Budżet i majątek Gminy Poświętne

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_planu.pdf)Tekst planuProgram rozwoju lokalnego na lata 2004 - 2006 Gminy Poświętne213 kB1812005-03-30 11:01

Uchwała Nr XXII/136/05

Rady Gminy Poświętne

z dnia 04 marca 2005 roku

w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok 2005


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt. 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 w związku z art. 109, art. 116,  art. 122, art.124, art128 ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123,poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175,poz.1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273,poz. 2703, Nr 281, poz. 2784

Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego 2005

§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 5893919 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6374681 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 748 162 zł zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

.

§ 5. Przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości 267 400 zł sfinansowane zostaną z dochodów roku 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 30 000 zł

§ 7. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz limit wydatków na te inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Ustala się limit wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7

Przychody  – 2000 zł

Wydatki    - 2000 zł

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie zgodnie z załącznikiem Nr 8

Dochody - 561582 zł

Wydatki - 561582 zł

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 12.Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Poświętnem zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13. Ustala się prognozę kwot długu gminy Poświętne na lata 2005-2007 zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań gminy

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień między działami

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy, który przedstawi informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia 2005 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu z całego roku do dnia 31 marca 2006 roku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2005 roku

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y_wraz_z_za__cznikami(3).doc)Tekst uchwały wraz z załącznikamiUchwała Nr XXIX/160/05 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2005 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym 2005 roku 59 kB612006-02-10 16:01
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y_wraz_z_za__cznikami.doc)Tekst uchwały wraz z załącznikamiUchwała Nr XXVII/153/05 Rady Gminy Poświętne z dnia 11października 2005 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym 2005 roku30 kB562006-02-09 14:27
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y_wraz_z_za__cznikami(2).doc)Tekst uchwały wraz z załącznikamiUchwała Nr XXVIII/156/05 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 listopada 2005 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym 2005 roku 41 kB582006-02-09 14:26
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y_z_za__cznikami.doc)Tekst uchwały z załącznikamiUchwała Nr XXVI/150/05 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 sierpnia 2005 roku sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku61 kB582005-10-27 12:24
