Drukuj

Załącznik

do Zarządzenia Nr 29/2013

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 7 sierpnia 2013 roku

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE POŚWIĘTNE

 

 

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.

§ 2

 1. 1.PSZOK zlokalizowany jest przy Zakładzie Usług Komunalnych w Poświętnem – Stefanów 2a.
 2. 2.PSZOK prowadzony jest przez Gminę Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.
 3. 3.Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. 8 - 15 w okresie od kwietnia do końca listopada.

§ 3

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady zebrane i dostarczone w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

 1. 1)przeterminowane leki i chemikalia;
 2. 2)opakowania po farbach i lakierach;
 3. 3)zużyte baterie i akumulatory;
 4. 4)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 5. 5)meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 6. 6)zużyte opony.

3. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju odpadu.

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

§ 4

Przyjęcia odpadów dokonuje osoba upoważniona po sprawdzeniu ich składu, czystości oraz zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów zdefiniowanym w § 3 ust. 2.

§ 5

 1. 1.Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dostarczają wskazane odpady komunalne na własny koszt i umieszczają je w odpowiednim miejscu (oznaczonych kontenerach, pojemnikach lub boksach) przy pomocy własnych środków technicznych pod nadzorem pracownika PSZOK.
 2. 2.Właściciele nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązani są do okazania na żądanie osoby przyjmującej odpady dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Poświętne za ostatni okres rozliczeniowy wrazdokumentem tożsamości.
 3. 3.Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
  1. 1)przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, a w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
  2. 2)zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia.

§ 6

1. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem lub gdy ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

 1. 3.W przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez obsługę PSZOK właściciel nieruchomości dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego ich zabrania.

§ 7

W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.

§ 8

Osoba obsługująca PSZOK zobowiązana jest do:

 1. 1)kontroli stanu zapełnienia PSZOK oraz niezwłocznego zgłaszania do Wójta Gminy Poświętne potrzeby odbioru odpadów przez odpowiedni podmiot celem zapewnienia możliwość ciągłego dostarczania odpadów przez mieszkańców;
 2. 2)prowadzenia rejestru przyjmowanych odpadów i przekazywania do Wójta Gminy Poświętne miesięcznych raportów zawierających informacje o ilości i rodzaju odebranych odpadów przez PSZOK oraz liczbie właścicieli nieruchomości, którzy dostarczyli niniejsze odpady - do każdego piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

§ 9

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne, na stronie internetowej Gminy Poświętne oraz w widocznym miejscu na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Nadrzędna kategoria: Gospodarka odpadami
Odsłony: 639