Przewodniczący    Krzysztof Henryk           Franas

Zastępca                Grażyna                       Grzybek

Członek                 Stanisław Ignacy            Pogoda

Członek                 Justyna                          Glimasińska

Członek                 Teresa                           Czupryn

Członek                 Andrzej Tomasz            Sobczyk

Członek                 Jadwiga                        Kośka

Przewodniczący    Zofia                              Nowakowska

Zastępca                Zofia                              Pogoda

Członek                 Justyna Monika             Szporak

Członek                 Iwona Agnieszka           Żak

Członek                 Kinga                            Łuczkowska

Członek                 Marta                             Matuszczak

Członek                 Barbara Jadwiga          Anioł

Przewodniczący    Dariusz Janusz              Śpiewak

Zastępca                Czesław Stanisław        Kopera

Członek                 Danuta Marianna          Bogusiewicz

Członek                 Angelika Anna              Karaban

Członek                 Tomasz Feliks               Gawęda

Członek                 Anna Jolanta                 Kalużna

Członek                 Julianna                        Jurek

Przewodniczący    Grażyna Anna               Krakowiak

Zastępca                Genowefa                     Kośka

Członek                 Liliana Krystyna            Bukowska

Członek                 Bogusława Anna           Świąder

Członek                 Elżbieta Jadwiga          Tulin

Członek                 Stanisław Marek           Barul

Członek                 Małgorzata Agnieszka   Łukasik

ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Poświętne, 23 sierpnia 2011 r.

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) podaje się do wiadomości publicznej, że miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, są tablice informacyjne znajdujące się na terenie Gminy Poświętne, we wszystkich sołectwach, w liczbie:  

Sołectwo

Ilość tablic

informacyjnych

Sołectwo

Ilość tablic

informacyjnych

Anielin

1

Mysiakowiec

1

Brudzewice

4

Ponikła

1

Brudzewice-Kolonia

1

Poręby

1

Buczek

2

Poświętne

3

Dęba

2

Stefanów

1

Dęborzeczka

1

Studzianna

2

Gapinin

1

Wólka Kuligowska

1

Małoszyce

2

Wójt Gminy Poświętne

(-) Mieczysław Stępień

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 33

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 10 grudnia 2010r.

 

 

 

 

W sprawie: wyznaczenia 24 grudnia 2010 r dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy

Poświętne , Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Gminnej Bibliotece Publicznej

w Poświętnem.

 

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 08.marca 1990 r o samorządzie gminnym

(Dz.U, z 2001 r. Nr 1591; z 2002 r.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558;Nr 113,poz.984;z 2003 r.

Nr 214 ,poz.1806,Nr 80 poz.717), oraz art. 130 § 2 Kodeksu Pracy zarządzam co

następuje :

 

 

§1. W zwiazku z przyjętym okresem rozliczeniowym oraz harmonogramem czasu pracy na

na 2010 r .dla pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych oraz

występienia w miesiącu grudniu dnia 25 .12. 2010 r Święta Bożego Narodzenia

przypadające w sobotę zarzadzam co następuje :

 

§2. Ustalam dzień 24 grudnia dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy,

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

§3..Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4

w Gapininie

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

Miejsce zamieszkania

1.

Jolanta Dróżdż

Przewodniczacy

Brudzewice

2.

Teresa Czupryn

Z-ca Przewodniczącego

Gapinin

3.

Jolanta Wlazło

Członek

Gapinin Kolonia

4.

Zofia Kośka

Członek

Gapinin

5.

Maria Herman

Członek

Wólka Kuligowska

6.

Leokadia Chaber

Członek

Poświętne

7.

Maria Kośka

Członek

Studzianna

8.

Halina Zawada

Członek

Wólka Kuligowska

9.

Jadwiga Kośka

Członek

Wólka Kuligowska

Siedziba Komisji: Remiza OSP Gapinin

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3

w Brudzewicach

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

Miejsce zamieszkania

1.

Monika Łysakowska

Przewodniczacy

Brudzewice

2.

Małgorzata Bogusiak

Z-ca Przewodniczącego

Poświętne

3.

Marcin Grabski

Członek

Brudzewice Kolonia

4.

Marta Matuszczak

Członek

Brudzewice

5.

Elżbieta Florczyk

Członek

Brudzewice

6.

Anna Kalużna

Członek

Brudzewice

7.

Iwona Grabska

Członek

Brudzewice

8.

Joanna Starus

Członek

Brudzewice

9.

Elżbieta Podlasek

Członek

Małoszyce

Siedziba Komisji: Szkoła Podstawowa w Brudzewicach

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Dębie

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

Miejsce zamieszkania

1.

Zofia Czupryn

Przewodniczacy

Dęborzeczka

2.

Mirosław Babis

Z-ca Przewodniczącego

Buczek

3.

Zofia Bajerowska

Członek

Dęba

4.

Jadwiga Tomasik

Członek

Dęba

5.

Marianna Anioł

Członek

Dęba

6.

Natalia Kwaśniak

Członek

Dęba

7.

Julianna Jurek

Członek

Dęba

Siedziba Komisji: Szkoła Podstawowa w Dębie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1

w Poświętnem 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

Miejsce zamieszkania

1.

Maria Grzybek

Przewodniczacy

Poręby

2.

Barbara Świąder

Z-ca Przewodniczacego

Brudzewice

3.

Ewa Szczepanik

Członek

Poświętne

4.

Agata Zawada

Członek

Poświętne

5.

Katarzyna Bieniek

Członek

Poświętne

6.

Agnieszka Kaczmarek

Członek

Brudzewice Kolonia

7.

Dominika Błaszczyk

Członek

Dęba

8.

Bożena Świąder

Członek

Studzianna

9.

Liliana Bukowska

Członek

Poświętne

Siedziba Komisji: Szkoła Podstawowa w Poświętnem

UCHWAŁA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POŚWIĘTNEM

z dnia 02 listopada 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 1, 2 i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) po rozpatrzeniu informacji Wójta Gminy Poświętne o wynikach sprawdzenia prawidłowości zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych i przeprowadzeniu publicznego losowania w dniu 02 listopada 2010 r. Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w składzie określonym w załącznikach od nr 1 do nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P r z e w o d n i c z ą c y

Gminnej Komisji Wyborczej

(-) TERESA KRAWCZYK

 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem

z dnia 27 października 2010 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Poświętne

w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

 

1.