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y_z_za__cznikami(2).rtf)Tekst uchwały z załącznikamiUchwała Nr XXVI/148/05 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 lipca 2005 roku sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku42 kB632005-10-27 12:22
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y_z_za__cznikami.rtf)Tekst uchwały z załącznikamiUchwała Nr XXVI/146/05 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2005 roku sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku23 kB592005-10-27 12:20
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(13).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XXIII /142/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku.29 kB622005-06-16 14:45
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(2).doc)Załącznik Nr 1Uchwała Nr XXIII /142/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku.28 kB612005-06-16 14:45
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2(2).doc)Załącznik Nr 2Uchwała Nr XXIII /142/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku.34 kB632005-06-16 14:45
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3(3).doc)Załącznik Nr 3Uchwała Nr XXIII /142/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku.22 kB632005-06-16 14:45
Pobierz plik (Plan_dochod_w_bud_etu_gminy(2).xls)Plan dochodów budżetu gminyUchwała budżetowa30 kB582005-04-15 17:20
Pobierz plik (Zestawienie_dochod_w_bud_etu_gminy.xls)Zestawienie dochodów budżetu gminyUchwała budżetowa17 kB662005-04-15 17:20
Pobierz plik (Plan_wydatk_w_bud_etu_gminy_Po_wi_tne.xls)Plan wydatków budżetu gminy PoświętneUchwała budżetowa32 kB622005-04-15 17:20
Pobierz plik (Zestawienie_wydatk_w_bud_etu_gminy_na_rok_2005.xls)Zestawienie wydatków budżetu gminy na rok 2005Uchwała budżetowa17 kB662005-04-15 17:20
Pobierz plik (Plan_przychod_w_i_rozchod_w.doc)Plan przychodów i rozchodówUchwała budżetowa20 kB632005-04-15 17:20
Pobierz plik (Stan_zad_u_enia_na_koniec_2004_roku.doc)Stan zadłużenia na koniec 2004 rokuUchwała budżetowa20 kB642005-04-15 17:20
Pobierz plik (Plan_jednorocznego_programu_inwestycyjnego_na_rok_2005.doc)Plan jednorocznego programu inwestycyjnego na rok 2005Uchwała budżetowa21 kB622005-04-15 17:20
Pobierz plik (WYKAZ_PLANOWANYCH_ZADA__INWESTYCYJNYCH_NA_LATA_2005_2007.doc)WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2005-2007Uchwała budżetowa166 kB622005-04-15 17:20
Pobierz plik (PLAN_PRZYCHOD_W_I_WYDATK_W_GMINNEGO_FUNDUSZU_OCHRONY__RODOWISKA_I_GOSPODARKI_WOD)PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODUchwała budżetowa19 kB672005-04-15 17:20
Pobierz plik (PLAN_DOCHOD_W_Z_ZAKRESU_ADMINISTRACJI_RZ_DOWEJ_NA_ROK_2005.doc)PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005Uchwała budżetowa36 kB612005-04-15 17:20
Pobierz plik (PLAN_WYDATK_W_Z_ZAKRESU_ADMINISTRACJI_RZ_DOWEJ_NA_ROK_2005.doc)PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005Uchwała budżetowa39 kB652005-04-15 17:20
Pobierz plik (PLAN_DOCHOD_W_I_WYDATK_W_Z_TYTU_U_WYDAWANIA_ZEZWOLE__NA_SPRZEDA__NAPOJ_W_ALKOHOL)PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLUchwała budżetowa19 kB572005-04-15 17:20
Pobierz plik (Plan_przychod_w_i_wydatk_w_Zak_adu_Bud_etowego_na_rok_2005_Zak_ad_Us_ug_Komunaln)Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego na rok 2005 Zakład Usług KomunalnUchwała budżetowa20 kB632005-04-15 17:20
Pobierz plik (Prognoza_d_ugu_.doc)Prognoza długu Uchwała budżetowa36 kB612005-04-15 17:20

