązywać od 1 maja 2015 r. (do końca kwietnia opłaty będą naliczane według dotychczasowych wartości), a ich wysokość przedstawia poniższa tabela:

Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (osoby)

Stawka opłaty od 1 mieszkańca (zł)

ODPADY SELEKTYWNE (SEGREGOWANE)

ODPADY NIESELETYWNE (ZMIESZANE)

1

9,00

18,00

2

9,00

18,00

3

7,00

14,00

4

5,50

11,00

5

5,00

10,00

6

4,50

9,00

7

4,00

8,00

8

3,50

7,00

9

3,20

6,40

10 i więcej

2,90

5,80

 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI

 

Zmiana metody ustalania stawki opłaty oraz ich wysokości powoduje powstanie obowiązku złożenia do Urzędu Gminy Poświętne przez wszystkich właścicieli nieruchomości nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie od 1 do 15 maja 2015 roku.

Serdecznie prosimy właścicieli nieruchomości o wypełnienie swego obowiązku (złożenia deklaracji) co pozwoli uniknąć niepożądanych dla nikogo konsekwencji.

Dla osób, które nie złożą w wskazanym terminie deklaracji - w myśl obowiązujących przepisów ustawy - zostanie określona dwukrotnie wyższa stawka opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, a jeżeli stan prawny własności jest nieuregulowany, wówczas faktyczni użytkownicy nieruchomości. W deklaracji należy podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, przez które rozumie się zarówno osoby dorosłe i dzieci przebywające na nieruchomości. Zwolnionymi z płatności są osoby, które stale przebywają i uiszczają opłaty za odpady komunalne w innym miejscu zamieszkania. Osoby te powinny przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające dokonywanie opłat w innym miejscu.

Aby ułatwić obowiązek złożenia deklaracji wszystkim właścicielom nieruchomości przekazujemy bezpośrednio do domu formularze dokumentu. Przedmiotowe druki są dostępne również w Urzędzie Gminy Poświętne (pokój nr 6 i sekretariat), u sołtysów oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Poświętne w zakładce Gospodarka odpadami lub bezpośrednio pod adresem: http://www.bip.poswietne.pl/gospodarka-odpadami/deklaracje.html

 

 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI

1)      część A „CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI”

– w pozycji 1 osoba zobowiązana  zaznacza znakiem „x” pole „NOWA DEKLARACJA”, a jako datę zmiany danych wpisuje „01.05.2015 r.” wg przykładu:

 nowa deklracja

- w pozycji 2 znakiem „x” zaznacza tytuł/rodzaj własności nieruchomości np. WŁAŚCICIEL;

2)      część B „DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ”

– w pozycjach 3-28 należy podać dane osobowo-adresowe tj. nr PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż zamieszkania;

3)      część C „ADRES NIERUCHOMOŚCI”

– w pozycjach 29-32 należy podać adres nieruchomości, z której są odbierane odpady komunale i której dotyczą płatności;

4)      część D „OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT”

– w pozycji 33 składający oświadcza o sposobie gromadzenia odpadów (selektywny bądź zmieszany) zaznaczając odpowiednią opcję znakiem „x”;

– w pozycji 34 podaje liczbę osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C np. 5 (osób);

5)      część E „WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI”

– w pozycji 35 składający deklarację podaje stawkę opłaty za osobę (mieszkańca)  wg stawek określonych w uchwale Rady Gminy Poświętne (tj zgodnie z tabelą podaną na stronie 2 niniejszej ulotki informacyjnej lub poniżej); np. jeżeli na nieruchomości zamieszkuje 5 osób, a właściciel deklaruje selektywną zbiórkę odpadów wówczas stawka opłaty od mieszkańca wynosi 5,00 zł;

 stawki

- w pozycji 36 należy ponownie podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość; np. 5 (osób);

- w pozycji 37 składający podaje wysokość miesięcznej opłaty tj. iloczyn (wartość mnożenia) stawki opłaty określonej w pozycji 35 oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanej w pozycji 36;

- w pozycji 38 należy podać wysokość stawki kwartalnej tj. za okres rozliczeniowy czyli trzykrotność wysokości opłaty podanej w pozycji 37;

6)      część F „PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ”

- w pozycjach 39-41 należy podać kolejno imię, nazwisko składającego deklarację oraz datę wypełnienia deklaracji, natomiast w pozycji 42 właściciel nieruchomości składa swój podpis.