FRANAS Michał Jan, lat 30, wykształcenie wyższe, zam. Poświętne

zgłoszony przez KWW MICHAŁ FRANAS

członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej


2.

NIEDZIAŁKOWSKA - RANIEWICZ Anna Maria, lat 45, wykształcenie wyższe, zam. Łódź

zgłoszona przez KWW ANNY NIEDZIAŁKOWSKIEJ-RANIEWICZ

nie należy do partii politycznej


3.

PISARSKI Marian Franciszek, lat 48, wykształcenie wyższe, zam. Brudzewice

zgłoszony przez KWW WSG

nie należy do partii politycznej


4.

STĘPIEŃ Mieczysław Henryk, lat 53, wykształcenie wyższe, zam. Dęba

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE"

członek Polskiego Stronnictwa Ludowego

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Teresa Krawczyk

 

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POŚWIĘTNEM

z dnia 3 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Gminy Poświętne

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

 

 

Okręg Wyborczy Nr 1

Lista nr 19 – KWW WSG

1.

AJDAMIAK Jerzy, lat 48, zam. Anielin 

Lista nr 20 – KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE"

1.

LIPSKI Edward Marian, lat 59, zam. Stefanów 

Lista nr 22 – KWW ANNY NIEDZIAŁKOWSKIEJ-RANIEWICZ

1.

KOPROWSKA Iwona Sabina, lat 37, zam. Anielin

Okręg Wyborczy Nr 2

Lista nr 19 – KWW WSG

1.

CHROBAK Robert Jan, lat 42, zam. Małoszyce

2.

MAŁACHOWSKI Andrzej Stanisław, lat 53, zam. Poświętne

Lista nr 21 – KWW MICHAŁ FRANAS

1.

FRANAS Michał Jan, lat 30, zam. Poświętne

2.

WŁODARCZYK Waldemar Roman, lat 40, zam. Poświętne

Lista nr 22 – KWW ANNY NIEDZIAŁKOWSKIEJ-RANIEWICZ

1.

KOŁODZIEJCZYK Dariusz, lat 38, zam. Poświętne

2.

ŁUMIŃSKA Bożena, lat 49, zam. Poświętne

Lista nr 24 – KWW BS

1.

MATUSZCZAK - DEKA Ludwika Magdalena, lat 49, zam. Poświętne

Okręg Wyborczy Nr 3

Lista nr 19 – KWW WSG

1.

ŚWIĄDER Grzegorz Stanisław, lat 36, zam. Małoszyce

Lista nr 20 – KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE"

1.

MARUSZEWSKI Krzysztof Jan, lat 37, zam. Małoszyce

Lista nr 22 – KWW ANNY NIEDZIAŁKOWSKIEJ-RANIEWICZ

1.

CZECH Ryszard Adam, lat 58, zam. Małoszyce

Okręg Wyborczy Nr 4

Lista nr 19 – KWW WSG

1.

KWAŚNIAK Stefan, lat 61, zam. Studzianna

Lista nr 21 – KWW MICHAŁ FRANAS

1.

KACPRZAK Bogdan Michał, lat 56, zam. Studzianna

Okręg Wyborczy Nr 5

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1.

BOGUSZ Władysław Jan, lat 62, zam. Dęba

Lista nr 19 – KWW WSG

1.

BŁASZCZYK Dorota Maria, lat 36, zam. Dęborzeczka

2.

KACPRZAK Marian, lat 44, zam. Dęba

3.

KOPERA Czesław Stanisław, lat 46, zam. Buczek

4.

MOCZARSKI Dominik Maciej, lat 19, zam. Dęba

Lista nr 20 – KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE"

1.

PAWLIK Andrzej Grzegorz, lat 51, zam. Dęba

2.

SERAFIN Zdzisław, lat 59, zam. Dęba

3.

KOBYLARCZYK Paweł Piotr, lat 63, zam. Buczek

4.

GOSKA Sławomir Szczepan, lat 39, zam. Dęborzeczka

Lista nr 21 – KWW MICHAŁ FRANAS

1.

JUREK Zofia, lat 61, zam. Dęba

2.

ŚPIEWAK Jan Marian, lat 50, zam. Buczek

3.

WRÓBLEWSKI Franciszek Piotr, lat 74, zam. Dęba

4.

KOBALCZYK Ryszard Stanisław, lat 59, zam. Dęborzeczka

Lista nr 22 – KWW ANNY NIEDZIAŁKOWSKIEJ-RANIEWICZ

1.

LIPIŃSKA Maria, lat 59, zam. Dęborzeczka

Okręg Wyborczy Nr 6

Lista nr 19 – KWW WSG

1.

BOROWIECKI Tomasz, lat 24, zam. Brudzewice

2.

ŚWIĄDER Jan Jerzy, lat 49, zam. Brudzewice

3.

WIELGUS Krzysztof, lat 39, zam. Brudzewice

4.

WORACH Mieczysław, lat 43, zam. Brudzewice

Lista nr 20 – KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE"

1.

ŻAK Marianna Krystyna, lat 55, zam. Brudzewice

2.

PETRUS Krystyna Bożena, lat 47, zam. Brudzewice

3.

DZIURZYŃSKA Bogusława, lat 44, zam. Brudzewice

4.

KACPRZAK Barbara Stanisława, lat 43, zam. Brudzewice

Lista nr 21 – KWW MICHAŁ FRANAS

1.

BADURA Krzysztof, lat 31, zam. Brudzewice Kolonia

2.

ŚWIĄDER Adam, lat 37, zam. Brudzewice

3.

NOWAKOWSKA Zofia, lat 55, zam. Brudzewice

4.

RACZYŃSKI Marcin Piotr, lat 19, zam. Brudzewice

Lista nr 22 – KWW ANNY NIEDZIAŁKOWSKIEJ-RANIEWICZ

1.

KOWALIK - KOŚKA Bogumiła, lat 42, zam. Brudzewice Kolonia

2.