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(20).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXI/127/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku64 kB572005-04-12 16:57
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(6).doc)Załącznik Nr 1UCHWAŁA NR XXI/127/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku29 kB672005-04-12 16:57
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2(6).doc)Załącznik Nr 2UCHWAŁA NR XXI/127/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku119 kB732005-04-12 16:57
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3(7).doc)Załącznik Nr 3UCHWAŁA NR XXI/127/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku20 kB682005-04-12 16:57
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4_(3).doc)Załącznik Nr 4 UCHWAŁA NR XXI/127/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku20 kB602005-04-12 16:57
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5(2).doc)Załącznik Nr 5UCHWAŁA NR XXI/127/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku22 kB642005-04-12 16:57
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(19).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XX/120/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczyni 2004 roku.30 kB602005-04-12 16:56
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(5).doc)Załącznik Nr 1UCHWAŁA NR XX/120/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczyni 2004 roku.53 kB672005-04-12 16:56
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2(5).doc)Załącznik Nr 2UCHWAŁA NR XX/120/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczyni 2004 roku.51 kB592005-04-12 16:56
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3(6).doc)Załącznik Nr 3UCHWAŁA NR XX/120/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczyni 2004 roku.28 kB612005-04-12 16:56
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(18).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XIX/110/04 z dnia 18 października 2004 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym 2004 roku27 kB622005-04-12 16:53
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(4).doc)Załącznik Nr 1Uchwała Nr XIX/110/04 z dnia 18 października 2004 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym 2004 roku28 kB632005-04-12 16:53
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2(4).doc)Załącznik Nr 2Uchwała Nr XIX/110/04 z dnia 18 października 2004 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym 2004 roku50 kB602005-04-12 16:53
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3(5).doc)Załącznik Nr 3Uchwała Nr XIX/110/04 z dnia 18 października 2004 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym 2004 roku107 kB742005-04-12 16:53
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4_(2).doc)Załącznik Nr 4 Uchwała Nr XIX/110/04 z dnia 18 października 2004 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym 2004 roku27 kB632005-04-12 16:53
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(17).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XVIII/102/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku22 kB662005-04-12 16:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(3).doc)Załącznik Nr 1UCHWAŁA NR XVIII/102/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku88 kB572005-04-12 16:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2(3).doc)Załącznik Nr 2UCHWAŁA NR XVIII/102/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku78 kB652005-04-12 16:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3(4).doc)Załącznik Nr 3UCHWAŁA NR XVIII/102/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku32 kB622005-04-12 16:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4_.doc)Załącznik Nr 4UCHWAŁA NR XVIII/102/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku48 kB622005-04-12 16:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5.doc)Załącznik Nr 5UCHWAŁA NR XVIII/102/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku22 kB612005-04-12 16:52
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(16).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XVII/97/04 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 20 kB602005-03-30 10:54
Pobierz plik (_Za__cznik_nr_1_Zmiany_w_planie_dochod_w.doc)Załącznik nr 1 Zmiany w planie dochodówUCHWAŁA NR XVII/97/04 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 34 kB622005-03-30 10:54
Pobierz plik (_Za__cznik_Nr_2_Zmiany_w_planie_wydatk_w.doc)Załącznik Nr 2 Zmiany w planie wydatkówUCHWAŁA NR XVII/97/04 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 47 kB682005-03-30 10:54