 

Uwaga !!!

Informacje podane w deklaracji (w szczególności liczba osób) będą weryfikowane. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych danych stawka opłaty będzie ustalana w drodze decyzji.

NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNE (DZIAŁKI LETNISKOWE)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyniosła również inne zmiany. Najważniejsza z nich dotyczy nieruchomości rekreacyjnych.

Już w bieżącym roku działki te będą obowiązkowo objęte gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. W myśl zapisów ustawy dla tego typu nieruchomości ustalane są roczne stawki opłat bez względu na czas pobytu czy też liczbę osób przebywających na danej posesji. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Poświętne właściciele działek rekreacyjnych w 2015 roku zapłacą 110 zł od swej nieruchomości w przypadku prowadzonej segregacji odpadów lub 155 zł przy gromadzeniu odpadów w sposób niesegregowany.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poświętne!

 

Jak wszyscy doskonale wiemy w lipcu 2013 roku dokonała się w całym kraju tzw. rewolucja śmieciowa. Od tego czasu wszystkie gminy przejęły obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Bieżący rok przyniósł kolejne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. W skutek przeprowadzonej przez polski parlament nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wiele przepisów uległo zmianie, w wyniku czego przed wszystkimi gminami postawione zostały nowe  zadania. 

Gmina Poświętne wypełniając swe ustawowe obowiązki podjęła trud przeprowadzenia pierwszych z koniecznych zmian. Efektem tych działań są podjęte w dniu 17 marca 2015 r. przez Radę Gminy Poświętne uchwały, których celem jest dostosowanie gminnego sytemu gospodarki odpadami do wymogów określonych w znowelizowanej ustawie. Nie wypełniając niniejszych obowiązków nasza Gmina naraziłaby się na szereg negatywnych konsekwencji ze strony organów nadzorczych i kontrolnych tj. Wojewody Łódzkiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 Mając na uwadze fakt, że wszelkie zmiany przepisów prawa są Naszą wspólną sprawą oraz nie są łatwe dla nikogo, pragniemy przekazać Państwu niniejszą ulotkę informacyjną, która – jak mamy nadzieję -  przybliży i wyjaśni przyczyny oraz następstwa zaszłych zmian.

NOWY SPOSÓB NALICZENIA OPŁAT

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła istotne zmiany w sposobie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany te w sposób szczególny dotknęły nasza Gminę. Dotychczas stosowana metoda ustalania opłaty od gospodarstwa domowego z zróżnicowaniem od liczby osób zamieszkujących nieruchomość - w myśl nowych przepisów ogólnokrajowych - jest niedopuszczalna. Zachowując dalej przedmiotową metodę Rada Gminy zostałaby „zmuszona” do ustalenia jednej równej (stałej) stawki opłaty dla wszystkich gospodarstw domowych bez względu na liczbę osób wchodzących w skład danego gospodarstwa.

Uwzględniając ogólną sprawiedliwość społeczną oraz promocję prorodzinną Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie metody ustalania opłat. Od dnia 1 maja 2015 roku opłaty będą naliczane od osoby z odpowiednim zróżnicowaniem stawek, tak aby zmiana ta była jak najmniej dotkliwa dla wszystkich mieszkańców.

KOSZTY SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Przez koszty systemu gospodarki odpadami rozumie się przede wszystkim koszty odbioru, transportu, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty ponoszone w związku z administracją systemu. 

Faktem niepodważalnym jest, że koszty związane z zagospodarowaniem odpadów stale wzrastają. Jest to tendencja ogólnokrajowa i nie dotyczy tylko Gminy Poświętne.

Wzrost kosztów wynika przede wszystkim z ustawowych wymogów zmuszających firmy odbierające odpady oraz Gminy do osiągnięcia każdego roku odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Ponadto znaczącym jest, iż przedmiotowe poziomy zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska mają corocznie charakter wzrastający. Wszystko to w pierwszej kolejności powoduje wyższe koszty po stronie firm odbierających odpady, co z kolei w sposób pośredni oznacza  wzrost cen usług dla gmin.

