Drukuj

W związku z art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 tekst jedn.), podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zawsze zobowiązany do:

·         przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, przeznaczonych do składowania - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi danego regionu;

·         przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXXVIII/726/13 z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, firma Zakład Usług Komunalnych „HAK" Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25,               97-300 Piotrków Trybunalski przekazuje zebrane z tereny Gminy Poświętne odpady do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  PGK Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko .

Nadrzędna kategoria: Gospodarka odpadami
Odsłony: 597