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3_Przychody_i_rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_rok_2004.doc)Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Poświętne na rok 2004UCHWAŁA NR XVII/97/04 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 20 kB702005-03-30 10:54
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4_WYKAZ_PLANOWANYCH_ZADA__INWESTYCYJNYCH_NA_LATA_2004_2006.doc)Załącznik Nr 4 WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2004-2006UCHWAŁA NR XVII/97/04 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 75 kB602005-03-30 10:54
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(15).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2004 r. 28 kB732005-03-30 10:48
Pobierz plik (_Za__cznik_Nr_1_do_uchwa_y_Nr_XV_90_04_Rady_Gminy_Po_wi_tne_z_dnia_23_kwietnia_2)Zał Nr 1 do uchwały Nr XV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2004 r.Uchwała Nr XV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2004 r. 19 kB642005-03-30 10:48
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2_do_uchwa_y_Nr_XV_90_04_Rady_Gminy_Po_wi_tne_z_dnia_23_kwietnia_20)Zał. Nr 2 do uchwały Nr XV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2004 r.Uchwała Nr XV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2004 r. 71 kB622005-03-30 10:48
Pobierz plik (_Za__cznik_Nr_3_do_uchwa_y_Nr_XV_90_04_Rady_Gminy_Po_wi_tne_z_dnia_23_kwietnia_2)Zał. Nr 3 do uchwały Nr XV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2004 r.Uchwała Nr XV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2004 r. 19 kB722005-03-30 10:48
Pobierz plik (_Za__cznik_Nr_4_do_uchwa_y_Nr_XV_90_04_Rady_Gminy_Po_wi_tne_z_dnia_23_kwietnia_2)Zał. Nr 4 do uchwały Nr XV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2004 r.Uchwała Nr XV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2004 r. 21 kB652005-03-30 10:48
Pobierz plik (_Za__cznik_Nr_5_do_uchwa_y_Nr_XV_90_04_Rady_Gminy_Po_wi_tne_z_dnia_23_kwietnia_2)Zał. Nr 5 do uchwały Nr XV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2004 r.Uchwała Nr XV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2004 r. 44 kB602005-03-30 10:48
Pobierz plik (_Za__cznik_Nr_6_do_uchwa_y_Nr_XV_90_04_Rady_Gminy_Po_wi_tne_z_dnia_23_kwietnia_2)Zał. Nr 6 do uchwały Nr XV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2004 r.Uchwała Nr XV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2004 r. 30 kB712005-03-30 10:48
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(14).doc)Tekst uchwałyUchwała budżetowa41 kB712005-03-24 14:39
Pobierz plik (Plan_dochod_w_bud_etu_gminy(3).xls)Plan dochodów budżetu gminyUchwała budżetowa25 kB632005-03-24 14:39
Pobierz plik (Plan_wydatk_w_bud_etu_gminy(2).xls)Plan wydatków budżetu gminyUchwała budżetowa31 kB602005-03-24 14:39
Pobierz plik (Plan_Finansowo___Rzeczowy__rodk_w_specjalnych(2).doc)Plan Finansowo - Rzeczowy środków specjalnychUchwała budżetowa30 kB592005-03-24 14:39
Pobierz plik (_Plan_dochod_w_i_wydatk_w_z_tytu_u_wydawania_zewole__na_sprzeda__napoj_w_alkohol)Uchwała budżetowaPlan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zewoleń na sprzedaż napojów alkoholowych21 kB682005-03-24 14:39
Pobierz plik (_Plan_dochod_w_z_zakresu_administracji_rz_dowej_na_rok_2004.doc)Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na rok 2004Uchwała budżetowa26 kB672005-03-24 14:39
Pobierz plik (_Plan_wydatk_w_z_zakresu_administracji_rz_dowej_na_rok_2004.doc)Plan wydatków z zakresu administracji rządowej na rok 2004Uchwała budżetowa43 kB632005-03-24 14:39
Pobierz plik (_Wykaz_planowanych_zada__inwestycyjnych_na_lata_2004___2006.doc)Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2004 - 2006Uchwała budżetowa57 kB952005-03-24 14:39
Pobierz plik (_Plan_przychod_w_Gminnego_Funduszu_Ochrony__rodowiska_i_Gospodarki_Wodnej.doc)Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejUchwała budżetowa20 kB652005-03-24 14:39
Pobierz plik (_Plan_dotacji_dla_zak_adu_bud_etowego___Zak_ad_Us_ug_Komunalnych_w_Po_wi_tnem.do)Plan dotacji dla zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w PoświętnemUchwała budżetowa29 kB622005-03-24 14:39
Pobierz plik (_Plan_przychod_w_i_rozchod_w_zak_adu_bud_etowego___Zak_ad_Us_ug_Komunalnych_w_Po)Uchwała budżetowaPlan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Poświętnem21 kB792005-03-24 14:39
Pobierz plik (_Przychody_i_rozchody_bud_etu_gminy_Po_wi_tne.doc)Przychody i rozchody budżetu gminy PoświętneUchwała budżetowa20 kB642005-03-24 14:39
Pobierz plik (_Prognoza_d_ugu_na_rok_2004.doc)Prognoza długu na rok 2004Uchwała budżetowa37 kB612005-03-24 14:39