Analizując kontekst sytuacji należy zaznaczyć, że w wszystkich gminach powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego, w których przeprowadzono w 2014 roku procedury przetargowe (celem wyłonienia wykonawcy usług odbioru i zagospodarowania odpadów) odnotowano znaczne podwyżki cen tj. gmina Drzewica – 31% (podwyżki), gmina Opoczno – 34%, gmina Białaczów – 35%, gmina Mniszków – 56%, gmina Rzeczyca – 25%, gmina Czerniewice – 37%, gmina Inowłódz – 57%, gmina Lubochnia – 58%, gmina Ujazd – 62%. Sytuacja ta ma charakter ogólnokrajowy i stała się udziałem wielu samorządów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawem zamówień publicznych, w związku z wygasającą z dniem 31 grudnia 2014 roku umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu naszej Gminy, na przełomie listopada i grudnia 2014 r. przeprowadzona została obowiązkowa procedura przetargowa w ramach której wyłoniono wykonawcę usług w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Wybrana najniższa oferta opiewa na wartość 333 000 zł i jest wyższa od wartości umowy obowiązującej od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. o 97 000 zł, co oznacza dla gminy podwyżkę ceny usługi rzędu 40,8%. Warto podkreślić, że dwie pozostałe złożone oferty były zdecydowanie wyższe i przy wyborze oznaczałyby podwyżkę odpowiednio 76% i 122%!

Cały obraz niniejszej sytuacji pokazuje smutną prawdę tj. bezsilność gmin wobec przepisów prawa oraz rosnących cen w sektorze gospodarki odpadami.

STAWKI OPŁAT

Ustalając stawki opłat zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy zobowiązana jest uwzględnić: liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych odpadów oraz koszty funkcjonowania systemu. Bardzo ważnym jest, że według zapisów ustawy środki wpływu z opłat wnoszonych przez mieszkańców powinny bilansować (wyrównać) wszelkie wydatki związane z systemem gospodarki odpadami.

W kontekście powyższych przepisów Rada Gminy Poświętne została postawiona przed koniecznością podjęcia decyzji o ustaleniu stawek opłat na poziomie, który pozwoli z opłat mieszkańców pokryć część kosztów ponoszonych przez Gminę. Nie podjęcie decyzji o zmianie stawek opłat skutkowałoby szeregiem negatywnych konsekwencji dla Gminy ze strony organów kontrolnych i nadzorczych. 

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym oraz formalno-prawnym, przeprowadzeniu wielopłaszczyznowej i szczegółowej analizy możliwości rozwiązania problemu z uwzględnieniem aspektów socjalnych i interesu społecznego, a także biorąc pod uwagę odbiór społeczny zmian Rady Gminy Poświętne w dniu 17 marca 2015 r. podjęła uchwałę zgodnie, z którą nowe stawki opłat zostały ustalone od mieszkańca z zróżnicowaniem w wysokości, względem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Przedmiotowe stawki będą obowiązywać od 1 maja 2015 r. (do końca kwietnia opłaty będą naliczane według dotychczasowych wartości), a ich wysokość przedstawia poniższa tabela:

Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (osoby)

Stawka opłaty od 1 mieszkańca (zł)

ODPADY SELEKTYWNE (SEGREGOWANE)

ODPADY NIESELETYWNE (ZMIESZANE)

1

9,00

18,00

2

9,00

18,00

3

7,00

14,00

4

5,50

11,00

5

5,00

10,00

6

4,50

9,00

7

4,00

8,00

8

3,50

7,00

9

3,20

6,40

10 i więcej

2,90

5,80

OWOBIĄZEK ZŁOŻNIA NOWEJ DEKLARCJI

I INSTRUKCJA JEJ WYPEŁNIENIA

 

Zmiana metody ustalania stawki opłaty oraz ich wysokości powoduje powstanie obowiązku złożenia do Urzędu Gminy Poświętne przez wszystkich właścicieli nieruchomości nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie od 1 do 15 maja 2015 roku.

Serdecznie prosimy właścicieli nieruchomości o wypełnienie swego obowiązku (złożenia deklaracji) co pozwoli uniknąć niepożądanych dla nikogo konsekwencji.