WIECHECKA Halina, lat 40, zam. Brudzewice

3.

MATUSZCZAK Agnieszka Katarzyna, lat 38, zam. Brudzewice Kolonia

4.

RACZYŃSKA Elżbieta, lat 42, zam. Brudzewice

Lista nr 23 – KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ DLA BRUDZEWIC

1.

GRZEGORSKI Marian Marek, lat 57, zam. Poświętne

Okręg Wyborczy Nr 7

Lista nr 19 – KWW WSG

1.

GRZYBEK Henryk, lat 47, zam. Gapinin Kolonia

2.

JAKUBCZYK Maria, lat 46, zam. Wólka Kuligowska

Lista nr 20 – KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE"

1.

KUCHARCZYK Krystyna, lat 44, zam. Gapinin Kolonia

2.

GRZYBEK Marian Michał, lat 46, zam. Wólka Kuligowska

Lista nr 21 – KWW MICHAŁ FRANAS

1.

KACPRZAK Bolesław, lat 44, zam. Mysiakowiec

2.

MOSKWA Sławomir Piotr, lat 27, zam. Gapinin Kolonia

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Teresa Krawczyk

UCHWAŁA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W POŚWIĘTNEM

 

z dnia 2 listopada 2010 r.

 

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Poświętne zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

 

 Na podstawie art. 64o ust.7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1 .

 

W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust.7 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.:

Nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE, SAMORZĄDNIE,

 GOSPODARCZO

Nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE”

Nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁ FRANAS

Nr 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY NIEDZIAŁKOWSKIEJ-RANIEWICZ

Nr 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ DLA BRUDZEWIC

Nr 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY SAMORZĄD

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Gminnej

Komisji Wyborczej

(-) Teresa Krawczyk

UCHWAŁA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W POŚWIĘTNEM

 

z dnia 2 listopada 2010 r.

 

w sprawie skreślenia z listy kandydatów i unieważnienia rejestracji listy kandydatów na radnych KWW „WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE”

 

 Na podstawie art.110 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

 § 1 . 1. Skreśla się z zarejestrowanej listy kandydatów w okręgu wyborczym Nr 4 kandydata na radnego Pana Wiesława Nowaka zam. Studzianna, zgłoszonego przez pełnomocnika KWW „WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE”, w związku z pisemnym oświadczeniem o wycofaniu zgody na kandydowanie.

 2. W okręgu wyborczym nr 4 unieważnia się rejestrację listy kandydatów na radnych zgłoszoną przez KWW „WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE” z powodu skreślenia jedynego kandydata.

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Teresa Krawczyk  

 

Poświętne, 29 października 2010 r.

ZAWIADOMIENIE

Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem informuje, że w związku

ze zgłoszeniem kandydatów do składów komisji obwodowych w liczbie przekraczającej dopuszczalny skład komisji, w dniu  02 listopada 2010 r.  o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Losowania kandydatów dokonuje się odrębnie dla każdej komisji.

Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w losowaniu.

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Teresa Krawczyk

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem

z dnia 29 października 2010 r.

o zasadach przyznawania jednolitych numerów dla list kandydatów

komitetów wyborczych

w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

I.

Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem, działając na podstawie art. 64o ust.7 ustawy

z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190) przyznaje w drodze losowania numery listom kandydatów zarejestrowanym tylko do rady gminy.

Komisja ustala, które komitety zarejestrowały swoje listy w więcej niż jednym okręgu, lecz nie spełniły warunków uprawniających do otrzymania jednolitego numeru i listom tym nadaje, w drodze losowania, numer następujący po ostatnim numerze nadanym listom przez komisarza wyborczego.

Pozostałym listom zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym komisja nadaje w drodze losowania kolejne numery następujące po już nadanych.

II.

1. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 02 listopada 2010 r. o godz. 1100 w siedzibie

Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, pok. nr 1.

2. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o

przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych zostanie niezwłocznie

podana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne.

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Teresa Krawczyk

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 25 października 2010 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych

na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz.327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652; z 2010 r. Nr 57, poz. 356) oraz uchwały Nr LXXXI/18/98 Zarządu Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania ( Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 17 poz.266) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Numer
obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba

Obwodowej Komisji Wyborczej

 

1

 

Anielin, Ponikła, Stefanów, Poręby, Poświętne, Małoszyce, Studzianna

Szkoła Podstawowa *

w Poświętnem

 

2

 

 

Buczek, Dęba, Dęborzeczka

Szkoła Podstawowa

w Dębie

 

3

 

 

Brudzewice, Brudzewice Kolonia

Szkoła Podstawowa

w Brudzewicach

 

4

 

 

Gapinin, Mysiakowiec, Wólka Kuligowska

Remiza OSP Gapinin

* Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Lokale wyborcze w dniu 21 listopada 2010 r. otwarte będą w godzinach 800 - 2200 .

Wójt Gminy Poświętne

(-) Mieczysław Stępień

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem

1. Teresa Krawczyk zam. Dęba - Przewodniczący Komisji

2. Halina Zasowska zam. Poświętne - Zastępca Przewodniczącego

3. Barbara Anioł zam. Poręby - członek

4. Rafał Błaszczyk zam. Małoszyce - członek

5. Grażyna Łuczyńska zam. Studzianna - członek

6. Marcin Nowakowski zam. Stefanów - członek

7. Iwona Żak zam. Brudzewice - członek

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:

Urząd Gminy Poświętne

Ul. Akacjowa 4

26-315 Poświętne

Tel. (044) 756-40-34

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej:

- od dnia 13.10.2010 do 21.10.2010 r. - w godz. 800 - 1600.

- w dniu 22.10.2010 r. - w godz. 800 - 2400.

- w dniach 25 i 26.10.2010 r. - w godz. 800 - 1600.

- w dniu 27.10.2010 r. - w godz. 800 - 2400.

 

 

 

 

 

 

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru
zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy.

Dotyczy pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców,
który zamierza zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednej gminie
do 20 tys. mieszkańców

 

 

 

 

 

 

Dotyczy komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłaszać
kandydatów na radnych tylko w jednej gminie do 20 tys. mieszkańców

Dotyczy komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów
na radnych nie tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 7 września 2010 r.

       PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

    ZPOW-703-30/10  

Informacja

o tworzeniu komitetów wyborczych

dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

 

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją” stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem kandydatów na radnych oraz prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz, wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty (art. 64a i art. 64b Ordynacji).

Komitety wyborcze zgłaszają również kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta – Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.).

Ujednolicone teksty wyżej wymienionych ustaw i inne akty prawa wyborczego są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej — adres www.pkw.gov.pl.

I. Komitety wyborcze partii politycznych.

1. Funkcję komitetu wyborczego partii politycznej pełni organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

Uwaga!

Partia polityczna może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy dla samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych oraz ustanowić tylko jednego pełnomocnika wyborczego i jednego pełnomocnika finansowego. Struktury terenowe partii politycznych nie mogą tworzyć komitetów wyborczych. 

2. Organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz powołuje:

1) pełnomocnika wyborczego,

2) pełnomocnika finansowego.

Uwaga!

Zgodnie z art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

2) poseł, senator, radny,

3) poseł do Parlamentu Europejskiego,

4)  sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,

5)  osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,

6) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,

7) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,

8) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,

9) osoba pełniąca czynną służbę wojskową.

 

3. Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi zawierać wyrazy „komitet wyborczy” oraz nazwę partii politycznej. Nazwa ta może zawierać również skrót nazwy partii (art. 64g ust. 1 Ordynacji).

Uwaga!

Zabronione jest umieszczenie w nazwie komitetu wyborczego nazwy partii politycznej, skrótu nazwy partii politycznej lub części nazwy utożsamianej z daną partią, bez zgody organu statutowego innej partii politycznej, której nazwa albo skrót ma zostać umieszczona w nazwie komitetu wyborczego.

Jeżeli wpis do ewidencji partii politycznych uzyskały dwie lub więcej partii, których nazwy nie odróżniają się wyraźnie od siebie mogąc tym samym wprowadzać wyborcę w błąd, wymóg zgody organu statutowego dotyczy partii politycznej, która pierwsza uzyskała wpis do ewidencji partii politycznych (art. 64g ust. 5).

Skrót nazwy komitetu wyborczego partii politycznej może zawierać wyrazy „komitet wyborczy” albo skrót „KW” i nazwę partii politycznej lub skrót jej nazwy wskazany w ewidencji partii politycznej.

Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje (art. 64ga ust. 1 i 5 Ordynacji).

Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 114 Ordynacji).

Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje.

4. O utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych, organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą.

5. Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64c ust. 4 Ordynacji). Zakładając, że 50. dzień przed dniem wyborów będzie wypadał w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w 48. dniu przed dniem wyborów w godzinach urzędowania.

W zawiadomieniu podaje się:

1) nazwę komitetu wyborczego i obowiązkowo skrót nazwy komitetu wyborczego,

2) adres siedziby komitetu wyborczego,

3) numer ewidencyjny, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych,

4) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

5) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego.

Pożądane jest podanie danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów, numerów faksów, adresów e-mail).

Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby działające w imieniu organu partii politycznej uprawnionego do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 64c ust. 3 Ordynacji).

(Wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

Do zawiadomienia  – zgodnie z art. 64c ust. 6 Ordynacji – dołącza się:

1)  oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.

(Wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);

2) oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa.

Oświadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji);

(Wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji);

3)  uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania partii na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; odpis musi być aktualny i wydany nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.);

4)  wyciąg ze statutu partii politycznej wskazujący organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

6. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone do Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę. W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 205 ust. 1 i 3 Ordynacji).

7. Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych spełnia określone w Ordynacji warunki, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 Ordynacji).

8. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte Państwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 Ordynacji).

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 64h ust. 3 Ordynacji).

Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 64h ust. 4 Ordynacji).

 

 

Uwaga!

Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

9. Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji). Pozyskiwanie środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów jest zabronione. Środki komitetu wyborczego nie mogą być wydatkowane po dniu złożenia sprawozdania finansowego.

Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji).

II. Koalicyjne komitety wyborcze.

1. Partie polityczne mogą zawierać między sobą umowy koalicyjne w sprawie utworzenia w województwach, powiatach i gminach koalicji wyborczych w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych odpowiednich sejmików województw, rad powiatów i rad gmin.

Uwaga!

Ordynacja dopuszcza uczestniczenie partii w więcej niż jednej koalicji wyborczej. Udział partii w więcej niż jednej koalicji wyborczej wymaga zawiązania każdej z koalicji przez organ statutowy partii uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz. Nie jest dopuszczalne tworzenie koalicji wyborczych przez struktury terenowe partii politycznych.

Partia uczestnicząca w koalicji wyborczej może co prawda również samodzielnie zgłaszać kandydatów na radnych przez utworzony przez siebie komitet wyborczy, jednakże nie może zgłaszać kandydatów do danej rady samodzielnie albo w innej koalicji, jeżeli została zgłoszona wspólna lista kandydatów (art. 95 ust. 3 Ordynacji).

Powyższe uzasadnia, by partie, które zamierzają zgłaszać kandydatów samodzielnie i w ramach koalicji wyborczej lub w ramach kilku koalicji określiły w umowie koalicyjnej zakres działania koalicji wyborczej przez wskazanie, do których rad koalicja wyborcza będzie zgłaszała wspólne listy kandydatów.

Przepisy Ordynacji nie pozwalają na tworzenie koalicji wyborczych z udziałem stowarzyszeń i organizacji społecznych, a także z udziałem wyborców.

2. Umowę o zawiązaniu koalicji zawierają organy partii politycznych upoważnione do ich reprezentowania na zewnątrz.

Uwaga!

Umowa o zawiązaniu koalicji powinna m. in. określać proporcje, w jakich nastąpi zwrot na fundusze wyborcze partii tworzących koalicję, nadwyżki pozyskanych przez koalicyjny komitet wyborczy środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami. Jeśli proporcje takie nie zostaną w umowie koalicyjnej określone, to środki te są przekazywane na rzecz instytucji charytatywnej (art. 83f ust. 2 Ordynacji).