Uchwała budżetowa

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(11).doc)Tekst uchwałyUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:XIII/76/03 z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 21 kB572005-03-24 14:33
Pobierz plik (Zmiany_w_planach_dochod_w(4).doc)Zmiany w planach dochodówUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:XIII/76/03 z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 22 kB552005-03-24 14:33
Pobierz plik (Zmiany_w_planie_wydatk_w(5).doc)Zmiany w planie wydatkówUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:XIII/76/03 z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 40 kB572005-03-24 14:33
Pobierz plik (Przychody_i_rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_rok_2003(4).doc)Przychody i rozchody budżetu Gminy Poświętne na rok 2003Uchwała Rady Gminy Poświętne Numer:XIII/76/03 z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 20 kB912005-03-24 14:33
Pobierz plik (Plan_dotacji_dla_zak_ady_bud_etowego__Zak_adu_Us_ug_Komunalnych_w_Po_wi_tnem(2).)Plan dotacji dla zakłady budżetowego -Zakładu Usług Komunalnych w PoświętnemUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:XIII/76/03 z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 21 kB602005-03-24 14:33
Pobierz plik (Przychody_i_rozchody_Zak_adu_Bud_etowego____Zak_adu_Us_ug_Komunalnych_w_Po_wi_tn)Przychody i rozchody Zakładu Budżetowego- Zakładu Usług Komunalnych w PoświętnemUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:XIII/76/03 z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 26 kB552005-03-24 14:33
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(10).doc)Tekst uchwałyUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:XII/72/03 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 21 kB532005-03-24 14:30
Pobierz plik (Zmiany_w_planach_dochod_w(3).doc)Zmiany w planach dochodówUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:XII/72/03 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 22 kB602005-03-24 14:30
Pobierz plik (Zmiany_w_planie_wydatk_w(4).doc)Zmiany w planie wydatkówUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:XII/72/03 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 23 kB552005-03-24 14:30
Pobierz plik (Przychody_i_rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_rok_2003(3).doc)Przychody i rozchody budżetu Gminy Poświętne na rok 2003Uchwała Rady Gminy Poświętne Numer:XII/72/03 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 20 kB582005-03-24 14:30
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(9).doc)Tekst uchwałyUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:XI/61/03 z dnia 29 października 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku.21 kB782005-03-24 14:27
Pobierz plik (Zmiany_w_planach_dochod_w(2).doc)Zmiany w planach dochodówUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:XI/61/03 z dnia 29 października 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku.23 kB912005-03-24 14:27
Pobierz plik (Zmiany_w_planie_wydatk_w(3).doc)Zmiany w planie wydatkówUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:XI/61/03 z dnia 29 października 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku.27 kB892005-03-24 14:27
Pobierz plik (Przychody_i_rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_rok_2003(2).doc)Przychody i rozchody budżetu Gminy Poświętne na rok 2003Uchwała Rady Gminy Poświętne Numer:XI/61/03 z dnia 29 października 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku.20 kB762005-03-24 14:27
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(8).doc)Tekst uchwały - Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 rokuUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:X/53/03 zdnia 19 sierpnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 25 kB532005-03-24 14:20
Pobierz plik (Zmiany_w_planach_dochod_w.doc)Zmiany w planach dochodów - Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 rokuUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:X/53/03 zdnia 19 sierpnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 26 kB752005-03-24 14:20
Pobierz plik (Zmiany_w_planie_wydatk_w(2).doc)Zmiany w planie wydatków - Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 rokuUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:X/53/03 zdnia 19 sierpnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku.33 kB552005-03-24 14:20
Pobierz plik (Przychody_i_rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_rok_2003.doc)Przychody i rozchody budżetu Gminy Poświętne na rok 2003Uchwała Rady Gminy Poświętne Numer:X/53/03 zdnia 19 sierpnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku.20 kB832005-03-24 14:20
Pobierz plik (Plan_Programu_Inwestycyjnego_na_lata_2003_2004_dla_Gminy_Po_wi_tne.doc)Plan Programu Inwestycyjnego na lata 2003-2004 dla Gminy PoświętneUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:X/53/03 zdnia 19 sierpnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku.25 kB792005-03-24 14:20
Pobierz plik (Plan_przychod_w.doc)Plan przychodówUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:X/53/03 zdnia 19 sierpnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku.23 kB972005-03-24 14:20