Dla osób, które nie złożą w wskazanym terminie deklaracji - w myśl obowiązujących przepisów ustawy - zostanie określona dwukrotnie wyższa stawka opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, a jeżeli stan prawny własności jest nieuregulowany, wówczas faktyczni użytkownicy nieruchomości. W deklaracji należy podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, przez które rozumie się zarówno osoby dorosłe i dzieci przebywające na nieruchomości. Zwolnionymi z płatności są osoby, które stale przebywają i uiszczają opłaty za odpady komunalne w innym miejscu zamieszkania. Osoby te powinny przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające dokonywanie opłat w innym miejscu.

Aby ułatwić obowiązek złożenia deklaracji wszystkim właścicielom nieruchomości przekazujemy bezpośrednio do domu formularze dokumentu. Przedmiotowe druki są dostępne również w Urzędzie Gminy Poświętne (pokój nr 6 i sekretariat), u sołtysów oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Poświętne w zakładce Gospodarka odpadami lub bezpośrednio pod adresem: http://www.bip.poswietne.pl/gospodarka-odpadami/deklaracje.html

 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI

1)      część A „CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI”

– w pozycji 1 osoba zobowiązana  zaznacza znakiem „x” pole „NOWA DEKLARACJA”, a jako datę zmiany danych wpisuje „01.05.2015 r.” wg przykładu:

- w pozycji 2 znakiem „x” zaznacza tytuł/rodzaj własności nieruchomości np. WŁAŚCICIEL;

2)      część B „DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ”

– w pozycjach 3-28 należy podać dane osobowo-adresowe tj. nr PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż zamieszkania;

3)      część C „ADRES NIERUCHOMOŚCI”

– w pozycjach 29-32 należy podać adres nieruchomości, z której są odbierane odpady komunale i której dotyczą płatności;

4)      część D „OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT”

– w pozycji 33 składający oświadcza o sposobie gromadzenia odpadów (selektywny bądź zmieszany) zaznaczając odpowiednią opcję znakiem „x”;

– w pozycji 34 podaje liczbę osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C np. 5 (osób);

5)      część E „WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI”

– w pozycji 35 składający deklarację podaje stawkę opłaty za osobę (mieszkańca)  wg stawek określonych w uchwale Rady Gminy Poświętne (tj zgodnie z tabelą podaną na stronie 2 niniejszej ulotki informacyjnej lub poniżej); np. jeżeli na nieruchomości zamieszkuje 5 osób, a właściciel deklaruje selektywną zbiórkę odpadów wówczas stawka opłaty od mieszkańca wynosi 5,00 zł;

- w pozycji 36 należy ponownie podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość; np. 5 (osób);

- w pozycji 37 składający podaje wysokość miesięcznej opłaty tj. iloczyn (wartość mnożenia) stawki opłaty określonej w pozycji 35 oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanej w pozycji 36;

- w pozycji 38 należy podać wysokość stawki kwartalnej tj. za okres rozliczeniowy czyli trzykrotność wysokości opłaty podanej w pozycji 37;

6)      część F „PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ”

- w pozycjach 39-41 należy podać kolejno imię, nazwisko składającego deklarację oraz datę wypełnienia deklaracji, natomiast w pozycji 42 właściciel nieruchomości składa swój podpis.

 

Uwaga !!!

Informacje podane w deklaracji (w szczególności liczba osób) będą weryfikowane. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych danych stawka opłaty będzie ustalana w drodze decyzji.

NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNE (DZIAŁKI LETNISKOWE)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyniosła również zmiany pozytywne. Najważniejsza z nich dotyczy nieruchomości rekreacyjnych.

Już w bieżącym roku działki te będą obowiązkowo objęte gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. W myśl zapisów ustawy dla tego typu nieruchomości ustalane są roczne stawki opłat bez względu na czas pobytu czy też liczbę osób przebywających na danej posesji. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Poświętne właściciele działek rekreacyjnych w 2015 roku zapłacą 110 zł od swej nieruchomości w przypadku prowadzonej segregacji odpadów lub 155 zł przy gromadzeniu odpadów w sposób niesegregowany. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4