3. Organy partii politycznych upoważnione do ich reprezentowania na zewnątrz tworzą koalicyjny komitet wyborczy.

4. Koalicyjny komitet wyborczy powołuje:

1)     pełnomocnika wyborczego,

2)     pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik finansowy musi spełniać wymogi określone w pkt I.2 niniejszej Informacji.

5. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego zawiera wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy” oraz nazwę koalicji wyborczej. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego może zawierać również skrót nazwy tej koalicji wyborczej (art. 64g ust. 2).

Skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego może zawierać wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy” albo skrót „KKW” i nazwę koalicji lub skrót jej nazwy. Musi się on różnić dostatecznie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych.

Skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje (art. 64ga ust. 2 i 5 Ordynacji).

Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego, a nie nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego (art. 114 Ordynacji).

Każdy koalicyjny komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje.

6.  O utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych zawiadamia się Państwową Komisję Wyborczą.

7. Zawiadomienie musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64d ust. 5 Ordynacji). Zakładając, że 50. dzień przed dniem wyborów będzie wypadał w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w 48. dniu przed dniem wyborów w godzinach urzędowania.

W zawiadomieniu podaje się:

1)  nazwę koalicyjnego komitetu wyborczego i obowiązkowo skrót nazwy tego komitetu,

2)  adres siedziby komitetu wyborczego,

3) numery ewidencyjne, pod którymi partie polityczne tworzące koalicję są wpisane do ewidencji partii politycznych,

4) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

5) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego.

Pożądane jest podanie danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów, numerów faksów, adresów e-mail).

Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy koalicyjnego komitetu wyborczego (art. 64d ust. 4 Ordynacji).

(Wzór zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji).

Do zawiadomienia  – zgodnie z art. 64d ust. 7 Ordynacji – dołącza się:

1)  oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.

(Wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji),

2) oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa.

Oświadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji).

(Wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji).

3)  uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji dotyczącego danej partii może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania tej partii na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; odpisy muszą być aktualne i wydane nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.),

4) wyciągi ze statutów partii politycznych tworzących koalicję wskazujące organ upoważniony do ich reprezentowania na zewnątrz,

5)  tekst umowy o zawiązaniu koalicji.

8. Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone do Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę.

W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 205 ust. 1 i 3 Ordynacji).

9. Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych spełnia określone w Ordynacji warunki, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 Ordynacji).

10. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte Państwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 Ordynacji).

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 64h ust. 3 Ordynacji).

Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 64h ust. 4 Ordynacji).

Uwaga!

Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

11. Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych koalicyjny komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji). Pozyskiwanie środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów jest zabronione. Środki komitetu wyborczego nie mogą być wydatkowane po dniu złożenia sprawozdania finansowego.

Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji).

III. Komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społecznych.

1. Funkcję komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej, zwanego dalej „komitetem wyborczym organizacji”, pełni organ upoważniony do reprezentowania organizacji na zewnątrz.

Uwaga!

Ordynacja nie zawiera definicji organizacji społecznej uprawnionej do utworzenia komitetu wyborczego. Wymóg dołączenia do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji uwierzytelnionego odpisu z właściwego rejestru organizacji (art. 64e ust. 7 Ordynacji) uzasadnia stanowisko, że komitety wyborcze mogą tworzyć wszystkie stowarzyszenia i organizacje społeczne wpisane do właściwych rejestrów.

W rozumieniu przepisów Ordynacji organizacją społeczną nie są m. in. fundacje, rady osiedlowe, rady sołeckie, spółdzielnie mieszkaniowe. Nie mogą one zatem tworzyć komitetów wyborczych.

Organizacja może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy. Struktury terenowe organizacji nie mogą tworzyć komitetów wyborczych. Organizacje nie mogą tworzyć koalicji wyborczych, ani wchodzić w skład koalicji wyborczych partii politycznych.

2. Organ organizacji upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz powołuje:

1)     pełnomocnika wyborczego,

2)      pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik finansowy musi spełniać wymogi określone w pkt I.2 niniejszej Informacji.

3. Nazwa komitetu wyborczego organizacji zawiera wyrazy „komitet wyborczy” oraz nazwę organizacji. Nazwa komitetu może zawierać również skrót nazwy tej organizacji (art. 64g ust. 3 Ordynacji).

Skrót nazwy komitetu wyborczego organizacji może zawierać wyrazy „komitet wyborczy” albo skrót „KW” i nazwę organizacji lub skrót jej nazwy. Musi się on różnić dostatecznie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje (art. 64ga ust. 3 i 5 oraz art. 64gb ust. 2 Ordynacji).

Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego organizacji, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 114 Ordynacji).

Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje.

4. O utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych zawiadamia się właściwy organ wyborczy (Państwową Komisję Wyborczą albo komisarza wyborczego).

Państwową Komisję Wyborczą zawiadamia się o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji mającego zamiar zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie (art. 64e ust. 4 Ordynacji).

O utworzeniu komitetu wyborczego organizacji mającego zamiar zgłosić kandydatów na radnych na terenie jednego województwa, zawiadamia się właściwego miejscowo komisarza wyborczego.

Właściwym miejscowo jest ten komisarz wyborczy, którego obszar działania określony załącznikiem nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 589 oraz z 2004 r. Nr 6 poz 114 obejmuje miejscowość, w której znajduje się siedziba organizacji.

Tekst powołanej uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, pod adresem www.pkw.gov.pl.

5. Zawiadomienie właściwego organu wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64e ust. 4 i 5 Ordynacji). Zakładając, że 50. dzień przed dniem wyborów będzie wypadał w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w 48. dniu przed dniem wyborów w godzinach urzędowania.

W zawiadomieniu podaje się:

1) nazwę komitetu wyborczego i obowiązkowo skrót nazwy komitetu wyborczego,

2) adres siedziby komitetu wyborczego,

3) numer ewidencyjny, pod którym organizacja jest wpisana do rejestru organizacji,

4) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

5) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego,

6) nazwy województw, w których komitet zamierza zgłosić kandydatów na radnych.

Pożądane jest podanie danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów, numerów faksów, adresów e-mail).

Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby działające w imieniu organu organizacji uprawnionego do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 64e ust. 3 Ordynacji).

(Wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji).

Do zawiadomienia  – zgodnie z art. 64e ust. 7 Ordynacji – dołącza się:

1) oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.

(Wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji),

2) oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa. Oświadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji).

(Wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji).

3) uwierzytelniony odpis z właściwego rejestru organizacji (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z rejestru może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania organizacji na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; odpis musi być aktualny i wydany nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.),

4) wyciąg ze statutu organizacji wskazujący organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz (w wypadku stowarzyszeń zwykłych — wyciąg z regulaminu).

Uwaga!

Po upływie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, komitety, które zadeklarowały zamiar:

–      zgłaszania kandydatów na radnych w nie więcej niż jednym wymienionym województwie,

–      zgłaszania kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie

nie będą mogły dokonywać zgłoszeń w szerszym terytorialnie zakresie od zadeklarowanego w zawiadomieniu.

Możliwy jest jedynie węższy zakres zgłaszania kandydatów na radnych od zadeklarowanego.

6. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone właściwemu organowi wyborczemu przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę.

W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do właściwego organu wyborczego (art. 205 ust. 1 i 3 Ordynacji).

7. Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych spełnia określone w Ordynacji warunki, odpowiednio Państwowa Komisja Wyborcza lub komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 i art. 64i ust. 1 Ordynacji).

8.    Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, właściwy organ wyborczy, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte organ wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 i art. 64i ust. 2 Ordynacji).

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi (odwołania) na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę (odwołanie) wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej skargę wnosi się do Sądu Najwyższego, a od postanowienia komisarza wyborczego wnosi się odwołanie do właściwego miejscowo sądu okręgowego (art. 64h ust. 3 i art. 64i ust. 3 Ordynacji).

Od orzeczenia Sądu nie przysługuje środek prawny (art. 64h ust. 4 i art. 64i ust. 4).

Uwaga!

Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga lub odwołanie zostanie złożoną w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu. 

9.    Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji). Pozyskiwanie środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów jest zabronione. Środki komitetu wyborczego nie mogą być wydatkowane po dniu złożenia sprawozdania finansowego.

Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji).

 

IV. Komitety wyborcze wyborców.

1.    Obywatele, w liczbie co najmniej 5, mający prawo wybierania, mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL (art. 64f ust. 1 Ordynacji). Oświadczenie to podpisują osoby wchodzące w skład komitetu wyborczego.

Uwaga!

Z treści art. 64f ust. 1 Ordynacji nie wynika, by obywatele tworzący komitet wyborczy wyborców lub popierający utworzenie takiego komitetu musieli być wyborcami (zamieszkiwać) w gminie, powiecie lub w województwie, w którym komitet zamierza zgłaszać kandydatów na radnych.

(Wzory oświadczeń o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców stanowią załącznik nr 6 i — w wypadku komitetu zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych wyłącznie w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców — nr 7 do niniejszej informacji).

2.    Komitet wyborczy wyborców powołuje ze swego grona:

1)     pełnomocnika wyborczego,

2)     pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik finansowy musi spełniać wymogi określone w pkt I.2 niniejszej Informacji.

3.    Pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy muszą wchodzić w skład komitetu wyborczego.

4.    Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów na radnych do rad na terenie jednego województwa musi zebrać co najmniej 20 podpisów obywateli mających prawo wybierania, popierających utworzenie komitetu (art. 64f ust. 4 Ordynacji).

Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie, musi zebrać co najmniej 1 000 podpisów obywateli mających prawo wybierania popierających utworzenie komitetu (art. 64f ust. 5 Ordynacji).

Wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców musi zawierać ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręcznie złożone podpisy (art. 64f ust. 7 pkt 3 Ordynacji).

(Wzór wykazu podpisów wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców stanowi załącznik nr 8 do niniejszej informacji).

Uwaga!

Utworzenie komitetu wyborczego wyborców nawet przez więcej niż 5 obywateli mających prawo wybierania nie zwalnia danego komitetu wyborczego od obowiązku zebrania co najmniej 20 podpisów innych obywateli popierających utworzenie komitetu, a w wypadku zamiaru zgłaszania kandydatów w więcej niż jednym województwie — co najmniej 1 000 podpisów. 

5.    Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców jest zwolniony z obowiązku:

1)     zbierania podpisów osób popierających utworzenie komitetu,

2)     powołania pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik wyborczy w takim komitecie jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym komitetu (art. 64f ust. 8 i 10 Ordynacji). Musi on zatem również spełniać wymogi określone w pkt I.2 niniejszej Informacji.

6.   Nazwa komitetu wyborczego wyborców oprócz wyrazów „komitet wyborczy wyborców” powinna zawierać określenie odróżniające od innych komitetów (art. 64g ust. 4 Ordynacji).

Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może zawierać wyrazy „komitet wyborczy wyborców” albo skrót „KWW” i określenie zawarte w nazwie komitetu wyborczego lub jego skrót, odróżniające od nazw i skrótów nazw innych komitetów.

Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców powinien różnić się dostatecznie od nazw i skrótów nazw innych komitetów. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców musi być różny od nazwy lub skrótu nazwy partii politycznej lub organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru prowadzonych przez właściwy sąd. Zgoda partii lub organizacji na użycie przez komitet wyborczy wyborców ich nazwy nie uchyla omówionego wyżej ograniczenia (art. 64gb ust. 2 Ordynacji).

Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje (art. 64ga ust. 4 i 5 Ordynacji).

Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 114 Ordynacji).

Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje.

7.   O utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zawiadamia się właściwy organ wyborczy (Państwową Komisję Wyborczą albo komisarza wyborczego).

Państwową Komisję Wyborczą zawiadamia się o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców mającego zamiar zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie (art. 64f ust. 4 Ordynacji).

O utworzeniu pozostałych komitetów wyborczych wyborców, w tym również komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, zawiadamia się właściwego miejscowo komisarza wyborczego.

Właściwym miejscowo jest ten komisarz wyborczy, którego obszar działania określony załącznikiem nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 589 i z 2004 r. Nr 6, poz. 114) obejmuje miejscowość, w której znajduje się siedziba komitetu wyborczego wyborców.