Pobierz plik (Plan_dotacji_dla_zak_ady_bud_etowego__Zak_adu_Us_ug_Komunalnych_w_Po_wi_tnem.doc)Plan dotacji dla zakłady budżetowego -Zakładu Usług Komunalnych w PoświętnemUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:X/53/03 zdnia 19 sierpnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku.21 kB892005-03-24 14:20
Pobierz plik (Przychody_i_wydatki_Zak_adu_Bud_etowego___Zak_ad_Us_ug_Komunalnych_w_Po_wi_tnem.)Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w PoświętnemUchwała Rady Gminy Poświętne Numer:X/53/03 zdnia 19 sierpnia 2003 r w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku.19 kB902005-03-24 14:20
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(7).doc)Tekst uchwały - Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 rokuUchwała Rady Gminy Nr IX/46/03 z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 20 kB772005-03-24 14:16
Pobierz plik (Zmiany_w_planie_dochod_w.doc)Zmiany w planie dochodów - Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 rokuUchwała Rady Gminy Nr IX/46/03 z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 11 kB572005-03-24 14:16
Pobierz plik (Zmiany_w_planie_wydatk_w.doc)Zmiany w planie wydatków - Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 rokuUchwała Rady Gminy Nr IX/46/03 z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 11 kB572005-03-24 14:16
Pobierz plik (Przychody_i_rozchody_bud_etu_gminy.doc)Przychody i rozchody budżetu gminy - Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym w Uchwała Rady Gminy Nr IX/46/03 z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 11 kB522005-03-24 14:16
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(6).doc)Tekst uchwały - Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku Uchwała Rady Gminy Nr VIII/45/03 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 21 kB922005-03-24 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1.doc)Załącznik Nr 1 - Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 rokuUchwała Rady Gminy Nr VIII/45/03 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 11 kB542005-03-24 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2.doc)Załącznik Nr 2 - Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 rokuUchwała Rady Gminy Nr VIII/45/03 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 11 kB602005-03-24 14:11
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(5).doc)Tekst uchwałyUchwała budżetowa27 kB572005-03-24 13:48
Pobierz plik (Plan_dochod_w_bud_etu_gminy.xls)Plan dochodów budżetu gminyUchwała budżetowa28 kB552005-03-24 13:48
Pobierz plik (Plan_wydatk_w_bud_etu_gminy.xls)Plan wydatków budżetu gminyUchwała budżetowa30 kB542005-03-24 13:48
Pobierz plik (Plan_finansowo___rzeczowy__rodk_w_specjalnych.doc)Plan finansowo - rzeczowy środków specjalnychUchwała budżetowa19 kB812005-03-24 13:48
Pobierz plik (Plan_dochod_w_i_wydatk_w_z_tytu_u_wydawania_zezwole__na_sprzeda__napoj_w_alkohol)Uchwała budżetowaPlan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych21 kB622005-03-24 13:48
Pobierz plik (Plan_dochod_w_z_zakresu_administracji_rz_dowej.doc)Plan dochodów z zakresu administracji rządowejUchwała budżetowa26 kB562005-03-24 13:48
Pobierz plik (Plan_wydatk_w_z_zakresu_administracji_rz_dowej.doc)Uchwała budżetowaPlan wydatków z zakresu administracji rządowej30 kB512005-03-24 13:48
Pobierz plik (Plan_finansowo___rzeczowy_z_zakresu_administracji_rz_dowej.doc)Plan finansowo - rzeczowy z zakresu administracji rządowejUchwała budżetowa21 kB532005-03-24 13:48
Pobierz plik (Plan_przychod_w_Gminnego_Funduszu_Ochrony__rodowiska_i_Gospodarki_Wodnej.doc)Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejUchwała budżetowa20 kB652005-03-24 13:48
Pobierz plik (Plan_dotacji_dla_zak_adu_budzetowego__Zak_ad_Us_ug_Komunalnych_w_Po_wi_tnem.doc)Plan dotacji dla zakładu budzetowego - Zakład Usług Komunalnych w PoświętnemUchwała budżetowa19 kB882005-03-24 13:48
Pobierz plik (Plan_przychod_w_i_rozchod_w_zak_adu_bud_etowego___Zak__d_Us_ug_Komunalnych_.doc)Plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego - Zakłąd Usług Komunalnych Uchwała budżetowa0 kB562005-03-24 13:48
Pobierz plik (Plan_przychod_w_i_rozchod_w_zak_adu_bud_etowego___Zak__d_Us_ug_Komunalnych_(2).d)Plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego - Zakłąd Usług Komunalnych Uchwała budżetowa21 kB592005-03-24 13:48
Pobierz plik (Przychody_i_rozchody_bud_etu_gminy_Po_wi_tne_na_2003.doc)Przychody i rozchody budżetu gminy Poświętne na 2003Uchwała budżetowa20 kB732005-03-24 13:48
Pobierz plik (Wykaz_zada__inwestycyjnych_realizowanych_w_roku_2003.doc)Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2003Uchwała budżetowa19 kB912005-03-24 13:48
Pobierz plik (Zestawienie_wydatk_w_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_2003_rok.xls)Zestawienie wydatków budżetu Gminy Poświętne na 2003 rokUchwała budżetowa17 kB772005-03-24 13:48
Pobierz plik (Zestawienie_dochod_w_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_2003_rok.xls)Zestawienie dochodów budżetu Gminy Poświętne na 2003 rokUchwała budżetowa16 kB572005-03-24 13:48

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Nr XXVIII.158.16.pdf)Nr XXVIII.158.16.pdfUCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 22 listopada 2016 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 199 kB1012017-01-13 13:27
Pobierz plik (uchw_XV_85_15a.pdf)uchw_XV_85_15a.pdfUCHWAŁA NR XV/85/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek od środków transportowych98 kB1382015-12-07 12:01
Pobierz plik (uchw_XXXIX_251_2014a.pdf)uchw_XXXIX_251_2014a.pdfUCHWAŁA NR XXXIX/251/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych195 kB1152014-11-06 09:55
Pobierz plik (uchw_XXXIX_251_2014a.pdf)uchw_XXXIX_251_2014a.pdfUCHWAŁA NR XXXIX/251/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych195 kB612014-11-06 09:55
Pobierz plik (uchw_ XXIX_178_2013a.pdf)uchw_ XXIX_178_2013a.pdfUCHWAŁA NR XXIX/178/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych179 kB642013-11-21 13:04
Pobierz plik (uchw_ XXIX_178_2013a.pdf)uchw_ XXIX_178_2013a.pdfUCHWAŁA NR XXIX/178/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych179 kB1022013-11-21 13:04
Pobierz plik (uchw_ XX_114_12.pdf)Podatek od środków transportu na 2013 rUCHWAŁA NR XX/114/12 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych179 kB802012-11-27 12:52
Pobierz plik (uchw_ XII-66-11.pdf)uch_XII_66_2011aUCHWAŁA NR XII/66/11 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XI/61/1160 kB1232012-01-09 11:26
Pobierz plik (uchw_XI_61_2011a.pdf)uch_XI_61_2011UCHWAŁA NR XI/61/11 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.507 kB802011-12-09 13:33
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(2).pdf)Podatek od środków transportu UCHWAŁA NR XXIX/159/09 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 78 kB712009-12-11 15:28
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(3).rtf)UchwałaUCHWAŁA NR II/11/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 14 kB742007-01-08 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_nr_1.rtf)Załącznik nr 1UCHWAŁA NR II/11/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 14 kB702007-01-08 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_nr_2.rtf)Załącznik nr 2UCHWAŁA NR II/11/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 36 kB702007-01-08 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_nr_3.rtf)Załącznik nr 3UCHWAŁA NR II/11/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 11 kB772007-01-08 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_nr_4.rtf)Załącznik nr 4UCHWAŁA NR II/11/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 24 kB822007-01-08 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_nr_5.rtf)Załącznik nr 5UCHWAŁA NR II/11/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 11 kB722007-01-08 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_nr_6.rtf)Załącznik nr 6UCHWAŁA NR II/11/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 30 kB732007-01-08 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_nr_7.rtf)Załącznik nr 7UCHWAŁA NR II/11/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 13 kB802007-01-08 14:52

Podkategorie