Tekst powołanej uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, pod adresem www.pkw.gov.pl.

8.   Zawiadomienie właściwego organu wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64f ust. 4 i 5 Ordynacji). Zakładając, że 50. dzień przed dniem wyborów będzie wypadał w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w 48. dniu przed dniem wyborów w godzinach urzędowania.

W zawiadomieniu podaje się:

1) nazwę komitetu wyborczego i obowiązkowo skrót nazwy komitetu wyborczego,

2) adres siedziby komitetu wyborczego,

3) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

4) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego (nie dotyczy komitetu, o którym mowa w pkt IV.5),

5) nazwy województw, w których komitet zamierza zgłosić kandydatów na radnych.

Pożądane jest podanie danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów, numerów faksów, adresów e-mail).

Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców (art. 64f ust. 3 Ordynacji).

(Wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców stanowi załącznik nr 9 do niniejszej informacji).

Do zawiadomienia  – zgodnie z art. 64f ust. 7 Ordynacji – dołącza się:

1) oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, o którym mowa w pkt IV.1,

2) oświadczenie osób wchodzących w skład komitetu wyborczego wyborców o zapoznaniu się z treścią art. 64k Ordynacji,

(Wzór oświadczenia osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców stanowi załącznik nr 10 do niniejszej informacji)

3) oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.

(Wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji, a w wypadku komitetu wyborczego utworzonego jedynie w celu zgłaszania kandydatów na radnych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców — załącznik nr 11 do niniejszej informacji).

4) oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa (nie dotyczy komitetu, o którym mowa w pkt IV.5).

Oświadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji).

(Wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji).

5) wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu (nie dotyczy komitetu, o którym mowa w pkt IV.5).

Uwaga!

Po upływie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, komitety, które zadeklarowały zamiar:

–      zgłaszania kandydatów na radnych w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców,

–      zgłaszania kandydatów na radnych w nie więcej niż jednym wymienionym województwie,

–      zgłaszania kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie,

nie będą mogły dokonywać zgłoszeń w szerszym terytorialnie zakresie od zadeklarowanego w zawiadomieniu.

Możliwy jest jedynie węższy zakres zgłaszania kandydatów na radnych od zadeklarowanego.

9. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone właściwemu organowi wyborczemu przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę.

W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do właściwego organu wyborczego (art. 205 ust. 1 i 3 Ordynacji).

10.  Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców spełnia określone w Ordynacji warunki, odpowiednio Państwowa Komisja Wyborcza lub komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 i art. 64i ust. 1 Ordynacji).

11.  Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, właściwy organ wyborczy, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte organ wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 i art. 64i ust. 2 Ordynacji).

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi (odwołania) na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę (odwołanie) wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej skargę wnosi się do Sądu Najwyższego, a od postanowienia komisarza wyborczego wnosi się odwołanie do właściwego miejscowo sądu okręgowego (art. 64h ust. 3 i art. 64i ust. 3 Ordynacji).

Od orzeczenia Sądu nie przysługuje środek prawny (art. 64h ust. 4 i art. 64i ust. 4).

Uwaga!

Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga lub odwołanie zostanie złożoną w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

12.  Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji). Pozyskiwanie środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów jest zabronione. Środki komitetu wyborczego nie mogą być wydatkowane po dniu złożenia sprawozdania finansowego. Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji).

13.  Jeżeli liczba osób wchodzących w skład komitetu wyborczego wyborców spadnie poniżej 5, wówczas komitet podejmuje decyzję o rozwiązaniu. O rozwiązaniu komitetu należy zawiadomić niezwłocznie organ wyborczy, który przyjął zawiadomienie o utworzeniu komitetu, a jeżeli rozwiązanie komitetu nastąpiło po zarejestrowaniu kandydatów, należy zawiadomić również właściwą terytorialną komisję wyborczą.

 

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 203b Ordynacji ilekroć przepisy wymagają podania numeru PESEL, wymóg ten, w odniesieniu do wyborców – obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, może zostać spełniony również przez podanie numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Poświętne, 24 sierpnia 2010 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY.

Wójt Gminy Poświętne, działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 j. t. z późn.zm./ podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać następującą zabudowaną nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Poświętne:

I.  Nieruchomość według ewidencji gruntów położona jest w obrębie PONIKŁA i oznaczona

numerem działki 108/11, dla której założona jest księga wieczysta KW 53514 w Sądzie

Rejonowym w Opocznie.

Według wypisu z rejestru gruntów są to tereny zabudowy mieszkalnej (B/PsVI) o powierzchni

0,2526 ha oraz lasy i grunty leśne (LsVI) o powierzchni 0,1561 ha.

II.  Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,4087 ha.

III.  Na nieruchomości znajdują się następujące zabudowania:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Budynek byłej szkoły powszechnej o powierzchni zabudowy 144 m2 , fundamenty murowane z kamienia łamanego bez podpiwniczenia, ściany bale drewniane zewnętrznie oszalowane z desek o gr. 25 mm, wewnętrznie tynki cementowo-wapienne na matach trzcinowych i ruszcie drewnianym. Działka posiada przyłącze wodne i elektryczne. Dach na budynku byłej szkoły dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą stalową malowaną. Działka nie ogrodzona, częściowo z drzewostanem leśnym sosnowo- liściastym.

IV. Wymieniona działka położona jest w luźnej zabudowie wiejskiej, otoczona nieruchomościami

letniskowo-rekreacyjnymi, stanowi część terenów oznaczonych symbolem ML/UT i

przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-letniskową z usługami turystyki.

V. Cena w/w nieruchomości została ustalona na kwotę 95.000.- zł.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu publicznego, którego miejsce, forma, termin i warunki zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne, pok. nr 4, w godzinach 8-16 lub telefonicznie pod nr (044) 756-40-34 w. 20.

  

 

 

Poświętne, 14 maja 2010 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 maja 2010 roku, zgodnie z art.16 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. (Wzór druku zgłoszenia kandydatów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

Zgłoszenia dokonują pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach od 800 - 1600 w Urzędzie Gminy Poświętne, przez Panią Elżbietę Sobczyk – urzędnika wyborczego (pok. nr 4).

Wójt Gminy

(-) Mieczysław Stępień

INFORMACJA

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 10 maja 2010 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 

Numer
obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba

Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Anielin, Kozłowiec, Małoszyce, Ponikła,

Poręby, Poświętne, Stefanów, Studzianna

Szkoła Podstawowa *

w Poświętnem

2.

Buczek, Dęba, Dęborzeczka

Szkoła Podstawowa

w Dębie

3.

Brudzewice, Brudzewice Kolonia

Szkoła Podstawowa

w Brudzewicach

4.

Gapinin, Mysiakowiec, Wólka Kuligowska

Remiza OSP Gapinin

* Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Lokale wyborcze w dniu głosowania otwarte będą w godzinach 600 - 2000 
Wójt Gminy Poświętne

(-) Mieczysław Stępień

 

Na podstawie art.16 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie wyższej niż 100 zł. w III i IV kwartale 2005 r.

Lp. 

Imię i nazwisko (nazwa)

Data decyzji 

Wysokość ulgi 

Przyczyny umorzenia 

ZOZ Opoczno 

06.07.2005

1.643,50zł 

Trudna sytuacja finansowo-ekonomiczna

wkutek pożaru.

PKP SA Łódź Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

25.08.2005 

1269,00 zł 

Trudna sytuacja finansowo-ekonomiczna 

Na podstawie art.16 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości Wykaz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł w III i IV kwartale 2005 r

Lp. 

Imię i nazwisko (nazwa) 

Data decyzji 

Wysokość ulgi 

Przyczyny umorzenia 

1. 

Sobczyk Kózka Halina

11.07.2005

390,50

Trudna sytuacja finansowa

2.

Łukasik Halina

11.07.2005

142,40

Trudna sytuacja finansowa

 

3 

Wijata Stanisław 

07.10.2005 

216,10 

Trudna sytuacja finansowa 

4. 

Tomczyk Mirosław 

07.11.2005  

1473,20 

Trudna sytuacja

finansowo-materialna 

5

Gawęda Tomasz

18.11.2005

180,00

Trudna sytuacja

finansowa

6

Kwaśniak Marianna

30.11.2005

655,50

Trudna sytuacja

finansowo-materialna

7

Podlasek Andrzej

28.11.2005

911,70

Trudna sytuacja  finansowa spowodowana zdarzeniem losowym

8.

Bogusz Janina

05.12.2005

118,00

Trudna sytuacja materialna

9.

Lewy Aleksandra

30.11.2005

140,00

Trudna sytuacja finansowa

10.

Świąder Zofia

02.12.2005

132,00

Trudna sytuacja finansowa spowodowana zdarzeniem losowym

11.

Gapys Jadwiga

30.11.2005

156,00

Trudna sytuacja finansowa spowodowana zdarzeniem losowym

12 

Kwaśniak Marian i Władysława   

05.12.2005  

235,90 

Trudna sytuacja  finansowa

13 

Kamienik Mirosław 

12.12.2005 

142,00 

Trudna sytuacja finansowa

14

Nowakowska Zofia 

05.12.2005 

182,00 

Trudna sytuacja finansowa  spowodowana zdarzeniem

losowym

15

Zieja Jan 

14.12.2005 

491,20 

Trudna sytuacja finansowo-  materialna

16

Grabski Witold

14.12.2005

158,00

Trudna sytuacja finansowa  spowodowana zdarzeniem

losowym  losowym

Umorzenia w 2004 roku

I półrocze 2004 r.

Na podstawie art.16 ustawy z dnia
26.XI.1998 o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości Wykaz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł.

Lp.

Imię i nazwisko (nazwa)

Data decyzji

Wysokość ulgi

Przyczyny umorzenia

1.

Tomasz Wróblewski

27.02.04

111,5

Zachwianie płynności finansowej

Na podstawie art.16 ustawy z dnia 26.XI.1998 o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie wyższej niż 100 zł.

Lp.

Imię i nazwisko (nazwa)

Data decyzji

Wysokość ulgi

Przyczyny umorzenia

1

Janusz Derek

17.03.04

889,80 zł

Obniżenie zdolności płatniczych na wkutek pożaru.

2

ZOZ Opoczno

20.05.04

735,60 zł

Trudna sytuacja finansowo-ekonomiczna

3

Witold i Barbara Skrzypek

25.06.04

450,00 zł

Trudna sytuacja finansowa.

II półrocze 2004 r.
Na podstawie art.16 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych
(tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości Wykaz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł.

Lp.

Imię i nazwisko (nazwa)

Data decyzji

Wysokość ulgi

Przyczyny umorzenia

1.

Jadwiga Zagdańska

09.11.2004

201,40

Trudna sytuacja finansowa

2.

Marianna Sobczyk

02.11.2004

526,20

Trudna sytuacja finansowa spowodowana padnięciem zwierząt

3

Aleksandra Lewy

08.12.2004

136,00

Trudna sytuacja finansowa spowodowana brakiem dochodów

4.

Wanda Kamiennik

22.12.2004

160,00


Obniżenie zdolności płatniczych

5.

Marian Kwaśniak

13.12.2004

276,70


Trudna sytuacja finansowa - ekonomiczna

Na podstawie art.16 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie wyższej niż 100 zł.

Lp.

Imię i nazwisko (nazwa)

Data decyzji

Wysokość ulgi

Przyczyny umorzenia

1

ZOZ Opoczno

03.12.2004

1.471,20 zł

Trudna sytuacja finansowo-ekonomiczna

2

ZOZ Opoczno

31.12.2004

489,90 zł

Trudna sytuacja finansowo-ekonomiczna

Umorzenia w 2005 roku
I kwartał 2005 r.

Na podstawie art.16 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (tj. Dz.U Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie wyższej niż 100 zł, w pierwszym kwartale 2005 roku.

Lp

Imię i nazwisko (nazwa)

Data decyzji

Wysokość ulgi

Przyczyny umorzenia

1

Gminna Spółdzielnia „SCH” Inowłódz

`

31.01.2005

15 792,60 zł

Trudna sytuacja finansowa